Město Polička

Usnesení přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 16. prosince 2014

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Jana Matouše, pana Oldřicha Báču a pana Jiřího Hejtmánka. 

 

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Miloše Grubhoffera, Bc. Antonína Kadlece a MUDr. Miloslava Kaprase. 

 

a/ ZM neschvaluje protinávrh Mgr. Jana Matouše na doplnění podmínek prodeje pozemků v obci a k.ú. Polička za účelem stavby rodinných domů v „lokalitě pro bydlení Bezručova v Poličce - I. etapa“ dle důvodové zprávy takto: pokud kupující zahájí stavbu do 2 let
od zápisu kupní smlouvy do katastru nemovitostí a stavbu zkolauduje do 4 let od zápisu, bude kupujícímu poskytnuta sleva z kupní ceny v podobě bonusu ve výši 100 Kč/m2. Tento bonus bude převeden na účet stavebníka po předložení písemné žádosti, stavebního povolení a kolaudačního souhlasu na stavbu RD.

b/ ZM neschvaluje protinávrh Mgr. Jana Matouše na stanovení ceny pro prodej pozemků
na stavbu rodinných domů v „lokalitě pro bydlení Bezručova v Poličce - I. etapa“ ve výši
992 Kč/m2.     

c/ ZM neschvaluje protinávrh Mgr. Jana Matouše týkající se obsahu kupní smlouvy uzavírané s jednotlivými kupujícími na prodej pozemků v obci a k.ú. Polička v „lokalitě pro bydlení Bezručova v Poličce - I. etapa“ dle návrhu kupní smlouvy, který je přílohou důvodové zprávy, a to ve smyslu doplnění o možnost získání bonusu na slevu pro kupující, kteří splní podmínku včasného zahájení a dokončení stavby dle schválených podmínek prodeje.

a/ ZM schvaluje podmínky prodeje pozemků v obci a k. ú. Polička za účelem výstavby rodinných domů v „lokalitě pro bydlení Bezručova v Poličce - I. etapa“ dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje cenu za 1 m2 pozemku na stavbu rodinných domů v „lokalitě pro bydlení Bezručova v Poličce - I. etapa“ dle provedené kalkulace, která je přílohou důvodové zprávy, a to ve výši 892 Kč/m2.

c/ ZM schvaluje obsah kupní smlouvy uzavírané s jednotlivými kupujícími na prodej pozemků v obci a k.ú. Polička, „lokalita pro bydlení Bezručova v Poličce - I. etapa“
za účelem výstavby rodinných domů dle návrhu, který je přílohou důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje odložení projednání prodeje pozemků v obci a k. ú. Polička za účelem výstavby rodinných domů v „lokalitě pro bydlení Bezručova v Poličce - I. etapa“ na příští ZM.

 

ZM schvaluje termín dalšího zasedání ZM na 29. 12. 2014 ve 12.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Polička.

 

a/ ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 4793/6 o výměře 1752 m2 a p.č. 4734/5 o výměře 1463 m2 dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2.

b/ ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 4793/5 o výměře 2591 m2 a části pozemku p.č. 4784/1 označeného dle GP č. 2325-266/2014 jako p.č. 4784/21 o výměře 940 m2, a dále p.č. 4784/15 o výměře 96 m2 a p.č. 5944/32 o výměře 61 m2, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena pro pozemky p.č. 4793/5 a p.č. 4784/1 činí 200 Kč/m2, kupní cena pro pozemky p.č. 4784/15 a p.č. 5944/32 činí 50 Kč/m2.

c/ ZM schvaluje výkup části pozemku p.č. 4784/18 označeného dle GP č. 2325-266/2014 jako p.č. 4784/19 o výměře 938 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2.

d/ ZM schvaluje výkup části pozemkové parcely č. 4633/4 o výměře 867 m2 a části p.p.č. 4734/4 o výměře 56 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2.

 

ZM neschvaluje směnu pozemkové parcely č. 5286/10 o výměře 1000 m2 v k.ú. Polička za část pozemkové parcely č. 4386/61 o výměře 229 m2, část p.p.č. 4216/12 o výměře 344 m2, část p.p.č. 6186/1 o výměře 73 m2 a část p.p.č. 4248/2 o výměře 327 m2 označené nově dle GP č. 2321-252/2014 jako pozemková parcela č. 6611/25 o výměře 973 m2 ve vlastnictví města Poličky, vše v k.ú. Polička, a to s finančním vypořádáním ve výši 250.000 Kč ve prospěch města Poličky.

 

ZM schvaluje prodej pozemkové parcely č. 5454/163 o výměře 785 m2 v k.ú. Polička
na stavbu RD v lokalitě Mánesova II., Polička, za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a/ ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 12/2014 dle důvodové zprávy.

b/ ZM zmocňuje RM k případnému provedení poslední rozpočtové změny za rok 2014, a to formou úpravy příjmů dle skutečnosti a výdajů, které nebudou plně vyčerpány.

 

ZM neschvaluje protinávrh Mgr. Jana Matouše přesunout v rozpočtovém výhledu města Poličky na rok 2015 – 2018 v příloze č. 1 plánovanou výstavbu 2 bytových domů v lokalitě Bezručova ve výši 20,0 mil. Kč z roku 2016 do roku 2017 a rekonstrukci plaveckého bazénu ve výši 20,0 mil. Kč z roku 2017 na rok 2016.

 

ZM schvaluje rozpočtový výhled města Poličky na období 2015-2018 dle důvodové zprávy.  

 

ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnictví splaškové kanalizace na pozemcích parc. č. 5454/44, 6148/3, 5232/1, 5286/5 a 6149/8 v k. ú. Polička.

 

a/ ZM odvolává stávající členy Finančního výboru Zastupitelstva města Poličky.

b/ ZM volí členy Finančního výboru Zastupitelstva města Poličky v tomto složení:

Ing. Karel Uttendorfský, Petr Šimon, Pavel Štefka, Alena Jílková, Bc. Milan Zavoral, Bohumil Bednář, Ing. Jaroslav Dobiáš, Otakar Klepárník

 

a/ ZM odvolává stávající členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky.

b/ ZM volí členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky v tomto složení:

Oldřich Báča, Vít Kastner, Stanislav Grubhoffer, Radim Totušek, Mária Rozkošná, Aleš Doležal, Zdeněk Čapek, Jan Večeřa

 

a/ ZM odvolává stávající členy Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky.

b/ ZM volí členy Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky:

Mgr. Milan Matouš, RNDr. Milan Janečka, Jitka Jandlová, Mgr. Lenka Novotná, Rostislav Kohut, Vladimíra Střílková, Mgr. Petra Palcová, Ludmila Seidlová

 

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014, o místním poplatku za povolení k vjezdu
s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst.

 

ZM neschvaluje protinávrh Mgr. Jana Matouše na přesunutí termínu zasedání Zastupitelstva města Poličky v roce 2015 z 23. 4. 2015 na 16. 4. 2015.

 

ZM schvaluje plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na rok 2015 takto:

24. 2.

23. 4.

25. 6.

24. 9.

3. 12.

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostů.