Město Polička

Usnesení přijatá na 10. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 29. prosince 2014

 

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Romana Kysilku, pana Pavla Štefku a pana Jiřího Hejtmánka.

 

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D., Ing. Josefa Baláše, Ph.D. a pana Radima Totuška.

 

ZM neschvaluje prodej pozemkové parcely č. 6611/5 o výměře 1163 m² v k.ú. Polička na stavbu RD v lokalitě Bezručova I., Polička, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje prodej pozemků v obci a k.ú. Polička za účelem výstavby rodinných domů v „lokalitě pro bydlení Bezručova v Poličce – I. etapa“ v souladu s geometrickým plánem č. 2321-252/2014, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 včetně věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaných pozemků bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci rekonstrukce venkovního sportoviště ulice Rumunská a E. Beneše u Masarykovy základní školy Polička, dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.