Město Polička

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 24. února 2015

ZM volí za členy návrhové komise pana Otakara Pospíšila, Mgr. Davida Šafáře a Mgr. Jana Matouše. 

 

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Miloslava Kaprase, pana Radima Totuška a pana Petra Šimona.

 

ZM schvaluje navýšení o 622,0 tis. Kč v předloženém návrhu rozpočtu města Poličky v kapitole 41 – Pokladní správa v řádcích č. 11 běžné příjmy a č. 71 běžné výdaje u daně z příjmů právnických osob za obce. V souvislosti s tímto navýšením se mění celkové částky příjmů a výdajů na straně č. 1 a závazné ukazatele běžných příjmů včetně dotací a běžných výdajů na straně č. 4.

 

ZM

I. schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok 2015
příjmy ve výši246.718,6 tis. Kč
výdaje ve výši269.344,3 tis. Kč
schodek ve výši22.625,7 tis. Kč,
který je kryt třídou 8 – financování

Pověřuje správce rozpočtu jeho rozpisem do plného třídění rozpočtové skladby
dle vyhlášky č.323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Závaznými ukazateli na rok 2015 se stávají:

- běžné příjmy včetně dotací ve výši204.433,6 tis. Kč

- kapitálové příjmy včetně dotací ve výši 42.285,0 tis. Kč

- splátky jistin úvěrů 2.602,6 tis. Kč

- mimorozpočtová rezerva ve výši9.270,2 tis. Kč

- běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé

- kapitoly v přiložených materiálech na straně č. 4 a 5.

Změnu závazných ukazatelů lze provést bez rozpočtových opatření v rámci účetní závěrky u technického zhodnocení nedokončeného dlouhodobého majetku nepřevyšujícího v případě hmotného majetku 40,0 tis. Kč a u nehmotného majetku 60,0 tis. Kč za rok.

II. zmocňuje RM

a/ k provádění rozpočtových opatření do celkové výše 300,0 tis. Kč s tím, že úprava rozpočtu jednotlivé akce nesmí přesáhnout 100,0 tis. Kč.

b/ k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu a státních fondů, případně z fondů EU.

 

1. ZM bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu zadání Změny č. 2 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova předloženou pořizovatelem.

2. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 64 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), zadání Změny č. 2 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova.

 

ZM schvaluje použití státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2015 na 2 akce:

1. „Městské opevnění, úseky SO 01-04 a SO 11-15 - Obnova hradebních ochozů a střech věží“, dle zpracované a schválené projektové dokumentace a přiznává povinný finanční podíl města na obnově kulturní památky.

2. „Restaurování Mariánského (morového) sloupu“ dle zpracovaného restaurátorského průzkumu a přiznává povinný finanční podíl města na obnově národní kulturní památky.

 

ZM schvaluje:

a/ záměr majetkoprávního vypořádání pozemků v lokalitě pro bydlení Bezručova
v Poličce - II. etapa.

b/ výkupy pozemků v k. ú. Polička pro II. etapu bytové výstavby v lokalitě Bezručova v Poličce od soukromých vlastníků dle tabulkové Přílohy č. 1. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků a uhradí za prodávajícího i daň z nabytí nemovitostí odpovídající 4% z kupní ceny, která bude započítána do celkové kupní ceny.

c/ výkupy pozemků v k. ú. Polička, nacházející se pod komunikací v ulici Bezručova od soukromých vlastníků.

Kupní cena činí 50 Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků a uhradí za prodávajícího i daň z nabytí nemovitostí odpovídající 4% z kupní ceny, která bude započítána do celkové kupní ceny.

 

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 6611/23 v k. ú. Polička o výměře 866 m2 za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I.“, a to za podmínek schválených usnesením  ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 včetně věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 892 Kč/m2 a bude uhrazena v termínu do 31. 5. 2015.

 

ZM schvaluje odstoupení od kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2014, jejímž předmětem byl prodej pozemku p. č. 6611/47 v k. ú. Polička o výměře 625 m2, za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě Bezručova v Poličce, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 30. 12. 2014, jehož předmětem je změna termínu úhrady části kupní ceny ve výši 1.400.000 Kč, a to do 15. 5. 2015.

 

ZM schvaluje prodej podílu ve výši id. 802/10000 na pozemku st. p. č. 3473 o výměře 64 m2, jehož součástí je stavba, a podílu ve výši id. 802/10000 na pozemku p. č. 6466 o výměře 332 m2, vše v k. ú. Polička. Kupní cena činí 17.250 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

 

1. ZM ruší své usnesení č. 10/a  ze dne 27. 9. 2012.

2. ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 4119/1 o výměře 866 m2 v k. ú. Polička do podílového spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek v domě č. p. 317- 318 na ul. Zákrejsova v Poličce. Kupní cena činí 50 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

 

ZM schvaluje prodej pozemku st. p. č. 158 o výměře 19 m2 a st. p. č. 159 o výměře 17 m2, dále části pozemku p. č. 162/2 o výměře cca 10 m2, části pozemku p. č. 196/3 o výměře cca 185 m2, části pozemku p. č. 201 o výměře cca 20 m2, části pozemku p. č. 699 o výměře cca 40 m2, části pozemku p. č. 702 o výměře cca 40 m2, části pozemku p. č. 700 o výměře cca 65 m2, části pozemku p. č. 701 o výměře cca 177 m2, vše v k. ú. Lezník. Kupní cena činí 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

 

ZM schvaluje prodej bytu č. 941/13 o velikosti 1+2 nacházejícího se v domě č. p. 940,941 na Sídlišti Hegerova v Poličce, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na pozemku st. p. č. 3074 odpovídajícího id. 38/1000 vzhledem k celku, vše v k. ú. a obci Polička, část obce Polička-Horní Předměstí, a to za kupní cenu stanovenou na základě aktuálního znaleckého posudku ve výši 558.900 Kč, s postupem dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje prodej bytu č. 86/2 o velikosti 1+1 nacházejícího se v domě č. p. 86 na ul. Otakarova v Poličce, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 86 a na pozemku st. p. č. 38/1 odpovídajícího id.201/2000 vzhledem k celku, vše v k. ú. a obci Polička, část obce Polička-město. Kupní cena činí 338.200 Kč.

 

ZM schvaluje Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2015 dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje dofinancování akce Rekonstrukce kanalizace (sanace) na nábřeží Svobody v Poličce, realizované v roce 2015, z rozpočtu města Poličky na rok 2016 v částce do 2,1 mil. Kč vč. DPH.

 

ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 1/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města.

 

ZM schvaluje koncesní smlouvu s názvem Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Polička mezi městem Polička jako vlastníkem a společností VHOS, a.s., Moravská Třebová, jako provozovatelem a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

ZM schvaluje realizaci a způsob financování akce „Zpřístupnění hradu Svojanov nevidomým a neslyšícím“ v případě získání dotace od MMR ČR z Národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2015, podprogramu „Cestování dostupné všem“.        

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.