Město Polička

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 23. dubna 2015

ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, Ing. Josefa Baláše, Ph.D. a RNDr. Ladislava Scheiba.

 

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Miloše Grubhoffera, ověřením Bc. Antonína Kadlece a JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D.

 

ZM neschvaluje vyřazení položky ve výši 50 tis. Kč z rozpočtového opatření č. 4/2015 v kapitole 28 – Sociální věci, ř. č. 3, na navýšení příspěvku na ubytování osob bez přístřeší a rodiny s dětmi.

 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 dle důvodové zprávy.

 

ZM, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), neschvaluje pořízení Změny č. 2 Územního plánu Polička na návrh vlastníků pozemků na území města.

 

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6611/46 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 vyjma věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6611/51 a p.č. 6611/52 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 vyjma věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6611/8 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 vyjma věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty, dle důvodové zprávy.

 

ZM ruší své usnesení č. 4 ze dne 29. 12. 2014 v části schválení prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 6611/19, p.p.č. 6611/26, p.p.č. 6611/27.

 

ZM schvaluje výkup pozemků takto:

-     část p.p.č. 4627/2 označená dle GP č. 2325-266/2014 jako p.č. 4627/4 o výměře 3420 m2 v k.ú. Polička, za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2;

-     zbytkovou část p.p.č. 4627/2 o výměře 3614 m2 za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2,

-     p.p.č. 4627/3 o výměře 119 m2 v k.ú. Polička, za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2;

-     p.p.č. 4613/2 o výměře 407 m2, p.p.č. 4613/3 o výměře 469 m2, p.p.č. 4612/3 o výměře 48 m2, p.p.č. 4622/6 o výměře 43 m2 a p.p.č. 6173/17 o výměře 18 m2 v k.ú. Polička,
za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2;

-     p.p.č. 4622/5 o výměře 579 m2 a p.p.č. 4627/1 o výměře 794 m2 v k.ú. Polička, za kupní cenu ve výši 28 Kč/m2;

-     podíl 77/180 na p.p.č. 508 o výměře 263 m2 a podíl 77/180 na pozemcích vedených
ve zjednodušené evidenci č. 506 o výměře 242 m2, č. 507/1 o výměře 242 m2 a č. 508
o výměře 14088 m2, vše v k.ú. Modřec, za kupní cenu ve výši 35 Kč/m2.

Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

 

ZM schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 30. 12. 2014, jehož předmětem je změna termínu úhrady kupní ceny do 30. 6. 2015.

 

ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 556/1 o výměře 101 m2 a pozemku p.č. 557/1 o výměře 111 m2 v k.ú. Pomezí. Kupní cena činí 20 Kč/m2, náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.

 

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 5769/46 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.

 

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 6104/3 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Polička za podmínky zřízení služebnosti na pozemku pro oprávněné město Polička.  Kupní cena činí 100 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, včetně oddělovacího geometrického plánu.

 

ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 160 o výměře 296 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 6007/1 o výměře cca 134 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.

 

ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 3892/2 o výměře 81 m2 a pozemku p.č. 3892/3 o výměře 10 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 50 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

 

ZM schvaluje prodej bytu č. 941/13 o velikosti 1+2 nacházejícího se v domě č.p. 940, 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 3074 odpovídajícího id. 38/1000 vzhledem k celku, vše v k.ú. a obci Polička, část obce Polička-Horní Předměstí, formou aukce s tím, že vyvolávací cena bude stanovena ve výši 558.900 Kč, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy se sdružením Sportovní kluby Polička, jejímž předmětem je demontované herní zařízení dětského hřiště (břevnová houpačka, hrací sestava FLORA 24, hrací sestava FLORA 16), dle důvodové zprávy.   

 

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 22. 12., jehož předmětem bude dohoda o změně poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí z prodávajícího na kupujícího, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 22. 12. 2014, jehož předmětem bude dohoda o změně poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí z prodávajícího na kupujícího, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje změnu podmínky pro uzavření kupní smlouvy na základě usnesení č. 7/c ze dne 16. 12. 2014, týkající se úhrady daně z nabytí nemovitých věcí tak, že jejím poplatníkem bude kupující dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje zřízení organizační složky - Veřejné práce od 1. 7. 2015 a zřizovací listinu dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu  -  signalizačního zařízení (výstražných světel) pro výjezd požární techniky ze stanice HZS Polička na ulici Starohradská v majetku města Poličky do majetku HZS Pardubického kraje, Pardubice, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu elektronického defibrilátoru Lifepak 1000 s příslušenstvím v majetku města Poličky do majetku HZS Pardubického kraje, Pardubice, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje způsob zhodnocování dočasně volných finančních prostředků nákupem listů podílových fondů ČS a. s. a ČP INVEST investiční společnost, a. s.   do celkové výše 3 mil Kč. Obstaráváním obchodů - nákupem a zpětným prodejem podílových listů pověřuje Jaroslava Martinů, Marii Kučerovou, Ing. Věru Kučerovou, Ing. Ivanu Vackovou, Ester Poulovou. O nákupu a zpětném prodeji bude veden písemný záznam, který bude vždy podepsán nejméně dvěma osobami s tím, že jeden podpis bude vždy podpis statutárního zástupce města.

 

ZM schvaluje způsob zhodnocování dočasně volných finančních prostředků formou zřízení spořícího účtu u Sberbanky CZ a.s. do výše 3 mil Kč. Zřízením a s nakládáním se spořícím účtem pověřuje Jaroslava Martinů, Marii Kučerovou, Ing. Věru Kučerovou, Ing. Ivanu Vackovou, Ester Poulovou.

 

ZM schvaluje neuvolněným zastupitelům, předsedům osadních výborů a předsedům komisí, kteří nejsou neuvolněnými zastupiteli, navrhovanou maximální výši měsíčních odměn a při souběhu výkonu funkcí souhrn měsíčních odměn za jednotlivé funkce, a to od 1. května 2015 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.

 

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 dle důvodové zprávy. 

 

ZM schvaluje zavedení jmenné evidence hlasování na zasedání Zastupitelstva města Poličky.

 

ZM neschvaluje záměr pořizování audiovizuálního záznamu zasedání Zastupitelstva města Poličky a jeho živý přenos po internetu.

 

ZM schvaluje ocenění pro pana prof. PhDr. Jaroslava Mihuleho, CSc., Praha 6, formou pamětního listu za jeho dlouholetou práci v oblasti bádání o životě a díle Bohuslava Martinů a jako poděkování za celoživotní profesní, lidské a morální kvality.

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.