Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zobrazujete archivní informace

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. října 2021

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička“ takto: vybraným dodavatelem je EKOTOXA s.r.o., Brno, a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je podle předložené zprávy o hodnocení nabídek dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička" s vybraným dodavatelem EKOTOXA s.r.o., Brno, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zpracování lesní hospodářské osnovy pro zřizovací obvod Polička“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zpracování lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek Lesy města Polička“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, Oblast Pardubice, na opravu částí komunikací v Poličce Stříteži, dle důvodové zprávy.

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zakázky Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV - TDI, takto: vybraným dodavatelem je firma KONEKO, spol. s r.o., Mariánské Hory, Ostrava, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy k realizaci zakázky Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV - TDI s firmou KONEKO, spol. s r.o., Mariánské Hory, Ostrava, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o užívání autobusových stání na autobusovém nádraží se společností kmko logis s. r. o., Brno, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí rezignaci Ing. arch. Karla Bidla na členství v Komisi stavební a životního prostředí Rady města Poličky dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 320, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícího se v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 11. 2021, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.197 Kč/ měsíc.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. OKSCR/21/74654 na projektovou dokumentaci na obnovu obvodového pláště radnice, Palackého nám. 2 s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace OKSCR/21/75047 na restaurování nástropních maleb v empírovém paláci hradu Svojanov - III. etapa s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. „IV-12-2008055/VB/1A, Polička, VN0684,TS648-TS457-obnova kvn“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly,  jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM ruší své usnesení č. 335 ze dne 13. 9. 2021 týkající se ukončení nájmu bytu č. 5 v domě č. p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, s paní Ivanou Kučerovou, bytem tamtéž, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu startovacího bytu, jejímž předmětem je pronájem bytu č. 20, velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházející se ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, dle důvodové zprávy. Smlouva o nájmu bytu bude ukončena dohodou k 31. 10. 2021. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu startovacího bytu č. 20, velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na 1 rok - do 31. 10. 2022, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 26/2 o výměře cca 35 m2  v k.ú. Rohozná u Poličky dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 275/28 o výměře 143 m2 a pozemkové parcely č. 275/29 o výměře 82 m2 v k.ú. Modřec dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 61/1 o výměře cca 31 m2 a zaplocené části pozemku p.č. 57/1 označeného dle GP č. 01-05/2021 jako p.č. 57/4 o výměře 243 m2 a v k.ú. Študlov u Vítějevsi dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje záměr prodeje části lesního pozemku p.č. 57/1 označeného dle GP č. 01-05/2021 jako p.č. 57/3 o výměře 2764 m2 v k.ú. Študlov u Vítějevsi dle důvodové zprávy.

RM schvaluje budoucí zřízení věcného práva zákazu zatížení a zcizení k pozemkům na stavbu bytového domu v Poličce, ul. U vlečky, a to k části pozemkové parcely č. 5545/21 o výměře 2610 m2, k pozemkové parcele č. 6132/15 o výměře 104 m2 a k části pozemkové parcely č. 5545/49 o výměře 107 m2, vše v k.ú. Polička, které jsou na základě usnesení ZM č. 11 ze dne 9. 9. 2021 předmětem budoucího prodeje společnosti EVT Stavby s.r.o., Svitavy, dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                                              

Přílohy

Usnesení