Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zobrazujete archivní informace

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. října 2021

RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.: 21_SOBS01_4121847955 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce ul. Václavská a Otakarova v Poličce“ se společností PP-GROUP.cz s.r.o., se Proseč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a pro provedení stavby na akci „Revitalizace náměstí B. Martinů v Poličce“ s ai5 s.r.o., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM ke schválení přípravu, realizaci a financování akce „I. etapa infrastruktury lokality pro bydlení Jih I., Polička“ dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM ke schválení realizaci a financování akce „Rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 204, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 11. 2021, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 407, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 11. 2021, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.011 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 504, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 11. 2021, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 2.384 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 316, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemnicemi, a to na dva roky, s účinností od 1. 11. 2021, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.799 Kč.

RM bere na vědomí zápisy z komisí Rady města Poličky - bytové komise, komise pro občanské záležitosti, komise zdravotně sociální, komise stavební a ŽP, komise kulturní, komise sportovní a komise pro zahraničí a cestovní ruch, které se konaly v období březen až září 2021.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy „Kolektivní pojištění odpovědnosti při výkonu povolání číslo 4685988176“, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností od 1. 11. 2021, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 52233763-17 o pojištění majetku, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, s platností od 1. 11. 2021, dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7/2021 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 762/8  o výměře cca 50 m2  v k.ú. Rohozná u Poličky dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 392/6 o výměře 70 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu velikosti 3 + kk s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 351, Pomezí, s nájemcem, na dobu určitou, a to od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 5.250 Kč.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 3264/6 o výměře cca 220 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, velikosti 2+kk s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem, na dobu určitou, a to od 1. 11. 2021 do 30. 4. 2022, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 21, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem, na dobu určitou, a to od 1. 11. 2021 do 31. 1. 2022, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 698 o výměře cca 40 m2 a pozemku p.č. 708 o výměře cca  15 m2 v k.ú. Lezník dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 31/2 o výměře 25 m2 v k.ú. Lezník dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                                              

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.