Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zobrazujete archivní informace

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. října 2021

RM schvaluje navýšení počtu pracovníka v sociálních službách příspěvkové organizaci DPS „Penzion“ Polička o 1 pracovní úvazek s účinností od 1. 1. 2022 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Cyklostezka k masokombinátu v Poličce“ se společností Skanska a.s., Praha 8 - Karlín, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o úhradě dluhu formou splátkového kalendáře dle důvodové zprávy.

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 3 čtvrtletí 2021 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 12 k Organizační směrnici Oběh účetních dokladů dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2021 s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                                                  

Přílohy

Usnesení