Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zobrazujete archivní informace

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. listopadu 2021

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 8175736228, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, s platností ode dne 26. 11. 2021, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 3665252119, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 12. 12. 2021, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 3657867813, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 3. 12. 2021, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 103, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 12. 2021, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 403, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 12. 2021, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.108 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 314, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem, a to na dva roky,
s účinností od 1. 12. 2021. Výše měsíčního nájemného činí 1.011 Kč.

RM schvaluje navýšení ceny základních činností - úkonů pečovatelské služby dle přiloženého ceníku úhrad, příspěvkové organizaci DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s účinností od 1. 1. 2022, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o zprostředkování burzovních komoditních obchodů se společností FIN-servis a.s., se sídlem Kladno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci "Oprava LC Žižkov - Pustá Kamenice (závora) a oprava lesní vývozní cesty Královec" se spol. LTM Litomyšl s r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr zpracování Ročenky města Poličky za rok 2021 a Kontaktníku dle důvodové zprávy. Zpracováním pověřuje Ing. Naděždu Šauerovou.

RM schvaluje objednání grafického zpracování, tisku a roznosu Ročenky 2021 a Kontaktníku u spol. TISKÁRNA POLIČKA s r.o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výplatu mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výplatu zálohy na roční odměnu pro rok 2022 řediteli DPS „Penzion“ Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 1. 4. 2008 uzavřené mezi městem Poličkou jako půjčitelem a 1. ZO ČSOP Polička, se sídlem Polička, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je souhlas vlastníka s provedením stavebních úprav objektu hájenky č.p. 74 v obci a k.ú. Pustá Rybná, dle důvodové zprávy.                                                                    

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2023222/SOBS VB/1, Polička, par.č. 1210/103, kNN“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti týkající se p.p.č. 1210/72, 1210/65 a 1210/69 v k.ú. Polička mezi městem Poličkou, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu, jejímž předmětem je nájem části pozemků p.č. 410/6 a č. 411/2 o výměře 70 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku, jejímž předmětem je nájem části pozemků p.č. 410/6 a č. 411/2 o výměře 70 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. „IV-12-2023251/SOBS VB/03“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti týkající se p.p.č. 498/4 v k.ú. Starý Svojanov mezi městem Poličkou, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 392/6 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. „IV-12-2023176/VB/01, Polička, Vrchlického, p.č. 2943/7, kNN“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje o smlouvu o zajištění odborné bakalářské praxe (stáže) s Universitou Tomáše Bati ve Zlíně, fakultou logistiky a krizového řízení, se sídlem Uherské Hradiště, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu služebního bytu v Mateřské škole Čtyřlístek Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1 na adrese E. Beneše 627, Polička, na dobu neurčitou dle důvodové zprávy.

RM schvaluje změnu odpisového plánu pro rok 2021 Střediska volného času Mozaika Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Polička“ takto: vybraným dodavatelem je ING-FOREST s.r.o., se sídlem Dvůr Králové nad Labem, a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Polička“ s vybraným dodavatelem ING-FOREST s.r.o., se sídlem Dvůr Králové nad Labem, dle důvodové zprávy.  

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Zpracování lesního hospodářského plánu pro LHC Lesy města Polička“ takto: vybraným dodavatelem je ING-FOREST s.r.o., se sídlem Dvůr Králové nad Labem, a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zpracování lesního hospodářského plánu pro LHC Lesy města Polička“ s vybraným dodavatelem ING-FOREST s.r.o., se sídlem Dvůr Králové nad Labem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje změnu Organizačního řádu MěÚ Polička spočívající ve změně organizační struktury v rámci odboru vnitřních věcí dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním zadavatelem a pověřujícím zadavatelem na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro SDH Polička s Ministerstvem vnitra - Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, se sídlem Praha dle důvodové zprávy.

Polička 15. listopadu 2021

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat
(tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                                                  

Přílohy

Usnesení