Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zobrazujete archivní informace

Usnesení přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 9. prosince 2021

ZM volí za členy návrhové komise paní Marii Kučerovou, Ing. arch. Jitku Bidlovou, Ph.D. a MUDr. Miloslava Kaprase.

ZM pověřuje provedením zápisu pana Petra Šimona, ověřením pana Oldřicha Báču a Mgr. Markétu Šafářovou.

ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu rok 2022 takto:

a)    Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu závazných ukazatelů pro rok 2021 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry a právními předpisy. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě.

b)    Čerpání kapitálových a běžných výdajů lze uplatnit u akcí započatých v souladu s uzavřenými smlouvami, vystavenými objednávkami nebo schválenými investičními záměry. Na přípravu akcí plánovaných pro rok 2022 do výše 500 tis. Kč u jednotlivé akce. Na běžné výkupy pozemků do výše 200 tis. Kč měsíčně, na výkup pozemku na vybudování technického zázemí OLH pro zpracování palivového dřeva z městských lesů do výše 1 230 tis. Kč.

c)    Jednorázová splátka jistiny hypotéky České spořitelny, a.s. na dostavbu domu Hegerova B, 34 bj. v Poličce do výše 350,0 tis. Kč.

d)    Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu s harmonogramem programu, projektu, případně s finančním plánem.

e)    Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace do výše 500 tis. Kč.

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021 dle důvodové zprávy.

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle důvodové zprávy.

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 5/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje záměr financování realizace „Obnova obvodového pláště radnice Polička, Palackého nám. 2“ v letech 2022 až 2024, dle důvodové zprávy. 

ZM schvaluje realizaci a financování akce „Stavební úpravy části chodníků u silnice II/360, ul. T. Novákové v Poličce“ dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje záměr financování herních prvků dětského centra a hřiště pro seniory v rámci akce „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova - Polička - park Zahrádky“ z rozpočtu města Poličky na rok 2022, ve výši cca 2,5 mil. Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků určených na odměňování sportovních trenérů, cvičitelů a instruktorů za rok 2021 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 10. 12. 2020 usnesením č. 15 dle důvodové zprávy, a to pro:

ATLETIKA Polička, spolek, ve výši 14.138 Kč

HC Spartak Polička z.s. ve výši 58.465 Kč

SK8 Slalom Polička, z.s. ve výši 18.600 Kč

Sportovní kluby Polička, z.s. ve výši 34.350 Kč

Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s. ve výši 3.600 Kč

TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené) ve výši 93.900 Kč

Mgr. Stanislav Nožka, Polička, ve výši 2.550 Kč

ZM schvaluje Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2022 s tím, že termín pro předložení vyúčtování se prodlužuje do 15. 1. 2023, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 001/2021 mezi městem Poličkou a společností  T.E.S. s.r.o., Polička, na provoz zimního stadionu, plaveckého bazénu, koupaliště a ubytovny, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na I. pololetí roku 2022 takto:

                                                                              24. 2. 2022

                                                                              21. 4. 2022

                                                                             16. 6. 2022

ZM schvaluje poskytnutí daru 15 m3 kůrovcové kulatiny spolku Junák - český skaut, středisko TILIA Polička, z.s., dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.