Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zobrazujete archivní informace

Usnesení přijatá na 26. schůzi Rady města Poličky dne 13. 12. 2021

RM schvaluje platový výměr ředitele příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička  s účinností od 1. 1. 2022 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 108, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 1. 2022, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.043 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 223, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemníky, a to na dva roky, s účinností od 1. 1. 2022, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.799 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 218, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 1. 2022, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.228 Kč.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k dohodě vlastníků provozně souvisejících kanalizací s obcí Pomezí, dne 19. 12. 2019, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Plán financování obnovy kanalizace dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výši příspěvků a odměn při sňatečných a slavnostních obřadech s účinností od 1. 1. 2022 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje platové výměry ředitelů příspěvkových organizací: ředitele Tylova domu, ředitelky Městského muzea a galerie Polička, ředitele Hradu Svojanov, ředitele Městské knihovny Polička, s účinností od 1. 1. 2022 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele projektové dokumentace na I. etapu infrastruktury lok. JIH I. v Poličce, společnost BETA-PROJEKT, s.r.o., se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na I. etapu infrastruktury lok. JIH I. v Poličce se společností BETA-PROJEKT, s.r.o., se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení stavby „měřič rychlosti vč. kabelové přípojky u silnice II/362, ul. Čsl. armády v Poličce“ se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty na část pozemkové parcely č. 2834/1 označené dle GP č.2885-3/2021 jako pozemek p.č. 2834/5 o výměře 18 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 82/5 v k.ú. Polička v rozsahu dle GP č. 2941-126/2021, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení se společností Kelvin Elektro, s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, úplata za užívání 8 sloupů veřejného osvětlení bude činit 12.800 Kč/rok + DPH v zákonné výši.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 30. 9. 1996, jehož předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 1920/2 o výměře cca 42,5 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje platové výměry ředitelů příspěvkových organizací: ředitelky Mateřské školy Rozmarýnek Polička, ředitelky Mateřské školy Polička - Palackého nám., ředitelky Mateřské školy Čtyřlístek Polička, ředitelky Mateřské školy Luční Polička, ředitelky Masarykovy základní školy Polička, ředitele Základní školy Na Lukách Polička, ředitelky Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička, ředitelky Střediska volného času Mozaika Polička, ředitelky Školní jídelny Polička, s účinností od 1. 1. 2022 dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí rezignaci pana Jakuba Kastnera, bytem Polička na členství v Komisi stavební a životního prostředí Rady města Poličky.

RM schvaluje uzavření smluv o podmínkách provedení stavby mezi městem Poličkou jako stavebníkem a spoluvlastníky pozemků p.č. 5057/2, p.č. 5064 a p.č. 6152/70 v k.ú. Polička, pro stavbu „I. etapa infrastruktury lokality pro bydlení Jih I., Polička“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi městem Poličkou jako stavebníkem a vlastníky pozemku p.č. 5069/1, p.č.5068/1 a p.č. 6152/69 v k.ú. Polička, pro stavbu „I. etapa infrastruktury lokality pro bydlení Jih I., Polička“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi městem Poličkou jako stavebníkem a  vlastníky pozemku p.č. 5069/3, p.č.5068/3 a p.č. 6152/68 v k.ú. Polička, pro stavbu „I. etapa infrastruktury lokality pro bydlení Jih I., Polička“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi městem Poličkou jako stavebníkem a vlastníkem pozemku p.č. 5069/2 v k.ú. Polička, pro stavbu „I. etapa infrastruktury lokality pro bydlení Jih I., Polička“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi městem Poličkou jako stavebníkem a vlastníkem pozemku p.č. 5118/1, p.č. 5117 a p.č. 6152/66 v k.ú. Polička, pro stavbu „I. etapa infrastruktury lokality pro bydlení Jih I., Polička“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi městem Poličkou jako stavebníkem a vlastníkem pozemku p.č. 5154/3, p.č. 5153/2 a p.č. 6152/65 v k.ú. Polička, pro stavbu „I. etapa infrastruktury lokality pro bydlení Jih I., Polička“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smluv o podmínkách provedení stavby mezi městem Poličkou jako stavebníkem a spoluvlastníky pozemků p.č. 5057/2, p.č. 5064 a p.č. 6152/70 v k.ú. Polička, pro stavbu „I. etapa infrastruktury lokality pro bydlení Jih I., Polička“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zvýšení cen za pronájem vybraných bytů ve vlastnictví města Poličky o 10 %, a to s účinností od 1. 1. 2022, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5, velikosti 1+0 s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, Polička, s nájemcem, opět na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 44,26 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, Polička, s nájemcem, opět na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 44,26 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, velikosti 1+0 s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, Polička, s nájemcem, opět na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 44,26 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, Polička, s nájemcem, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 44,26 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 84, ul. Kostelní, Polička, s nájemcem, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 44,07 Kč/m2 podlahové plochy.

RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 10, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve IV. NP domu č.p. 806, ul. M. Bureše, Polička, s nájemci majícími společné nájemní právo, opět na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 57,50 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 2+1 s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 86, ul. Otakarova, Polička, s nájemcem, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 44,26 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 940, Sídliště Hegerova, Polička, s nájemcem, opět na dobu určitou, a to na dva roky od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 44,26 Kč/m2 podlahové plochy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Stavební úpravy části chodníků u silnice II/360, ul. T. Novákové v Poličce“ takto: vybraným dodavatelem je firma PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy části chodníků u silnice II/360, ul. T. Novákové v Poličce“ s vybraným dodavatelem PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku PAK OH21/49615 z Programu „Oranžové hřiště 2021“ na akci „Víceúčelové hřiště - Park Zahrádky Polička“ s Nadací ČEZ, se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené mezi městem Poličkou jako propachtovatelem a společností Agronea a.s. Polička, se sídlem Polička, jako pachtýřem, jehož předmětem je aktualizace seznamu propachtovaných pozemků v k.ú. Polička, k.ú. Modřec a k.ú. Rohozná u Poličky, dle důvodové zprávy.

Polička 13. 12. 2021

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat
(tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.      

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.