Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zobrazujete archivní informace

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. 4. 2022

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Parkoviště u bytových domů čp. 597-598 a 599 na ul. Jiráskova v Poličce“, společnost Ditera, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Parkoviště u bytových domů čp. 597-598 a 599 na ul. Jiráskova v Poličce“ se společností Ditera, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Poličky na období  2023 - 2025 dle důvodové zprávy.


RM doporučuje ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2025 příspěvkových organizací, dle důvodové zprávy:

Mateřská škola Rozmarýnek Polička, Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181, Mateřská škola Čtyřlístek Polička, Mateřská škola Luční Polička, Masarykova základní škola Polička, Základní škola Na Lukách Polička, Školní jídelna Rumunská Polička, Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička, Středisko volného času Mozaika Polička, Městská knihovna Polička, Městské muzeum a galerie Polička, Hrad Svojanov, Tylův dům Polička, Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička.

RM bere na vědomí zprávu o činnosti Turistického informačního centra Poličky za rok 2021 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku p. č. 2134/15 o výměře 600 m2 firmou T.E.S. s. r. o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu hydraulického ramena Danfoss, který má v užívání Odbor lesního hospodářství města Poličky, s Krajem Smetany a Martinů, se sídlem Polička, jako převodcem a městem Poličkou, jako nabyvatelem, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM ke schválení realizaci a financování akce „Rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 220106 ze dne 29. 3. 2022 na akci „Stavební úpravy obvodového pláště budovy radnice čp. 2 na Palackého náměstí v Poličce“ s dodavatelem firmou BÁČA, s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 9. 12. 2021 usnesením č. 11, dle důvodové zprávy, a to pro:

Česká tábornická unie - T. O. PEKLO Polička ve výši 6.000 Kč na setkání se skauty, nákup materiálu na údržbu srubu

Dětský domov Polička ve výši 10.000 Kč na letní dětský tábor v Trhové Kamenici

Okrašlovací spolek v Lezníku ve výši 9.000 Kč na materiál na zhotovení herních prvků pro děti

Zdislava Vostřelová, Střítež Polička ve výši 5.000 Kč na zábavné odpoledne pro děti a dospělé ze Stříteže a okolí

Ivan Šrek, Střítež Polička, ve výši 15.000 Kč na uspořádání koncertu hudební, zábavové skupiny pro občany Stříteže

Okrašlovací spolek v Lezníku, Polička, ve výši 5.000 Kč na uspořádání přednášky Davida Adamského

Speciální mateřská škola a základní škola Polička ve výši 16.500 Kč na benefiční koncert pro Speciální mateřskou školu a základní školu Polička

Plavecký oddíl Orka Polička, z.s., ve výši 4.506 Kč na činnost spolku - startovné na závody, cestovné, ubytování, užívání plaveckého bazénu, pojištění spolku, členské příspěvky

ÚAMK - AMK Polička ve výši 6.437 Kč na činnost mládežnického družstva motokrosařů

ÚAMK - AMK Polička ve výši 6.437 Kč na uspořádání motokrosových závodů v areálu Pod kopcem

Vodácký spolek Neptun Polička ve výši 12.874 Kč na zajištění sportovního vyžití dětí a mládeže spolku - úhrady pronájmů bazénu a pořízení sportovního vybavení pro provozování vodáckého sportu

Zdeněk Červený Polička ve výši 12.874 Kč na finanční a technické zabezpečení mistrovství ČR v atletice

Canis z.s., se sídlem Ústup, Olešnice na Moravě, ve výši 5.000 Kč na poskytování canisterapie ve Speciální MŠ a ZŠ, v zařízení Centra sociálních služeb Bystré v Poličce

Miloslav Zezula Bořiny Polička ve výši 8.000 Kč na Běh naděje

Rytmus Východní Čechy, o.p.s., se Chrudim, ve výši 3.000 Kč na službu sociální rehabilitace

SPMP ČR pobočný spolek Polička ve výši 20.000 Kč na hipoterapii pro postižené děti, včetně nákladů na dopravu

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace kardio Svitavy, ve výši 15.000 Kč na dopravu členů na akce, vstupné do historických a turistických objektů, spolupráci s klubem seniorů, uspořádání výletu pro těžce chodící a aktivní bývalé členy

AEROKLUB POLIČKA z.s. ve výši 10.000 Kč na nákup prvků vytyčení ukazatele směru větru (WDI) ze stálokontrastního materiálu

Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Polička, ve výši 10.000 Kč na jarní výstavu

KČT Jiřího Gutha - Jarkovského Polička, z.s. ve výši 5.000 Kč na pořádání turistické akce „Svrateckou hornatinou k rozhledně Horní les“, obnovu a údržbu turistického značení

Motorkáři Pomezí z.s. ve výši 5.000 Kč na akci motožehnání s knězem - zajištění kaskadéra, plakáty, upomínkové předměty, propagační materiály

Myslivecký spolek Polička ve výši 8.000 Kč na údržbu a opravy hnízdních budek pro vodní ptactvo, slanisek pro podávání minerálních solí zvěři, zařízení pro přikrmování zvěře; nákup obilí a minerálních solí pro přikrmování zvěře; pořádání akce „Norování nováčků“

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Střítež ve výši 5.000 Kč na pořádání sousedského odpoledne pro děti a občany Stříteže

Vít Mořkovský, Široký Důl, ve výši 10.000 Kč na přípravu, trénink a zajištění techniky na Plachtařské mistrovství světa juniorů

RM neschvaluje poskytnutí dotací, dle důvodové zprávy, pro:

Up z.s., se sídlem Morašice ve výši 15.000 Kč na uspořádání benefičního festivalu Hudba pomáhá

KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s. ve výši 2.000 Kč na zajištění provozu Linky důvěry Ústí nad Orlicí

Domov Na cestě, se sídlem Skuteč ve výši 5.000 Kč na pobytovou sociální službu

DušeProstor, z.s. se sídlem Korouhev ve výši 20.000 Kč na besedy o duševním zdraví ve školách, pořádání kurzů, přednášek

RUN TEAM ŠIROKÝ DŮL z.s. se sídlem Široký Důl ve výši 2.000 Kč na běžecký závod Širokodolský kros

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 9. 12. 2021 usnesením č. 11, dle důvodové zprávy, a to pro:

Ekocentrum Skřítek z.s., se sídlem Pomezí ve výši 12.000 Kč na zábavně vzdělávací dvoudenní program „Den stromů 2022“

Gymnázium Polička  ve výši 6.000 Kč na oblastní kolo pěvecké soutěže Skřivánek 2022

Gymnázium Polička ve výši  7.000 Kč na organizační zajištění besed k tématu vzdělávání

Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička ve výši 10.000 Kč na Zahradní slavnost pro žáky prvních tříd a děti z 1. Stupně

Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička ve výši 12.000 Kč na rozloučení s deváťáky aneb Zahradní slavnost na druhou

Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce ve výši  20.000 Kč na matematický seminář Mates

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. ve výši 30.000 Kč na soutěž odborných dovedností žáků školy (body art, líčení, nehtová modeláž, účesová tvorba)

1. ZO ČSOP Polička  ve výši 28.000 Kč na kancelářské, výukové a sportovní potřeby oddílů, materiál a služby k opravám a úpravám klubovny

Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. ve výši 35.000 Kč na opravy a údržbu skautské základny, klubovny a auta, obnovu sportovního a táborového vybavení, doplnění a obnovu nářadí

Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Polička ve výši 25.000 Kč na výměnu střešní krytiny na základně Damašek, nákup kuchyňského vybavení, pořízení lodí

Rodinné centrum Podané srdce z.s., Polička ve výši 12.000 Kč na činnost klubu pro děti - herna, klub, herna - roboti, deskovky Půda; činnost poradny při klubu v centru; víkendové pobyty pro rodiny s dětmi; příměstský tábor

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník ve výši 5.000 Kč na tradiční dětský den

Svatojosefská jednota Polička z.s. ve výši 24.000 Kč na zajištění prostor a materiálního zabezpečení činnosti dětské skupiny

Adam Smolek Polička, ve výši 20.000 Kč na 7. ročník kulturní akce SkARTovačka

Gymnázium Polička ve výši 20.000 Kč na organizační zajištění happeningu Pamatuj! (připomínky tragického úmrtí 3792 československých občanů židovského původu)

Mužský pěvecký sbor B. Martinů města Poličky z.s. ve výši 20.000 Kč na koncertní vystoupení, semináře s hlasovými lektory

Oblastní charita Polička ve výši 16.500 Kč na benefiční koncert Oblastní charity Polička

Pontopolis z.s. Polička ve výši 35.000 Kč na filmový festival dokumentárních filmů Jeden svět

Spolek NÁŠ MARTINŮ se sídlem Polička ve výši 47.000 Kč na pořádání koncertů klasické hudby a pořádání kulturních akcí

Spolek Planeta Chaos z.s.  ve výši 40.000 Kč na celoroční výstavní, kulturní a vzdělávací program

Gymnázium Polička ve výši 5.100 Kč na preventivní program o dospívání

Gymnázium Polička ve výši 20.000 Kč na preventivní protidrogový program „Psychohrátky“

Laxus z.ú. se sídlem ve výši 34.900 Kč na poskytování sociálních služeb - Centrum terénních programů Pardubického kraje pro uživatele drog

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., ve výši 20.000 Kč na preventivní programy Osobní zodpovědnost, Kyberšikana, Skrytá nebezpečí internetu, Hrdinství všedního dne, Kult krásného těla, Jak se nenechat podvést, Předsudky, Holocaust

1. FBC Polička, z.s. ve výši 91.408 Kč na činnost mládeže florbalového klubu

ATLETIKA Polička, spolek ve výši 9.656 Kč na Běh kolem poličských hradeb

ATLETIKA Polička, spolek ve výši 41.842 Kč na sportovní činnost mládeže

HC Spartak Polička z.s. ve výši 128.744 Kč na činnost hokejového klubu

HC Spartak Polička z.s. ve výši 3.219 Kč na turnaj přípravek v minihokeji

Mgr. Stanislav Nožka Polička ve výši 27.873 Kč na pořádání soutěží v lezení, přípravu lezeckých cest, závodů a tréninků, medaile, poháry a ceny, účast na soutěžích, obnovu výstroje a výzbroje, náčiní a nářadí kroužku sportovního lezení

Oblastní charita Polička ve výši 3.217 Kč na sportovní akci pro mládež i širokou veřejnost „Běh Jarmila Běhoděje 2022“

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník ve výši 19.312 Kč na účast družstev mládeže na soutěžích v požárním sportu

SK Kometa Polička, z.s. ve výši 96.558 Kč na činnost sportovního klubu mládeže v hokejbalu

SK8 Slalom Polička, z.s. ve výši 106.214 Kč na sportovní činnost žákovských družstev a juniorů a jejich účast v Českém a Světovém poháru ve skateboardu

SK8 Slalom Polička, z.s. ve výši 22.530 Kč na tréninkový kemp žákovských družstev a juniorů

Sportovní kluby Polička z.s. ve výši 115.869 Kč na činnost mládežnických oddílů

Sportovní kluby Polička, z.s. (oddíl házené) ve výši 45.060 Kč na činnost mládežnických oddílů v házené

Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s. ve výši 90.121 Kč na činnost šachového oddílu - cestovné na soutěže, turnajové náklady mládeže, pronájem hracích prostor, nákup šachového a metodického materiálu, náklady na pořádání turnajů

Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s. ve výši 6.437 Kč na několikadenní soustředění mládeže spojené s turnajem

TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené) ve výši 135.181 Kč na činnost mládeže oddílu odbíjené

TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené) ve výši 34.117 Kč na uspořádání volejbalových soustředění pro jednotlivé mládežnické oddíly

TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl stolního tenisu) ve výši 14.806 Kč na činnost mládeže stolního tenisu

TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu) ve výši 90.121 Kč na činnost mládeže tenisového oddílu

TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu) ve výši 11.587 Kč na tenisový kemp pro děti a mládež

Bonanza Vendolí, z.ú. ve výši 5.000 Kč na osobní a materiálové náklady spojené s poskytováním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“

Domov pro rodinu, z.s. ve výši 5.000 Kč na dofinancování provozu sociální služby Most naděje - azylového domu pro rodiče s dětmi

Květná Zahrada, z.ú. ve výši 70.000 Kč na spolufinancování provozu Domu na půl cesty v Květné, včetně mzdových nákladů

MaTami, centrum pro rodinu z.s. ve výši 60.000 Kč na dofinancování projektu „Čas pro rodinu“

Potravinová banka Pardubice, z.s., se sídlem Chotovice u Litomyšle, ve výši 20.000 Kč na poskytnutí materiální pomoci občanům

Rodinné centrum Podané srdce z.s., se sídlem Polička, ve výši  5.000 Kč na službu doprovod a péče o dítě/osobu se zdravotním postižením a speciálními potřebami

Oblastní charita Polička ve výši 15.000 Kč na pořízení keramické pece

Oblastní charita Polička ve výši 17.600 Kč na nákup tabletů pro ošetřující terénní personál domácí zdravotní péče a Domácího hospice sv. Michaela

Oblastní charita Polička ve výši 22.400 Kč na týdenní pobyt v Hostinném pro sociálně handicapované děti z Poličska žijící v různých typech péče

Oblastní charita Polička ve výši 5.000 Kč na Týdny pro duševní zdraví - osvětové a destigmatizační aktivity ve prospěch duševního zdraví

Rodinné Integrační Centrum z.s., se sídlem Pardubice, ve výši10.000 Kč na službu raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, s poruchami komunikace a sociální interakce

Rodinné Integrační Centrum z.s., se sídlem Pardubice, ve výši 5.000 Kč na službu sociální rehabilitace pro osoby s poruchami autistického spektra

Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú., se sídlem Svitavy, ve výši 17.000 Kč na služby sociálního poradenství, osobní asistence, návštěvy v rodinách

Ekocentrum Skřítek z.s., se sídlem Pomezí, ve výši 10.000 Kč na přednášky, besedy, workshopy a filmy z environmentální oblasti pro veřejnost

IHC Rebels Polička, z.s., ve výši 15.000 Kč na činnost družstva v ledním hokeji a in-line hokeji v roce 2022

Klub českých turistů, odbor Polička, ve výši 15.000 Kč na organizování turistických akcí, značení turistických tras, činnost

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník ve výši 20.000 Kč na provoz zájmového kroužku mladých hasičů

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička ve výši 5.000 Kč na sadu hadic na 100 m překážek

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička ve výši 11.000 Kč na vybavení na soutěže v požárním sportu - přepravné vozíky na sportovní požární stříkačky

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička ve výši 34.000 Kč na vybavení na soutěže v požárním sportu - přetlakové ventily na požární sport

RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí dotací, dle důvodové zprávy, pro:

Ekocentrum Skřítek z.s., se sídlem Pomezí, ve výši 20.000 Kč na environmentální vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ a SŠ

To mě baví z.ú., se sídlem  Polička,  ve výši 55.000 Kč na příměstský tábor s angličtinou

Rodinné Integrační Centrum z.s., se sídlem Pardubice, ve výši 20.000 Kč na projekt sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra

RM projednala a doporučuje ZM schválit doplnění Zásad poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2022, schválených ZM dne 9. 12. 2021 usnesením č. 11, a to o převedení částky 13.000 Kč
v programu podpory výchovy a vzdělávání a převedení částky 11.000 Kč v programu podpory ostatní veřejně prospěšné aktivity z 1. kola do 2. kola poskytování programových dotací, dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 1/2022 dle důvodové zprávy.

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zakázky „Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Polička“: vybraným dodavatelem je firma  Chameleos s.r.o., se sídlem Luže, pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předloženého protokolu.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova - Polička - Park Zahrádky, Zahradní úpravy“ s vybraným dodavatelem Chameleos s.r.o., se sídlem Luže, dle důvodové zprávy.

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zakázky "Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Poličky – TDI“, takto: vybraným dodavatelem je firma SAFE TREES, s. r. o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy k realizaci "Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Poličky - TDI" s firmou SAFE TRESS, s. r. o., se sídlem Staré Brno, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit zrušení předkupního práva k pozemku stavební p.č. 3883 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Polička ve prospěch města Poličky dle důvodové zprávy. Pozemek je
ve vlastnictví Pardubického kraje.

RM doporučuje ZM schválit vzdání se zákonného předkupního práva ke stavbě umístěné na pozemku stavební p.č. 4151 v k.ú. Pozemek stavební p.č. 4151 je ve vlastnictví města Poličky, které je oprávněné ze zákonného předkupního práva, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely 5493/56 o výměře 22 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit koupi pozemku stavební parcely č. 55/2 o výměře 171 m2, součástí které je stavba domu č.p. 64, pozemků p.č. 163/1 o výměře 362 m2, p.č. 710 o výměře 27 m2, p.č. 711 o výměře 12 m2, p.č. 712 o výměře 585 m2, vše v obci Polička a k.ú. Modřec, za cenu 2.000.000 Kč, dle důvodové zprávy.

1. RM doporučuje ZM zrušit usnesení Zastupitelstva města Poličky č. 9.1. ze dne 24. 2. 2022 dle důvodové zprávy.          

2. RM doporučuje ZM schválit výkup pozemků v k.ú. Polička pro realizaci stavby „I. etapa infrastruktury lokality pro bydlení Jih I., Polička“, za cenu 1000 Kč za m2, dle důvodové zprávy, a to:

a/ části pozemku p.č. 5057/2 o výměře 7461 m2, pozemku p.č. 5064 o výměře 192 m2 a pozemku p.č. 6152/70 o výměře 142 m2 podílem id. 1/24, podílem id. 1/12, podílem id. 1/6, podílem id. 1/6, podílem id. 1/3, podílem id. 1/6

b/ části pozemku p.č. 5069/1 o výměře 3081 m2, pozemku p.č. 5068/1 o výměře 260 m2 a pozemku p.č. 6152/69 o výměře 121 m2 podílem id. ½, podílem id. ½

c/ části pozemku p.č. 5069/2 o výměře 1877 m2

d/ podílu id. ½ pozemků p.č. 5154/3 o výměře 5479 m2, p.č. 5153/2 o výměře 1093 m2 a p.č. 6152/65 o výměře 160 m2.

3. RM doporučuje ZM zrušit usnesení Zastupitelstva města Poličky č. 9.2. ze dne 24. 2. 2022 dle důvodové zprávy.

4. RM schvaluje záměr budoucí směny části pozemku p.č. 5069/3 o výměře 2840 m2, pozemku p.č. 5068/3 o výměře 389 m2 a pozemku p.č. 6152/68 o výměře 121 m2 za pozemek - stavební parcelu o výměře 1050 m2, dle důvodové zprávy.

5. RM schvaluje záměr budoucí směny části pozemku p.č. 5118/1 o výměře 1215 m2, pozemku p.č. 5117 o výměře 313 m2 a pozemku p.č. 6152/66 o výměře 84 m2 za pozemky o výměře 656 m2, které budou součástí budoucí parcely pro výstavbu rodinného domu, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy nájemní a smlouvy o výpůjčce ze dne 23. 9. 2011 mezi společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., jako pronajímatelem a městem Poličkou, jako nájemcem, jehož předmětem je ukončení nájemního vztahu dohodou ke dni 11. 6. 2022, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM ke schválení Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 2/2022, o odchylném vymezení doby nočního klidu dle důvodové zprávy.

a/ RM ruší usnesení č. 94 ze dne 21. 3. 2022 dle důvodové zprávy.

b/ RM doporučuje ZM schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč Spolku rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce ulic Eimova, Nádražní v Poličce“ takto: vybraným dodavatelem je firma PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje záměr směny, pozemku p.č. 5952/17 o výměře 41 m2, pozemku p.č. 5952/19 o výměře 37 m2, části pozemku p.č. 5952/25 o výměře 99 m2, části pozemku p.č. 2812 o výměře 105 m2, části pozemku p.č. 2810 o výměře 117 m2, části pozemku p.č. 2842/1 o výměře 104 m2, vše v k.ú. Polička, a dále pozemku p.č. 5952/15 o výměře 48 m2, části pozemku p.č. 2802 o výměře 192 m2, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy,

za pozemek p.č. 5958/1 o výměře 668 m2, pozemek p.č. 5958/2 o výměře 1310 m2, pozemek p.č. 5958/3 o výměře 439 m2 a pozemek p.č. 5958/4 o výměře 542 m2, vše v k.ú. Polička.

Směna pozemků bude provedena bez dalšího finančního vypořádání a veškeré náklady spojené s převodem pozemků uhradí město Polička dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícím v právu chůze a jízdy na části pozemku p.č. 5952/25 o výměře 31 m2 s povinným z věcného břemene a městem Poličkou, jako oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou, veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí město Polička, dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                                                  

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.