Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zobrazujete archivní informace

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. 4. 2022

RM schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), žádost o pořízení nové Územní studie Polička - lokalita Jih I., určenou pro pořizovatele Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Stavební úpravy další části komunikací na hřbitově u sv. Michaela v Poličce - II. etapa“, společnost PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč,
dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Stavební úpravy další části komunikací na hřbitově u sv. Michaela v Poličce - II. etapa“ se společností PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.: 22_SOP_02_4121932262 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, dle důvodové zprávy.                                                                                         

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ulic Eimova, Nádražní v Poličce“ s vybraným dodavatelem PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele technického dozoru investora a koordinátora BOZP na akci „Rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní v Poličce“ společnost APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy na zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP na akci „Rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní v Poličce“ se společností APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje změnu řešení ul. Nádražní v rámci realizace akce „Rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Oprava části komunikace za Penny marketem na ul. Hegerova v Poličce a Oprava části komunikace mezi pivovarem a areálem kynologů v Poličce“, společnost Skanska a.s., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava části komunikace za Penny marketem na ul. Hegerova v Poličce a Oprava části komunikace mezi pivovarem a areálem kynologů v Poličce“ se společností Skanska a.s., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Stavební úpravy části komunikace a chodníků na ul. Smetanova a P. Jilemnického v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Oprava kanalizace bezvýkopovou metodou v ulicích Smetanova a Jilemnického v Poličce“ takto: vybraným dodavatelem je firma WOMBAT, s.r.o., se sídlem Brno a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 4082733760, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, s platností ode dne 22. 5. 2022, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 4286286244, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha s platností ode dne 4. 6. 2022, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 4489858307, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, s platností ode dne 22. 5. 2022, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 5480184411, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, s platností ode dne 14. 5. 2022, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/21733 na projekt „Nové pódium pro pořádání kulturních akcí na hradě Svojanov“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje koncept zápisu do kroniky města Poličky za rok 2021 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 4, o velikosti 1 + kk, v II. NP domu č.p. 374, ul. Hegerova, Polička, s nájemcem, a to na 1 rok, s účinností od 1. 5. 2022, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 64,70 Kč za 1 m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 6, o velikosti 1 + kk, v III. NP domu č.p. 374, ul. Hegerova, Polička, s nájemcem, a to na 1 rok, s účinností od 1. 5. 2022, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 64,70 Kč za 1 m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje zahraniční služební cestu Jaroslava Martinů, Pavla Štefky a Ing. Naděždy Šauerové do maďarské obce Ebes v termínu 17. - 20. 5. 2022 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 214, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, s nájemcem, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 5. 2022, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.011 Kč/měsíc.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 308, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička s nájemcem na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 5. 2022, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.043 Kč/ měsíc.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 3, o velikosti 2 + kk, v II. NP domu č.p. 491, ul. 9. května, Polička, s nájemcem, a to na 1 rok, s účinností od 1. 5. 2022, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 64,70 Kč za 1 m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 406, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, s nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 5. 2022, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 1.108 Kč/měsíc.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 501, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, s nájemnicemi, a to na dva roky, s účinností od 1. 5. 2022, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 2.383 Kč/měsíc.

RM jmenuje ředitelkou příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, Ing. Bc. Štěpánku Dvořákovou, od 1. 8. 2022, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí termín zápisu dětí z Ukrajiny k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřízených městem Poličkou pro školní rok 2022/2023 ve dnech 6. - 7. 6. 2022 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z programu „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“ na projekt „Modernizace dětského dopravního hřiště 2022“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3, velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 972, Sídliště Hegerova, Polička, s nájemcem, na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 70 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, Polička, s nájemcem, na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 44,26 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, velikosti 2+kk s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem, opět na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, Polička, s nájemcem . Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců od 1. 5. 2022 do 31. 10. 2022, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 44,26 Kč/m2 podlahové plochy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku, jehož předmětem je pronájem části pozemku p.č. 1920/2 o výměře cca 12 m2v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Poličkou, jako pronajímatelem a Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha, jako nájemcem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení VB - služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parcela č. 1607/1, č. 1508/10, č. 1607/5 a č. 6009/2 v k.ú. Polička v rozsahu dle přiloženého geometrického plánu č. 3005-10/2022. Služebnost bude uzavřena na dobu neurčitou, jednorázová náhrada za zřízení služebnosti je stanovena ve výši 1.500 Kč + 21 % DPH.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti  č. IE-12-2006483/VB/3, Polička - rekonstrukce VN3883, odbočka k SY 0447 s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k dohodě o užívání služeb Sběrného dvora v Poličce občany obce Pomezí a majiteli rekreačních zařízení v obci Pomezí, s obcí Pomezí dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí cenu vodného pro rok 2022 ve výši 40,00 Kč/m3 bez DPH, tj. 44,00 Kč/m3 dodané vody včetně DPH, platnou od 1. 4. 2022, dle důvodové zprávy.

Polička 25. dubna 2022

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                                                  

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.