Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zobrazujete archivní informace

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 8. září 2022

ZM volí za členy návrhové komise Ing. arch. Jitku Bidlovou, Ph.D., Mgr. Milana Matouše a JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D.  

ZM pověřuje provedením zápisu pana Miloše Grubhoffera, ověřením pana Radima Totuška a Ing. Štěpána Vlčka.

ZM schvaluje rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2022 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022 dle důvodové zprávy.                                                                                                            

ZM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 9. 12. 2021 usnesením č. 11, a to pro:

   Adam Smolek, bytem Polička, ve výši 14.000 Kč na 8. ročník Artového mini festivalu SkARTovačka

   CYKLO-SKI klub Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši 17.000 Kč na pořádání závodu „Časovka na Lucký vrch“; na závody na kolečkových lyžích, bruslích a koloběžkách;   na údržbu stop pro běžecké lyžování

   Český kynologický svaz ZKO Polička - 525, se sídlem Polička, ve výši 6.000 Kč na částečné pokrytí nákladů k zajištění Podzimního Poličského závodu ve sportovní        kynologii

   Český kynologický svaz ZKO Polička - 525, se sídlem Polička, ve výši 10.000 Kč na částečné pokrytí nákladů k zajištění provozu organizace

   Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Polička, se sídlem Polička, ve výši 5.000 Kč na oplechování zadní stěny budovy

   Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce, se sídlem Polička, ve výši 8.000 Kč na příměstský tábor s Američany

 

ZM schvaluje na základě kupní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí kupní S/OM/3668/19/AL, S/OM/2773/18/AL, ze dne 12.11.2019, uzavření kupní smlouvy mezi městem Poličkou a Pardubickým krajem, jejímž předmětem je převod pozemku p.č. 1278/2 o výměře 2450 m2, stavebního pozemku p.č. 1244 o výměře 432 m2, jehož součástí je stavba č.p. 505, vše v k.ú. Polička, do vlastnictví města Poličky, za cenu 4.112.440 Kč, dle důvodové zprávy. Poplatky spojené s převodem nemovitostí uhradí město Polička.

ZM schvaluje výkup pozemků p. č. 3190/10 o výměře 242 m2, p. č. 3190/24 o výměře  12 m2, p.č. 3262/2 o výměře 58 m2, p. č. 6205/2 o výměře 121 m2 za cenu 50 Kč za m2 a výkup pozemků p.č. 3240/9 o výměře 19 m2 , p. č. 3248 o výměře 366 m2, p. č. 3250/37 o výměře 543 m2, p. č. 3262/1 o výměře 58 m2 za cenu 20 Kč za m2, vše v k. ú. Polička, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 326/2 o výměře 261 m2, pozemku p.č. 326/3 o výměře 623 m2, pozemku p.č. 326/4 o výměře 216 m2, pozemku p.č. 327 o výměře 119 m2 a pozemku p.č. 328 o výměře 2244 m2 vše v k.ú. Modřec a pozemku p.č. 5216/13 o výměře 405 m2, pozemku p.č. 5216/15 o výměře 49 m2 a pozemku p.č. 5216/24 o výměře 444 m2 vše v k.ú. Polička za pozemek p.č. 4172 o výměře 1946 m2, pozemek p.č. 4176/7 o výměře 1052 m2, pozemek p.č. 4877/227 o výměře 821 m2 a pozemek p.č. 5226/3 o výměře 549 m2 vše v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy. Cenový rozdíl směňovaných pozemků ve výši 33.732 Kč bude předmětem finančního vypořádání. Náklady spojené s vypořádáním pozemků uhradí strany směny společně a nerozdílně.

ZM schvaluje vzdání se zákonného předkupního práva ke stavbě umístěné na pozemku stavební p.č. 2055/2 v k.ú. Polička, která je ve vlastnictví POLIKLINIKA KRÁLŮV DVŮR, s.r.o., se sídlem Praha. Pozemek stavební p.č. 2055/2 je ve spoluvlastnictví města Poličky podílem vel. 1/24, které je oprávněné ze zákonného předkupního práva, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje realizaci a financování akce „Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce - II. etapa“ v roce 2023 dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí zprávu o zajištění požární ochrany ve městě Polička a plán preventivně výchovné činnosti na období od 1. 5. do 31. 12. 2022 dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Vodovody Poličsko za rok 2021 dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí vydání platebních výměrů na odvod za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně č. 01/2022/OFP, 02/2022/OFP, 03/2022/OFP a 04/2022/OFP příjemci dotace Římskokatolické farnosti - děkanství Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

ZM promíjí Římskokatolické farnosti - děkanství Polička, se sídlem Polička, odvod za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně uložené platebními výměry č. 01/2022/OFP, 02/2022/OFP, 03/2022/OFP a 04/2022/OFP, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje založení spořicího účtu u ČSOB, a.s. do výše max. 20 mil. Kč a založení termínovaného vkladu u Raiffeisenbank, a.s. na dobu 1 měsíce s možností opakování do výše 20 mil Kč, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 002/2022 mezi městem Poličkou a společností T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, na provoz zimního stadionu, plaveckého bazénu, koupaliště a ubytovny, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje dodatek č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy Čtyřlístek Polička, vydané v úplném znění dne 22. 9. 2009, účinný od 8. 9. 2022, ve znění dle důvodové zprávy.

 

Polička 8. září 2022

               

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.