Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. března 2021

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování studie úprav provozního a dispozičního řešení bazénu vč. návrhu přístavby v rámci dokončení rekonstrukce bazénu se společností APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání na dodávku elektrické energie a zemního plynu se společností KOTOUR s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o přípoloži sítě elektronických komunikací v rámci akce „Osvětlení komunikací mezi ul. Starohradská a Heydukova v Poličce“ se společností PODA a.s., se sídlem Ostrava, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení  č. 217, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v II. NP v DPS „Penzion“ Polička s nájemci na dobu určitou, na 1 rok od 1. 4. 2021, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.799 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 101, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička s nájemcem na 2 roky s účinností od 1. 4. 2021, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.247 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 223, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička s nájemci na 3 měsíce s účinností od 1. 4. 2021, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.799 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 106, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička s nájemcem na 3 měsíce s účinností od 1. 4. 2021, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.043 Kč.

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 2, o velikosti 2 + kk, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 491 ul. 9. května Polička, s nájemcem  na 1 rok, s účinností od 1. 4. 2021, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí  64,70  Kč za 1 m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 5, o velikosti 2 + kk, nacházejícího se v III. NP domu č.p. 491, ul. 9. května  Polička, s nájemcem na 1 rok, s účinností od 1. 4. 2021, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 64,70 Kč za 1 m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 6, o velikosti 2 + kk, nacházejícího se v III. NP domu č.p. 491, ul. 9. května Polička, s nájemcem na 1 rok, s účinností od 1. 4. 2021, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 64,70 Kč  za 1 m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje zprávu o činnosti příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička za rok 2020, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje doplatek roční odměny za rok 2020 řediteli příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje finanční vypořádání výsledku hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů  za rok 2020 příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje metodický pokyn pro přidělování a užívání sociálních bytů na adrese Polička, Hegerova 374,  vzor žádosti o přidělení sociálního bytu a vzor smlouvy o nájmu, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb pro příspěvkovou organizaci DPS „Penzion“ Polička s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí termíny konání festivalů pořádaných Tylovým domem v roce 2021, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje účetní závěrku za rok 2020 příspěvkovým organizacím: Městská knihovna Polička, Městské muzeum a galerie Polička, Hrad Svojanov.

RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů za rok 2020 příspěvkovým organizacím: Městská knihovna Polička, Městské muzeum a galerie Polička, Hrad Svojanov.

RM schvaluje doplatek roční odměny za rok 2020 ředitelům vybraných příspěvkových organizací na úseku kultury v závislosti na režimu provozu těchto zařízení v roce 2020 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zprávu o činnosti za rok 2020 příspěvkové organizace Městská knihovna Polička, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2020 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje obecné informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2020, určené ke zveřejnění ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole.

RM jmenuje s účinností od 1. 4. 2021 ředitelkou Mateřské školy Rozmarýnek Polička paní Blanku Faltýnkovou,  dle důvodové zprávy.

RM schvaluje s účinností od 1. 4. 2021 platový výměr ředitelky Mateřské školy Rozmarýnek Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje provedení stavebních úprav nebytových prostor v I. a II. NP domu č.p. 52 na ul. Riegrova v Poličce s tím, že město Polička se bude podílet na těchto stavebních úpravách finanční částkou do max. výše 50 tis. Kč + 21 % DPH, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 218, ul. Střítežská, 572 01 Polička na dobu určitou, a to na dva roky do 31. 3. 2023, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 44,07 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, Polička, s nájemci na dobu určitou, a to na jeden rok do 31. 3. 2022, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 40,23 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 20, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v VIII. NP domu č.p. 932, Sídl. Hegerova, Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na jeden rok do 31. 3. 2022, dle důvodové  zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 40,23 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. „IV-12-2022250/01, Polička, Eimova 366, SS200, kNN“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o stanovení rozsahu a ceně činností pro rok 2021 včetně ceníku služeb a výkonů pro rok 2021 s T.E.S. s.r.o. se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o provozování turistického informačního centra města Poličky s KOTOUR – INFO s.r.o, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele poptávkového řízení k veřejné zakázce "Základní škola Na Lukách Polička - vzduchotechnika“ a „Rekonstrukce sociálního zařízení - ZŠ Na Lukách“ - zajištění služeb autorského dozoru takto: vybraným dodavatelem je APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na veřejnou zakázku "Základní škola Na Lukách Polička - vzduchotechnika“ a „Rekonstrukce sociálního zařízení - ZŠ Na Lukách“ - zajištění služeb autorského dozoru s vybraným dodavatelem APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Základní škola Na Lukách Polička - vzduchotechnika“ a „Rekonstrukce sociálního zařízení - ZŠ Na Lukách“ - zajištění služeb technického dozoru investora  takto: vybraným dodavatelem je firma ŠAFÁŘ CZ s.r.o., se sídlem Polička a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na veřejnou zakázku „Základní škola Na Lukách Polička - vzduchotechnika“ a „Rekonstrukce sociálního zařízení - ZŠ Na Lukách“ - zajištění služeb technického dozoru investora s vybraným dodavatelem ŠAFÁŘ CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Základní škola Na Lukách Polička - vzduchotechnika“ a „Rekonstrukce sociálního zařízení - ZŠ Na Lukách“ takto: vybraným dodavatelem je firma Tojapa s.r.o., se sídlem Brno a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle zprávy o hodnocení nabídek.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Základní škola Na Lukách Polička - vzduchotechnika“ a „Rekonstrukce sociálního zařízení - ZŠ Na Lukách“ s vybraným dodavatelem Tojapa s.r.o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Restaurování omítek a barevných vrstev štukové výzdoby ve vestibulu II. NP radnice v Poličce“ takto: vybraným dodavatelem je „Společnost Magdalena Slavíková a Jana Waisserová“, se sídlem Zahořany a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle zprávy o hodnocení nabídek.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Restaurování omítek a barevných vrstev štukové výzdoby ve vestibulu II. NP radnice v Poličce“ s vybraným dodavatelem „Společnost Magdalena Slavíková a Jana Waisserová“,  se sídlem  Zahořany,  dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Městské hradby v Poličce, části úseků SO21 a SO22 - stavební úpravy“ takto: vybraným dodavatelem je firma GEOGARD s.r.o.,
se sídlem Chrudim a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Městské hradby v Poličce, části úseků SO21 a SO22  - stavební úpravy“ s vybraným dodavatelem GEOGARD s.r.o., se sídlem Chrudim, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr směny pozemkové parcely p.č. 6088/31 o výměře 778 m2 v k.ú. Polička a části pozemku p.č. 4150/5 označené dle nového GP č. 1231-059/2021 jako pozemková parcela č. 4150/8 o výměře 325 m2 v k.ú. Pomezí ve vlastnictví ČR s příslušností hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR za pozemkovou parcelu č. 1161/9 o výměře 1190 m2 v k.ú. Borová u Poličky ve vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy. Rozdíl ve výměrách bude předmětem finančního vypořádání v cenách v daném místě a čase obvyklých.

RM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1186 o výměře 7736 m2 a pozemku p.č. 1334/2 o výměře 754 m2 v k.ú. Borová u Poličky, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr směny pozemků v k.ú. Modřec dotčených stavbou „Rybník Brčálník“, a to části p.č. 424 o výměře cca 540 m2, části p.č. 420/89 o výměře cca 500 m2, části p.č. 420/90 o výměře cca 404 m2, p.č. 469/24 o výměře 447 m2, p.č. 469/25 o výměře 377 m2, p.č. 420/109 o výměře 74 m2, p.č. 420/110 o výměře 49 m2, p.č. 486/4 o výměře 53 m2 a p.č. 486/5 o výměře 56 m2 ve vlastnictví města Poličky za část pozemku p.č. 420/108 o výměře cca 350 m2, část pozemku p.č. 469/5 o výměře cca 1344 m2 a části pozemků p.č. 425 o výměře cca 135 m2 a p.č. 428 o výměře cca 671 m2, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 992/2 o výměře 711 m2 v k.ú. Předměstí dle důvodové zprávy.

RM schvaluje účetní závěrku za rok 2020 příspěvkových organizací: Mateřská škola Rozmarýnek Polička, Mateřská škola Polička Palackého nám. 181, Mateřská škola Čtyřlístek Polička, Mateřská škola Luční Polička, Masarykova základní škola Polička, včetně provedení opravy účetního zápisu roku 2020 v účetním období leden 2021, Základní škola Na Lukách Polička, Školní jídelna Polička Rumunská 646, Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička, Středisko volného času Mozaika Polička, se sídlem Polička.

RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů za rok 2020:  Mateřská škola Rozmarýnek Polička, Mateřská škola Polička Palackého nám. 181, Mateřská škola Čtyřlístek Polička, Mateřská škola Luční Polička, Masarykova základní škola Polička, Základní škola Na Lukách Polička, Školní jídelna Polička Rumunská 646, Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička, Středisko volného času Mozaika Polička.

RM projednala a doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 2/2021, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Polička dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 3/2021, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Výměna svítidel veřejného osvětlení v Poličce - 3. etapa“ společnost Osvětlení a energetické systémy a.s., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Osvětlení a energetické systémy a.s., se sídlem Praha na akci „Výměna svítidel veřejného osvětlení v Poličce - 3. etapa“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje ukončení smlouvy o zajištění odchytu a následné péče o toulavá a opuštěná zvířata s panem Oldřichem Zapletalem, se sídlem Polička, ze dne 18. 6. 2019 dohodou ke dni 31. 3. 2021.

RM ruší své usnesení č. 32 z 25. 1. 2021 dle důvodové zprávy.

RM  schvaluje uzavření smlouvy o zajištění odchytu a následné péče o toulavá a opuštěná zvířata s paní Alenou Zapletalovou, se sídlem Polička, od 1. 4. 2021, dle důvodové zprávy. 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

                                                     

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.