Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 24. října 2022

RM pověřuje členy ZM, Ing. Josefa Baláše, Ph.D. a Ing. et Ing. Štěpána Vlčka, přijímáním projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a prováděním sňatečných obřadů s účinností od 25. 10. 2022, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje v souladu s čl. IX, odst. 2 Směrnice Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadání zakázek pro realizaci akce „Radnice - úprava interiéru 2. NP“, v uzavřených výzvách, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi pro akce „Radnice  - úprava  interiéru 2. NP“  ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022 dle důvodové zprávy.

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 3 čtvrtletí 2022 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 4685988176  - kolektivní pojištění odpovědnosti při výkonu povolání s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, s platností od 1. 11. 2022, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 5223376317 o pojištění majetku s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha s platností od 1. 11. 2022, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Slavnostní osvětlení městských hradeb v Poličce - I. etapa“ se zhotovitelem ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o., se sídlem Svojanov  dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují text upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                          

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.