Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. listopadu 2022

RM doporučuje ZM schválit rozdělení finančních prostředků určených na odměňování sportovních trenérů, cvičitelů a instruktorů za rok 2022 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 9. 12. 2021 usnesením č. 11, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2023 takto:

a)    Čerpání běžných výdajů měsíčně ve výši 1/12 schváleného rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2022. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky se opakujících a smluvních plateb, u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry a právními předpisy. Měsíční výdaje pro zřízené příspěvkové organizace budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě.

b)    Čerpání kapitálových a běžných výdajů lze uplatnit u akcí započatých v souladu s uzavřenými smlouvami, vystavenými objednávkami nebo schválenými investičními záměry. Na přípravu akcí plánovaných pro rok 2023 lze čerpat výdaje do výše 500 tis. Kč u jednotlivé akce a na běžné výkupy pozemků do výše 200 tis. Kč měsíčně.

c)    Z běžných výdajů poskytnout návratnou finanční výpomoc ve výši 7 000 tis. Kč společnosti T.E.S. s.r.o., Jiráskova 977, Polička na zvýšené zálohy na plyn pro provozující kotelny.

d)    Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu
s harmonogramem programu, projektu, případně s finančním plánem lze uplatnit bez omezení.

e)    Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace lze uplatnit do výše 500 tis. Kč.

 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 6/2022 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 7.000.000 Kč společnosti T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička a uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci,
dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2023 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 4366272628 na pojištění majetku podnikatelů s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, s platností od 4. 12. 2022, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 3657867813 s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, s platností ode dne 3. 12. 2022,  dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 3665252119, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, s platností ode dne 12. 12. 2022, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 15 ke směrnici „Oběh účetních dokladů“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje platový výměr Ing. Bc. Štěpánky Dvořákové, ředitelky příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, od 1. 12. 2022, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výplatu zálohu na roční odměnu pro rok 2022 Ing. Bc. Štěpánce Dvořákové, ředitelce příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 213, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 1. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.108 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 218, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemníkem, a to na dva roky, s účinností od 1. 1. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.228 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 305, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemnicí,  a to na dva roky,
s účinností od 1. 1. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

RM bere na vědomí hodnotící zprávu příspěvkové organizace Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička, se sídlem Polička, za školní rok 2021/2022, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 002/2022 se společností T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, na provoz zimního stadionu, plaveckého bazénu, koupaliště a ubytovny, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Výmalba sálu č. 204 v budově radnice, Palackého nám. 2, Polička“ Národní památkový ústav, se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Výmalba sálu č. 204 v budově radnice, Palackého nám. 2, Polička“ s Národním památkovým ústavem, se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům škol a školských zařízení zřízených městem Poličkou za 2. pololetí školního roku 2021/2022 ve výši dle důvodové zprávy.

RM pověřuje MUDr. Jiřího Tomana k zastupování města Poličky na jednáních členské schůze DSO Svazek obcí AZASS s účinností od 28. 11. 2022.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Oprava části chodníků na ul. Wolkerova v Poličce“ se společností Ditera, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Stavební úpravy další části komunikací na hřbitově u sv. Michaela v Poličce - I. a III. etapa“ se společností PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, dle důvodové zprávy

RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 4/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí záležitost o schvalování určeného zastupitele podle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) na nejbližším zasedání ZM dle důvodové zprávy.

RM schvaluje navýšení ceny doplňkových činností - obědů dle výše uvedené důvodové zprávy příspěvkové organizaci DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s účinností od 1. 1.2023.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o zemědělském pachtu mezi městem Poličkou jako pachtýřem a I.Agro Oldřiš a. s., se sídlem Oldřiš, jako propachtovatelem, jejímž předmětem je pacht pozemku p.č. 703 o výměře 1624 m2, pozemku p.č. 704 o výměře 374 m2 a pozemku p.č. 717/1 o výměře 22918 m2 v k. ú. Borová u Poličky, dle důvodové zprávy. Dodatek  bude uzavřen na dobu neurčitou s  výpovědní lhůtou 1 rok, pachtovné činí 3.000 Kč/ha.

RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení se společností Kelvin Elektro, s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. Smlouva bude uzavřena
na dobu určitou 1 rok, úplata za užívání 8 sloupů veřejného osvětlení bude činit 12.800 Kč/rok + DPH
v zákonné výši.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. 52552/IZ-12-2002485/SY Polička, Luční p.č. 5991/1 přel. knn a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi ORP Polička a Svitavy o výkonu přenesené působnosti na úseku státní památkové péče dle důvodové zprávy.  

RM schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené mezi městem Poličkou, jako propachtovatelem a společností Agronea a.s. Polička,  se sídlem Polička, jako pachtýřem, jehož předmětem je aktualizace seznamu propachtovaných pozemků v k.ú.Polička, k.ú. Modřec a k.ú. Rohozná u Poličky, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zvýšení cen za pronájem bytů ve vlastnictví města Poličky od 1. 1. 2023 v ul. J. Seiferta č.p. 1181 o 15 %, u ostatních bytů o 20 % dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit ceník pro prodej nemovitého majetku s účinností od 1. 1. 2023 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem, bytem tamtéž, a to na dobu určitou jeden rok - od 1. 12. 2022 do 30. 11. 2023, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 17, velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem, bytem tamtéž, a to na dobu určitou jeden rok - od 1. 12. 2022 do 30. 11. 2023, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, Polička, s nájemnicí, bytem tamtéž, a to na dobu určitou jeden měsíc od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit realizaci a financování akce „Stavební úpravy ulice Haškova a Erbenova v Poličce“ v roce 2023-2025 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit realizaci a financování akce „Infrastruktura Polička lokalita JIH - I. etapa“ v roce 2023 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Parkoviště u bytových domů na ul. V. Hálka a B. Němcové v Poličce“, se společností Ulehla Ivan s.r.o., se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Polička“ uzavřené dne 7. 4. 2022 s dodavatelem Chameleos s.r.o.,
se sídlem Luže, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě k realizaci zakázky „Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV - autorský dozor“ s firmou KONEKO, spol. s r.o.,
se sídlem Ostrava, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě k realizaci zakázky „Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV – TDI“  s firmou KONEKO, spol. s r.o., se sídlem Ostrava,  dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV“  s  dodavatelem Společnost „KUNST a KVIS –

Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV“ - KUNST, spol. s.r.o., se sídlem Palackého 1906, Hranice a KVIS Pardubice a.s., se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 22 9 221 s Vodními zdroji Chrudim, spol. s r.o., se sídlem Chrudim ve věci monitoringu skládky Široký Důl v roce 2022, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje cenu stočného v Poličce na rok 2023 ve výši 49,35  Kč/m3 bez DPH, tj. 54,29 Kč včetně DPH a kalkulaci této ceny dle důvodové zprávy.

RM schvaluje cenu vody převzaté k čištění od obce Pomezí na rok 2023 ve výši 28,81 Kč bez DPH/m3, tj. 31,70 Kč/m3 včetně DPH a kalkulaci této ceny.

RM schvaluje cenu vody převzaté k čištění od obce Kamenec na rok 2023 ve výši 27,90 Kč bez DPH/m3, tj. 30,69 Kč/m3 včetně DPH a kalkulaci této ceny.

 

Polička 28. 11. 2022

        

Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují text upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat
(tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                          

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.