Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. ledna 2023

RM jmenuje pp. Aleše Horníčka, Miroslava Halamku, DiS., Bc. Miroslava Kubíka, Pavla Kodýtka a Jindřicha Červeného členy Komise dopravní a bezpečnostní Rady města Poličky dle důvodové zprávy.

RM jmenuje paní Janu Renzovou, Bc. Martinu Černíkovou, Miroslava Halamku, DiS., Mgr. Eriku Jiroušovou a npor. Bc. Jaroslavu Hanykovou členy Komise pro prevenci kriminality Rady města Poličky dle důvodové zprávy.

RM jmenuje PhDr. Davida Junka členem Kulturní komise Rady města Poličky dle důvodové zprávy.

RM jmenuje pana Martina Vinaře členem Bytové komise Rady města Poličky dle důvodové zprávy.

RM pověřuje členy Zastupitelstva města Poličky Mgr. Elišku Hrubou a pana Libora Jelínka přijímáním projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a prováděním sňatečných obřadů s účinností od 10. 1. 2023, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 112, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, se stávající nájemnicí, a to na tři měsíce, s účinností od 1. 2. 2023. Výše měsíčního nájemného činí 978 Kč.

RM schvaluje záměr prodeje podílů stavební parcely č. 3060 v k.ú. Polička, na které je bytový dům č.p. 926 - 931 na ulici Sídliště Hegerova jednotlivým vlastníkům bytových  jednotek v domě č.p. 926 – 931 dle důvodové zprávy.  Kupní cena činí 500 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM schvaluje záměr prodeje podílu ve výši id. 629/22820 na stavební parcele č. 2864 v k.ú. Polička, na které je bytový dům č.p. 899 - 903 na ulici Hegerova, vlastníkovi bytové jednotky v domě č.p. 899 -903 dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 500 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené  s převodem nemovitosti.

RM schvaluje záměr prodeje stavební parcely č. 2086 o výměře 21 m2 a pozemku p.č. 5521/17 o výměře 364 m2  v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 3264/6 o výměře 315 m2 v k.ú. Polička  dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 6043/2 o výměře 198 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výkup pozemků p.č. 5620/16 o výměře 259 m2 a pozemku p.č. 5620/17 o výměře 212 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr bezúplatného převodu podílu vel. 1/140 na p.č. 2912/22 a p.č. 1140/3 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy. Veškeré náklady spojené s bezúplatným převodem uhradí město Polička.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu mezi městem Poličkou, jako pronajímatelem a Oblastní charitou Polička, se sídlem Polička, jako nájemcem, jehož předmětem je užívání pozemku parcela č. 131/2 o výměře 369 m2 v k.ú. Polička, ze kterého bude 80 m2 užíváno formou pronájmu a 290 m2 formou výpůjčky, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje umístění 2 ks informativních mobilních hranolů k otevření prodejny LIDL na ul. T. Novákové a na ul. Starohradská od 1. 2. 2023 do 31. 3. 2023 společností Outdoor akzent s.r.o., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-2025639/SOBS VB/2 SY Polička Revoluční p.č. 1267 KNN, NN a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje novelu Organizačního řádu Městského úřadu Polička, zejména v souvislosti zařazení úseku státní památkové péče v přenesené působnosti do organizační struktury MěÚ Polička dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                                                  

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.