Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. března 2023

                                                                           

RM bere na vědomí zprávu o činnosti Turistického informačního centra Poličky, KOTOUR – info s.r.o, se sídlem Polička, za rok 2022, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje doplatek roční odměny za rok 2022 Ing. Bc. Štěpánce Dvořákové, ředitelce příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 205, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem  na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 4. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 101, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička,  se sídlem Polička, s nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 4. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.247 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 109, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 4. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.043 Kč.

RM schvaluje uzavření  smlouvy č. OSV/23/20337 o poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2022 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje obecné informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2022 určené ke zveřejnění v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci uzavřenou mezi Masarykovou základní školou  Polička, se sídlem Polička a Spolkem přátel a absolventů Masarykovy základní školy Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje doplatek roční odměny za rok 2022 ředitelům příspěvkových organizací: panu Miloši Dempírovi, DiS., řediteli Hradu Svojanov, se sídlem Svojanov; Mgr. Janu Juklovi, řediteli Městské knihovny Polička, se sídlem Polička; Mgr. Pavle Juklové, ředitelce Městského muzea a galerie Polička, se sídlem Polička; panu Petru Cuprovi, řediteli Tylova domu.

RM schvaluje zprávy o činnosti za rok 2022 příspěvkových organizací dle důvodové zprávy: Tylův dům, se sídlem Polička; Městské muzeum a galerie Polička, se sídlem Polička; Městská knihovna Polička, se sídlem Polička; Hrad Svojanov, se sídlem Svojanov.

RM schvaluje dodavatele akce „Oprava části komunikace u hřbitova u sv. Michaela mezi ul. Vrchlického a E. Beranové v Poličce - II. etapa“ společnost Swietelsky stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava části komunikace u hřbitova u sv. Michaela mezi ul. Vrchlického a E. Beranové v Poličce - II. etapa“ se společností Swietelsky stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zpracování dokumentace „Návrh koncepce zástavby Horní Předměstí“ v rozsahu dle důvodové zprávy se zhotovitelem Ing. arch. Markem Janatkou, Ph.D., se sídlem Lázně Bohdaneč.

RM schvaluje odstoupení od poskytnuté dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR a ukončení administrace žádosti o dotaci na projekt „Realizace úspor energie - objekt čp. 68, Polička - Lezník“ registrační číslo žádosti: 5211200129 v rámci výzvy č.12/2021 Národního programu Životní prostředí, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Zrušení části nefunkční kanalizace na ul. Eimova, mezi ul. Havlíčkova a Nádražní v Poličce“ se společností PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Stavební úpravy oplocení sportovního hřiště na ul. Wolkerova v Poličce“ pana Vladimíra Juránka, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Stavební úpravy oplocení sportovního hřiště na ul. Wolkerova v Poličce“ s panem Vladimírem Juránkem, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele zakázky „Dodávka (výměna) čtyř čerpadel na ČOV v Poličce“ LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným, se sídlem Praha, dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje vystavení objednávky na veřejnou zakázku „Dodávka (výměna) čtyř čerpadel na ČOV v Poličce“ vybranému dodavateli LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným, se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje ukončení smlouvy o zemědělském pachtu mezi městem Poličkou, jako propachtovatelem a Farmou Nedvězí, spol. s r.o., se sídlem Nedvězí, jako pachtýřem, jejímž předmětem jsou zemědělské pozemky p.č. 690/1 o výměře cca 12896 m2, p.č. 694/2 o výměře cca 9266 m2 a p.č. 779/14 o výměře cca 569 m2, vše v k.ú. Nedvězí u Poličky, dle důvodové zprávy. Smlouva bude ukončena v souladu s § 2334 Občanského zákoníku bez výpovědní lhůty.

RM schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 86/1 o výměře 309 m2 a pozemkové parcely č. 90/2 o výměře 193 m2 v k.ú. Modřec dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o vzájemné spolupráci č. 2023-01 uzavřenou mezi Základní školou Na Lukách Polička, se sídlem Polička a Spolkem přátel Základní školy Na Lukách Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

 

Polička 6. 3. 2023

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.           

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.