Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. července 2023

RM schvaluje užití loga města Poličky pro akci „Truck Trial Show Jimramov“ dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí přehled a výsledky provedených kontrol ve školách a školských zařízeních zřízených městem Poličkou za období červen 2022 - červen 2023 dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí výši úplat za vzdělávání stanovenou řediteli škol a školských zařízení zřízených městem Poličkou pro školní rok 2023/2024 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zakázku „Zhotovení replik historického nábytku a krytů akumulačních kamen“ s Petrem Ptáčkem, se sídlem Kamenec - Polička, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí záměr zakoupení kolekce 52 obrazů Aloise Živného příspěvkovou organizací Hrad Svojanov dle důvodové zprávy.

RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Výměna osvětlení vstupních prostor, kanceláří a toalet u obřadní síně v budově radnice v Poličce“ firmu ATEH spol. s r.o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Výměna osvětlení vstupních prostor, kanceláří a toalet u obřadní síně v budově radnice v Poličce“ s firmou ATEH spol. s r.o.,  se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje realizaci servisních prací spojených s výměnou akumulátorů jednotlivých ozvučných míst a vysílači místního rozhlasu se společností Satturn Holešov spol. s r.o., se sídlem Holešov, formou objednávky, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy č. OKSCR/23/23342 o poskytnutí dotace na projekt „Zimní stadion Polička - výměna osvětlení“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyloučit účastníka BS-IMEX, s.r.o., se sídlem Brno, ze zadávacího řízení s názvem „Stavební úpravy ulice Haškova a Erbenova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyloučit účastníka STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o., se sídlem Vysoké Mýto ze zadávacího řízení s názvem „Stavební úpravy ulice Haškova a Erbenova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Stavební úpravy ulice Haškova a Erbenova v Poličce“ takto: vybraným dodavatelem je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby VÝCHOD - oblast Pardubice, se sídlem České Budějovice, a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

RM jmenuje členy komise pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Modernizace technologického centra ORP Polička“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy zimního stadionu v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Poličkou, jako pronajímatelem a SKH s.r.o. Sebranice, se sídlem Sebranice, jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 394/2 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Lezník, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-2026889/SY Polička p.č. 1563 Knn a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 21, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem, na dobu určitou, a to na tři měsíce od 1. 8. 2023 do 31. 10. 2023, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 150 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na dva měsíce od 1. 8. 2023 do 30. 9. 2023, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 53 Kč/m2 podlahové plochy.                              

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku parcela č. 1203/1 o výměře 463 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 300 Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č.85/23/HSYM-BP k pozemku p.č. 2017/4 o výměře 17 m2 a pozemku p.č. 5995/4 o výměře 162 m2
v k.ú. Polička mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha jako převodcem a městem Poličkou, jako nabyvatelem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 2508/27 o výměře 466 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 6285 o výměře cca 356 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru zhotovitele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Oprava hřbitovní zdi u kostela sv. Michala 2023“ takto: vybraným zhotovitelem je firma STAVOTREND Poříčí s.r.o., se sídlem Poříčí u Litomyšle, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou STAVOTREND Poříčí s.r.o., se sídlem Poříčí u Litomyšle na veřejnou zakázku „Oprava hřbitovní zdi u kostela sv. Michala 2023“, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit výkup spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku p.č. 946/2 o výměře 348 m2 a pozemku p.č. 964/2 o výměře 467 m2 od společnosti RSBC Česká Půda a.s.,
se sídlem Praha, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 25 Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby „Parkoviště na ul. Luční v Poličce“ mezi městem Poličkou, jako stavebníkem a firmou RP Polička, s.r.o., se sídlem Praha, jako vlastníkem pozemku,  dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje podílu ve výši 199/29520 na stavební parcele č. 3060 v k.ú. Polička, se stavbou bytového domu č.p. 926-931 na ulici Sídliště Hegerova v Poličce vlastníkům bytové jednotky v domě, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 500 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM schvaluje záměr prodeje podílu ve výši 179/6566 na stavební parcele č. 3055 v k.ú. Polička, se stavbou bytového domu č.p. 934-937 na ulici Sídliště Hegerova v Poličce vlastníkům bytových jednotek v domě, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 500 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 212, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, s nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 8. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.108 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 229, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, s nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 8. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 2.001 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 302, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve III. NP v DPS „Penzion“ Polička, s nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 8. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 303, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve III. NP v DPS „Penzion“ Polička, s nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 8. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 505, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, ve I. NP v DPS „Penzion“ Polička, s nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 8. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 2.383 Kč.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS Fenix č. F-22-01702 s firmou ASSECO Solutions, a.s., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o poskytování technické podpory k agendě Spisová služba s firmou GEOVAP spol. s r.o., se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Stavební úpravy chodby stravovacího pavilonu v ZŠ Na Lukách“ firmu Tojapa  s.r.o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy chodby stravovacího pavilonu v ZŠ Na Lukách “, s firmou Tojapa s.r.o., se sídlem Brno,  dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                           

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.