Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. srpna 2023

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Příjezdová cesta - Skládka zeminy „Liboháj“ s firmou LTM Litomyšl spol. s r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Vybudování přístřešku pro auto pečovatelské služby DPS „Penzion“ Polička II.“ mezi objednatelem DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, a zhotovitelem Františkem Večeřou, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy ulice Haškova a Erbenova v Poličce“ s vybraným dodavatelem SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby VÝCHOD - oblast Pardubice, se sídlem České Budějovice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyloučení účastníka ARTENDR s.r.o., se sídlem Velký Osek,  ze zadávacího řízení s názvem „Zpracování projektové dokumentace na akci Stavební úpravy zimního stadionu v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyloučení účastníka AS PROJECT s.r.o., se sídlem Pelhřimov, ze zadávacího řízení s názvem „Zpracování projektové dokumentace na akci Stavební úpravy zimního stadionu v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 951/3 a p.č. 969/120 v k.ú. Kamenec u Poličky a na pozemcích p.č. 2794/4, p.č. 2839/2, p.č. 2898/1, p.č. 2898/7, p.č. 2912/24, p.č. 5947/6 a p.č. 5948 v k.ú. Polička týkající se stavby „OMS Polička – napojení MKP Polička“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Poličkou, jako povinným a společností PODA a.s., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 2.925,10 Kč + 21 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-2026838/01 Polička p.č. 3250/19 knn a následné uzavření vlastní smlouvy
o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-2027023/SY Polička p.č. 1347/22 Knn a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.p.č. 1968/4, p.p.č. 1968/6 a p.p.č. 1968/7 v k.ú. Polička v rámci akce „Polička Retail park, Starohradská“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou, jako povinným a společností CETIN a.s., se sídlem Libeň, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM projednala podnět pod č.j. MP/21515/2023 ze dne 19. 7. 2023 ve věci projednání vyvěšení vlajek EU a Ukrajiny na budově Městského úřadu Polička.

RM nesouhlasí s celoročním vyvěšením vlajky EU na budově Městského úřadu Polička.

RM souhlasí s vyvěšením ukrajinské vlajky na budově Městského úřadu Polička  dne 24. 2.  jako připomenutí ruské invaze na Ukrajinu.

RM schvaluje změnu pravidel pro účtování úhrad úkonů pečovatelské služby příspěvkové organizaci DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s účinností od 1. 9. 2023, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje navýšení ceny základních činností - úkonů pečovatelské služby příspěvkové organizaci DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s účinností od 1. 9. 2023, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 150 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5, velikosti 2+kk s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem,  na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 150 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 3, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, Polička, s nájemcem, na dobu určitou, a to na šest měsíců od 1. 9. 2023 do 29. 2. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 53 Kč/m2 podlahové plochy.                               

RM doporučuje ZM schválit výkup spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 na pozemcích parcela č. 2282 o výměře 1133 m2, p. p.č. 2284 o výměře 1410 m2, p. p.č. 2285 o výměře 1226 m2 a p. p.č. 2286 o výměře 2680 m2, vše v k.ú. Oldřiš u Poličky, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 64.490 Kč a kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků.

RM schvaluje dodavatele zakázky „Dodávka tří kontejnerů na odpad“ pana Petra Malíka, se sídlem Bohušovice nad Ohří,  dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vystavení objednávky na veřejnou zakázku „Dodávka tří kontejnerů na odpad“ panu Petru Malíkovi, se sídlem Bohušovice nad Ohří, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit rozdělení vlastnického práva ke stavební parcele p.č.st. 3400, jejíž součástí je bytový dům č.p. 1010, č.p. 1011, č.p. 1012, č.p. 1013 v části obce Horní Předměstí, v obci a katastrálním území Polička, na vlastnické právo k jednotkám dle občanského zákoníku formou Prohlášení vlastníka, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit založení Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1010, 1011, 1012 a 1013, Sídliště Hegerova, Polička, se sídlem Sídliště Hegerova 1013, Horní Předměstí, Polička, v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit stanovy Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1010, 1011, 1012 a 1013, Sídliště Hegerova, Polička, se sídlem Sídliště Hegerova 1013, Horní Předměstí, Polička, jejichž návrh je přílohou důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr směny pozemků v k.ú. Polička -  p.č. 1737/1 o výměře 691 m2, p.č. 1737/2 o výměře 1434 m2, p.č. 4030/1 o výměře 2372 m2, p.č. 4030/2 o výměře 268 m2, p.č. 4101/1 o výměře 7375 m2, p.č. 4232/1 o výměře 2020 m2, p.č. 4232/2 o výměře 205 m2, p.č. 6178/11 o výměře 40 m2  a pozemku p.č. 915/1 o výměře 11338 m2 za pozemky města Poličky v k.ú. Borová u Poličky - p.č.1186 o výměře 7736 m2 a v k.ú. Oldřiš u Poličky - p.č. 2317 o výměře 536 m2, p.č.2318 o výměře 21130 m2, p.č. 2336/2 o výměře 47 m2, dle důvodové zprávy. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude doplacen v ceně 35 Kč/m2. Náklady spojené se směnou pozemků uhradí všechny strany směny společně.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku parcelní číslo st. 175 o výměře 258 m2, jejíž součástí je rodinný dům č.p. 221 v k.ú. Polička, ulice Nová, Polička-Město, za kupní cenu 1.600.000 Kč, dle důvodové zprávy. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující město Polička.

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě pro výkup části pozemku p.č. 6688 v k.ú. Polička o předpokládané výměře 600 m2 pro realizaci projektu „Parkoviště na ul. Luční v Poličce“ od RP Polička, s.r.o., se sídlem Praha dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Poličkou, jako pachtýřem a T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, jako propachtovatelem, jejímž předmětem je pacht  části pozemkové parcely p.č. 3701/1 o výměře 4384 m2, části pozemkové parcely p.č. 3701/4 o výměře 2639 m2, části pozemkové parcely p.č. 3701/7 o výměře 1729 m2 a části pozemkové parcely p.č. 3701/10 o výměře 2 m2, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 104, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se Polička,  s nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 9. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

Polička 7. 8. 2023

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                           

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.