Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 28.8.2023

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2023 dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3/2023 s tím, že finanční podpora pro nově zřízenou stomatologickou ordinaci v Poličce se povyšuje na 800 tis. Kč.

RM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 8. 12. 2022 usnesením č. 7, a to pro:

Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, se sídlem Polička, ve výši  25.200 Kč na besedy o zdravém životním stylu doplněné přípravou zdravého pokrmu a sportovním utkáním

Erik Vápeník, se sídlem Polička,  ve výši  22.500 Kč na uspořádání plesu s cimbálovou kapelou v rámci svatomartinských hodů

Veronika Jílková, bytem Oldřiš, ve výši  20.000 Kč na realizaci dvou divadelních představení v Divadelním klubu v Poličce

Adam Hurych, bytem Modřec  ve výši  5.000 Kč na uspořádání fotbalového turnaje v Modřeci

Centrum sociálních služeb Bystré, se sídlem Bystré, ve výši  5.000 Kč na spolufinancování canisterapie a hipoterapie pro klienty Centra sociálních služeb Bystré, kteří jsou občany města Poličky

Česká tábornická unie - T. O. PEKLO Polička, se sídlem Polička, ve výši  9.000 Kč na setkání se skauty, materiál na údržbu srubu

Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Polička, se sídlem Oldřiš, ve výši  15.000 Kč na výměnu 3 ks dveří na WC, nátěr celé budovy WC

EDA cz, z.ú., se sídlem Chodov -  Praha, ve výši  15.000 Kč na zajištění služby sociální prevence - rané péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením

Martin Cvrček, se sídlem Střítež, ve výši 25.000 Kč na letní kemp Bothmerovy gymnastiky v Poličce

Myslivecký spolek Polička, se sídlem Polička, ve výši  8.000 Kč na údržbu a opravy zařízení pro přikrmování zvěře, hnízdních budek pro vodní ptactvo, slanisek pro podávání minerálních solí zvěři; nákup obilí, vitamínů a minerálních solí pro výživu a přikrmování zvěře

Opuštěné kočky Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši  8.000 Kč na péči o opuštěné kočky

 

RM neschvaluje poskytnutí dotací pro:

Marie Kučerová, se sídlem Praha, ve výši  14.000 Kč na on-line kurz češtiny pro 3 Ukrajinky na Poličsku

 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 8. 12. 2022 usnesením č. 7, a to pro:

Gymnázium, Polička, se sídlem Polička, ve výši 2.000 Kč na pořízení jednotného oblečení a desek na noty pro pěvecký sbor Juliettes

 

RM schvaluje uzavření  smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě v budově MěÚ Polička se společností CETIN a.s., se sídlem Praha dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníky komise na akci „Výstavba chodníku v Poličce - Modřeci“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje provedení desetileté revize dýchacích přístrojů JPO SDH Polička firmou IS STAR s.r.o., se sídlem Praha formou objednávky, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje jako dodavatele zakázky „Trvalkové záhony Polička - Vrchlického a Hegerova“, firmu Chameleos s.r.o., se sídlem Luže, dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Trvalkové záhony Polička - Vrchlického a Hegerova“ s vybraným dodavatelem Chameleos s.r.o., se sídlem Luže, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou „Činnosti související s provozováním kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Polička“ mezi městem Poličkou, jako příkazcem a společností VHOS, a.s., se sídlem Moravská Třebová, jako příkazníkem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV“, s dodavatelem Společnost „KUNST a KVIS - Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV“ - KUNST, spol. s.r.o., se sídlem Hranice a KVIS Pardubice a.s., se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Podélné parkovací stání u silnice I/34, ul. Vrchlického v Poličce“ se společností Ditera, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje příkazní smlouvu na zajištění služeb autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP akce „Stavební úpravy ul. Haškova a Erbenova v Poličce“ se společností OPTIMA, spol. s r.o., se sídlem Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Zadláždění a rozšíření chodníku mezi Sídl. Hegerova a tenisovými kurty v Poličce“ se společností INSTAV Hlinsko a.s., se sídlem Hlinsko, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o dílo na realizaci akce „Zadláždění a rozšíření chodníku mezi Sídl. Hegerova a tenisovými kurty v Poličce“ se společností INSTAV Hlinsko a.s.,  se sídlem Hlinsko, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o spolupráci na realizaci komunikace v rámci akce „Bytový dům Polička, lokalita za OD Tesco“ se společností Poličská stavební s.r.o., se sídlem Střítež, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM zrušit jeho usnesení č. 12/b z 15. 6. 2023 týkající se založení společnosti Služby města Poličky s.r.o. dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši  800.000 Kč na zřízení, dovybavení a provoz stomatologické ordinace v Poličce.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 4, o velikosti 2 + kk, nacházejícího se v II. NP domu č.p. 491, se sídlem ul. 9. května, Polička, s nájemcem, a to na 1 rok, s účinností od 1. 9. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 84,70 Kč za 1m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby v rámci stavby „Zadláždění a rozšíření chodníku mezi Sídlištěm Hegerova a tenisovými kurty v Poličce“ mezi městem Poličkou, jako stavebníkem na straně jedné a vlastníky nemovitých věcí VHOS a.s., se sídlem Moravská Třebová a  SO Vodovody Poličsko, se sídlem Polička, na straně druhé, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje umístění food trucku na p.p.č. 6277/2 v k.ú. Polička vedle budovy ČD v ul. Smetanova v Poličce od 11. 9. 2023 do 30. 6. 2024 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení s Tauer Group a.s., se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu prostor sloužících podnikání, jejímž předmětem je pronájem objektu č.p. 246 na Palackého náměstí v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM souhlasí se zřízením sídla pro podnikatelskou činnost v objektu č.p. 246 Palackého nám. v Poličce.

RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hrad Svojanov dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Výroba dubového roštu pro ochoz hradeb“ s panem Pavlem Pražanem, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2023 na veřejnou zakázku  „Stavební úpravy chodby stravovacího pavilonu - ZŠ Na Lukách Polička“  se zhotovitelem Tojapa s. r. o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy interiéru Městského úřadu v Poličce, Palackého nám. 160“ se zhotovitelem Tojapa s.r.o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyloučení vybraného dodavatele T&T projekt s.r.o., se sídlem Vysoké Mýto, ze zadávacího řízení s názvem: Zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy zimního stadionu v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Základní škola Na Lukách Polička - vzduchotechnika“ a „Rekonstrukce sociálního zařízení - ZŠ Na Lukách“ se zhotovitelem Tojapa s.r.o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit koupi podílu id. 61/1000 na pozemku parcelní číslo st. 2454/1 o výměře 369 m2 a koupi jednotky - bytu č. 875/6, jejíž součástí je podíl na společných částech domu 61/1000, vymezené v bytovém domě č.p. 874, 875, Horní Předměstí, Polička, vše v k.ú. Polička. Celková kupní cena činí 3.400.000 Kč, dle důvodové zprávy. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující město Polička.

RM doporučuje ZM schválit koupi podílu id. 431/5000 na pozemku parcelní číslo st. 1401 o výměře 395 m2 a koupi jednotky – bytu č. 598/2, jejíž součástí je podíl na společných částech domu 431/5000, vymezené v bytovém domě č.p. 597, 598, Horní Předměstí, Polička, vše v k.ú. Polička. Celková kupní cena činí 2.650.000 Kč, dle důvodové zprávy. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující město Polička.

RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku města Poličky, o regulaci provozování hazardních her, dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                           

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.