Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. 9. 2023

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy zimního stadionu v Poličce“ takto: vybraným dodavatelem je společnost LP staving s.r.o., se sídlem Domašov a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení o novém hodnocení nabídek, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy se společností ASAP Management CZ,  s. r. o., se sídlem Karviná na zpracování a podání žádosti do dotačního programu MPSV - výzvy č. 31 23 066 na nákup nízkoemisního vozidla pro sociální služby, a uzavření smlouvy na vypracování a administraci výběrového řízení,
dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-2026248/SOBS VB/1 SY Polička Čsl. armády p.č. 5315/1 KNN a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

Polička 7. 9. 2023

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                           

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.