Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. září 2023

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 105, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 10. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 224, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 10. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 2.002 Kč.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 401 o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 10. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.043 Kč.

RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Oblastní charitě Červený Kostelec a uzavření darovací smlouvy dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč pro Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s, se sídlem Chrudim, na podporu sociálních služeb a uzavření smlouvy o poskytnutí daru, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní v Poličce“ se společností PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Rozšíření parkovacích stání na ul. Heydukova v Poličce“, společnost PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rozšíření parkovacích stání na ul. Heydukova v Poličce“ se společností PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Oprava části chodníku na ul. V. Hálka v Poličce“ společnost Ditera, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava části chodníku na ul. V. Hálka v Poličce“ se společností Ditera, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotku požární ochrany SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2023 II. kolo s Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou WH Develop s.r.o., se sídlem Lázně Toušeň, na výměnu oken a dveří za plastové v objektu kulturního centra Modřec 64, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy č. I/34 č. P/N/PSP/2023/015 v souvislosti s akcí „Cyklostezka k masokombinátu v Poličce - II. etapa“ se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, dle důvodové zprávy

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s dodavatelem - firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby - VÝCHOD, Oblast Pardubice, se sídlem České Budějovice, na akci „Oprava části komunikace v Poličce - Lezníku“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou E-STAF s.r.o. Praha 9, Libeň, se sídlem Podvinný mlýn, na stavbu opěrné zdi ve Stříteži, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Oprava komunikace mezi Ravensburger Karton, s.r.o. a Dřevozávod Pražan s.r.o. v Poličce“ společnost Swietelsky stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava komunikace mezi Ravensburger Karton, s.r.o. a Dřevozávod Pražan s.r.o. v Poličce“ se společností Swietelsky stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Zlepšení vodního režimu v Liboháji - Šibeniční potok“ s firmou LTM Litomyšl, spol. sr.o., se sídlem Kornice, Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr převodu části pozemku p.č. 5977/1 v k.ú. Polička označeného geometrickým plánem č. 3095-95/2023 nově jako pozemek p.č. 5977/28 o výměře 885 m2. Pozemek bude převeden bezúplatně formou darovací smlouvy uzavřené mezi Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, jako dárcem a městem Poličkou, jako obdarovaným, dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely 5454/2 o výměře 20 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-2026764/SOBS VB/02 na pozemku p.č. 5537/27 v k.ú.Polička a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2947100413 ze dne 11. 4. 2013 mezi městem Poličkou, jako nájemcem a státní organizací Správa železnic, se sídlem Praha 1, Nové Město, jako pronajímatelem, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 103, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 10. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 406, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 10. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.108 Kč.

RM souhlasí s nákupem druhého nízkoemisního vozidla pro sociální služby DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, z dotačního programu MPSV - výzvy č. 31 23 066, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Park Liboháj, Polička - etapa 1 - DUSP“ firmě FLORSTYL s.r.o., se sídlem Kunovice, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky “Park Liboháj, Polička - etapa 1 - DUSP“ s firmou FLORSTYL s.r.o., se sídlem Kunovice, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, dosud bytem, na dobu určitou, a to na tři měsíce od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 150 Kč/m2 podlahové plochy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, bytem tamtéž, na dobu určitou, a to na dva měsíce od 1. 10. 2023 do 30. 11. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 53 Kč/m2 podlahové plochy.    

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 2+1 s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 86, ul. Otakarova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, na dobu určitou, a to na tři měsíce od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 53 Kč/m2 podlahové plochy.                         

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Podélné parkovací stání u silnice I/34, ul. Vrchlického v Poličce“ se společností Ditera, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM potvrzuje paní Lenku Červenou, DiS. ve funkci ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Luční Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje platový výměr Mgr. Pavly Juklové, ředitelky příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Polička, s účinností od 1. 10. 2023, dle důvodové zprávy.

a/ RM doporučuje ZM schválit prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 6 nacházející se na částech pozemků p.č. 5057/3 o výměře 457 m2, p.č. 5069/7 o výměře 279 m2, p.č. 5069/3 o výměře 14 m2, označených geometrickým plánem č. 3063-29/2023 parcelním číslem 6690/6 o výměře 736 m2 a p.č. 6690/11 o výměře 14 m2 vše v k.ú. Polička. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti dle důvodové zprávy.

b/ RM doporučuje ZM schválit zrušení usnesení č. 11.k/ ze dne 15. 6. 2023 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Ošetření stromů v Poličce 2023_10“ ve složení dle důvodové zprávy.

a/ RM rozhoduje o výběru zhotovitele veřejné zakázky „Oprava zdi v ulici Vrchlického – 1. část“ takto: vybraným zhotovitelem je firma STREFA Polička s.r.o., dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou STREFA Polička s.r.o., na veřejnou zakázku „Oprava zdi v ulici Vrchlického – 1. část“, dle důvodové zprávy.

Polička 18. 9. 2023

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                           

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.