Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 25. schůzi Rady města Poličky konané dne 30. 10. 2023

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Oprava části chodníku na ul. V. Hálka v Poličce“ se společností Ditera, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci II. etapy PD fotovoltaických elektráren na vybraných objektech v majetku města Poličky se společností etagere sansfil, s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Oprava části komunikace na ul. Heydukova v Poličce - podél potoka, za čp. 156-217“, společnost Swietelsky stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava části komunikace na ul. Heydukova v Poličce - podél potoka, za čp. 156-217“ se společností Swietelsky stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice, dle důvodové zprávy.

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 3. čtvrtletí 2023.

RM schvaluje realizaci přestavby komunikační sítě pro část lokálního protipovodňového varovacího systému společností Satturn Holešov spol. s r.o., se sídlem Holešov, formou objednávky, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o využívání datových a telemetrických služeb se společností Satturn Holešov spol. s r.o., se sídlem Holešov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o vypracování návrhů znaků a vlajek pro místní části Modřec a Střítež s fyzickou osobou Stanislav Kasík, Heraldická kancelář „Dauphin“ se sídlem Roudnice nad Labem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby v rámci stavby „Komunikace ze Sídliště Hegerova do Průmyslové zóny v Poličce“ mezi městem Poličkou, jako stavebníkem a Svazkem obcí Vodovody Poličsko, se sídlem Polička, jako vlastníkem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1456/7 v souladu s GP č. 3017-49/2022 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zvýšení cen za pronájem vybraných bytů ve vlastnictví města Poličky od 1. 1. 2024 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 21, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem, na dobu určitou, a to na jeden měsíc od 1. 11. 2023 do 30. 11. 2023, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 150 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k dohodě o stanovení rozsahu a ceně činností prováděných od 1. 1. do 31. 12.2023, s T.E.S. s.r.o. se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 příkazní smlouvy na zajištění služby - šéfredaktorka Novin občanů města Poličky a okolí – „Jitřenka“ s paní Markétou Kutilovou, bytem Polička,
s účinností od 1. 11. 2023, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Borisem Horníčkem, se sídlem Letovice, pro zakázku „Zhotovení závěsů a záclon pro místnosti č. 205, 206, 207, 211, 212, 214 a průchodu z vestibulu č. 201 do boční chodby č. 202 v budově radnice“ dle důvodové zprávy.

RM odvolává členy Komise stavební a životního prostření pana Jakuba Kastnera, Oldřich Kopeckého, Radima Totuška a Ing. Martina Kozáčka dle důvodové zprávy.

RM ruší usnesení č. 386 ze dne 16. 10. 2023 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy č. 12/2023 - Regiony ÚSC, SK/TJ 2023  - investice nad 10 mil. Kč z programu č. 162 52 Národní sportovní agentury a zajištění vlastního podílu na financování akce "Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Poličce - 6. etapa včetně přístavby bazénu", dle důvodové zprávy.

RM ruší usnesení č. 385 ze dne 16. 10. 2023 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy č. 12/2023 - Regiony ÚSC, SK/TJ 2023  - investice nad 10 mil. Kč z programu č. 162 52 Národní sportovní agentury a zajištění vlastního podílu na financování akce "Rekonstrukce technologie strojovny chlazení na zimním stadionu v Poličce", dle důvodové zprávy.

 

Polička 30. 10. 2023

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                           

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.