Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 26. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. 11. 2023

RM schvaluje záměr prodeje traktorového nosiče zemědělského nářadí RS09 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 314, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve III. NP v DPS „Penzion“ Polička,  se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 12. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.001 Kč.

RM ruší usnesení č. 378/a ze dne 16. října 2023 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 5264521419, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., Praha 1,  s platností od 2. 1. 2024, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 4366272628 na pojištění majetku podnikatelů, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., Praha 1, s platností od 4. 12. 2023, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje navýšení ceny doplňkových činností - obědů dle výše uvedené důvodové zprávy příspěvkové organizaci DPS „Penzion“ Polička, s účinností od 1. 1. 2024, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku, jehož předmětem je užívání části pozemku parcela č. 105/1 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Lezník, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 1. 4. 2008 uzavřené mezi městem Poličkou, jako půjčitelem a 1. ZO ČSOP Polička, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je souhlas vlastníka s provedením stavebních úprav objektu hájenky č.p. 74 v obci a k.ú. Pustá Rybná, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p.č. 727/2 v k.ú. Polička o výměře cca 30 m2, dle důvodové zprávy. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude činit 5 Kč/m2.

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace POST BELLUM, z. ú., Praha 2, na realizaci projektu Příběhy našich sousedů v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 2024 z programu "Podpora energetických úspor sportovních zařízení v majetku obcí" a zajištění vlastního podílu na financování akce „Modernizace tělocvičny ZŠ Na Lukách Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje čerpání fondu investic Základní škole Na Lukách Polička dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí dokumenty škol a školských zařízení zřízených městem Poličkou, dle důvodové zprávy:

·       Výroční zprávu Masarykovy základní školy Polička za školní rok 2022/2023

·       Výroční zprávu Základní školy Na Lukách Polička za školní rok 2022/2023

·       Hodnotící zprávu Střediska volného času Mozaika Polička za školní rok 2022/2023

·       Plán práce Střediska volného času Mozaika Polička na školní rok 2023/2024

·       Hodnotící zprávu Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička za školní rok 2022/2023,
 

RM schvaluje výplatu zálohy na roční odměnu za rok 2023 ředitelům příspěvkových kulturních organizací dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje záměr zpracování Ročenky 2023 a Kontaktníku dle důvodové zprávy. Zpracováním pověřuje ing. Naděždu Šauerovou.

b/ RM schvaluje objednání grafického zpracování, tisku a roznosu Ročenky 2023 a Kontaktníku u firmy TISKÁRNA POLIČKA, se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.                                                                       

RM schvaluje uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou STREFA Polička s.r.o., na veřejnou zakázku „Oprava zdi v ulici Vrchlického - 1. část“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 520, Paseky, 572 01 Polička, dle důvodové zprávy.  Nájem bude ukončen ke dni 30. 11. 2023.

a/ RM schvaluje záměr prodeje podílu ve výši 181/14760 na stavební parcele č. 3060 v k.ú. Polička, na které stojí stavba bytového domu č.p. 926-931 na ulici Sídliště Hegerova v Poličce vlastníkům bytové jednotky v domě, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 500 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojení s převodem nemovitosti.

b/ RM schvaluje záměr prodeje podílu ve výši 181/14760 na stavební parcele č. 3060 v k.ú. Polička, na které stojí stavba bytového domu č.p. 926-931 na ulici Sídliště Hegerova v Poličce vlastníkům bytové jednotky v domě, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 500 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojení s převodem nemovitosti.

c/ RM schvaluje záměr prodeje podílu ve výši 177/13132 na stavební parcele č. 3055 v k.ú. Polička, na které stojí stavba bytového domu č.p. 934-937 na ulici Sídliště Hegerova v Poličce vlastníkům bytové jednotky v domě, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 500 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojení s převodem nemovitosti.

d/ RM schvaluje záměr prodeje podílu ve výši 199/29520 na stavební parcele č. 3060 v k.ú. Polička, na které stojí stavba bytového domu č.p. 926-931 na ulici Sídliště Hegerova v Poličce vlastníkovi bytové jednotky v domě, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 500 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojení s převodem nemovitosti.

e/ RM ruší své usnesení č. 273 ze dne 17. 7. 2023 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 2898/96  o výměře cca 17 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 5454/183 o výměře 9 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní v Poličce“ se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky „Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4 v Poličce - projektová dokumentace“, s firmou KONEKO, spol. s r.o., se sídlem Mariánské Hory, Ostrava, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Trvalkové záhony Polička - Vrchlického a Hegerova“, s vybraným dodavatelem Chameleos s.r.o., se sídlem Luže, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit změnu v doplatku souvisejícího se schválenou směnou pozemků vše v k.ú. Modřec  a  v k.ú. Polička, ve vlastnictví - ČR Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, za pozemky v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje prominutí zmeškané lhůty pro doručení podkladů před uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Modernizace technologického centra ORP Polička“ s vybraným dodavatelem Microshop, s.r.o., se sídlem Praha 6 - Břevnov,  dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Modernizace technologického centra ORP Polička“ s vybraným dodavatelem Microshop, s.r.o., se sídlem Praha 6 - Břevnov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje realizaci vítězného projektu participativního rozpočtu - „Malá scéna v parku“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje umístění prodejního areálu vánočních stromků a dalšího vánočního sortimentu na ploše Palackého náměstí v Poličce v termínu od 21. 11. 2023 do 23. 12. 2023, dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                           

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.