Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 29. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. 12. 2023

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 223, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 1. 2024, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.799 Kč/měsíc.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 108, o velikosti 1+kk s příslušenstvím,

v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, a to na dva roky, s účinností od 1. 1. 2024, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.043 Kč/měsíc.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ubytovny pro muže bez přístřeší s firmou FAULHAMMER s. r. o., se sídlem Tržek, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje sazebník za informace poskytované městem Poličkou dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2024, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s Římskokatolickou farností děkanstvím Polička, jako dárcem a městem Poličkou, se sídlem Palackého nám. 160, Polička, IČO 0027717, jako obdarovaným, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo pro zakázku „Výmalba místností č. 202, 203, 205, 206, 207, 212, 214, 215 a schodiště v budově radnice, Palackého nám. 2, Polička“ s Pavlem Konečným, Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o roznášce informačních/propagačních materiálů č. 2019/12194 s Českou poštou s.p., se sídlem Praha 1, jejímž předmětem je distribuce měsíčníku Jitřenka, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi Městským muzeem a galerií Polička a Spolkem Náš Martinů Polička, která upravuje podmínky při pořádání nekomerčních aktivit v prostorách muzea a galerie v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje pověření (zmocnění) společnosti LIKO SVITAVY a.s., se sídlem Svitavy,  k plnění povinností města Poličky vůči společnosti EKO-KOM, a.s., Praha 4, vyplývajících ze smlouvy o spolupráci č. OS202320001901, uzavřené se společností EKO-KOM, a.s. dne 6. 12. 2023, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci se společností Recycling - kovové odpady a.s., se sídlem Chotěboř, ve věci zajištění zodpovědného nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů na území obce, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje s účinností od 1. 1. 2024 změnu platového výměru ředitelkám příspěvkových organizací školského typu dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k dohodě o stanovení rozsahu a ceně činností prováděných od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 s T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička,  dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu startovacího bytu č. 20, velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na 1 rok, od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 170 Kč/m2 podlahové plochy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 2+1 s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 86, ul. Otakarova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, a to na dobu určitou tři měsíce, od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 64 Kč/m2 podlahové plochy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5, velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, a to na dobu určitou jeden rok, od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 64 Kč/m2 podlahové plochy.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, a to na dobu určitou jeden rok, od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 64 Kč/m2 podlahové plochy.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, a to na dobu určitou jeden rok, od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 64 Kč/m2 podlahové plochy.

e/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 2+kk s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, a to na dobu určitou jeden rok, od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 170 Kč/m2 podlahové plochy.

f/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, a to na dobu určitou šest měsíců, od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 170 Kč/m2 podlahové plochy.

g/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 21, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, na dobu určitou, a to na jeden měsíc od 1. 1. 2024 do 31. 1. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 170 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zakázku „Stavební úpravy zázemí u obřadní síně v budově radnice, Palackého nám. 2, Polička“ firmu V.P.N., spol. s r.o., se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 1 ke směrnici „Organizace a vedení pokladen“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace k akci  „Stavební úpravy zimního stadionu v Poličce“ s firmou LP staving s.r.o., se sídlem Větrov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti pro stavbu „Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4 v Poličce“, s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Praha 4 - Nusle, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy, jejímž předmětem je správa stromů na mimolesních pozemcích ve vlastnictví města Poličky, mezi městem Poličkou, jako příkazcem a firmou SAFE TREES, s.r.o., se sídlem Brno, jako příkazníkem, dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                           

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.