Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. 1. 2024

RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Polička dne 10. března 2024 dle důvodové zprávy.

RM ve věci nalezených jízdních kol z roku 2020 schvaluje likvidaci 3 ks nefunkčních jízdních kol dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Komunikace ze sídliště Hegerova do průmyslové zóny v Poličce“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „INFRASTRUKTURA POLIČKA LOKALITA JIH - I. ETAPA“ se zhotovitelem PKS stavby a.s., se sídlem Žďár nad Sázavou, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zajištění pravidelného úklidu vybraných budov města Poličky“ s vybraným dodavatelem Pavla Štěpánková, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu „Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4 v Poličce“, s Povodím Moravy, s.p., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 19 nacházející se na pozemcích p.č. 6690/17 o výměře 166 m2, p.č. 6690/28 o výměře 151 m2, p.č. 6690/37 o výměře 155 m2 a p.č. 6690/46 o výměře 274 m2, vše v k.ú. Polička. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. Současně RM doporučuje ZM schválit zřízení věcného práva zákazu zatížení a zcizení k prodávanému pozemku do doby uhrazení kupní ceny dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje zvýšení nájemného v r. 2024 za pronájem prostor sloužících podnikání o 5 % těmto nájemcům:

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o.; BARTOSH s.r.o., se sídlem Polička; Ivana Bartůšková, se sídlem Lubná; Daniela Dvořáková, se sídlem Sádek; Oldřich Kopecký, se sídlem Střítež; Pekárna Borová s.r.o., se sídlem Borová; Petr Němec, Smuteční obřadní síň, se sídlem Bystré; Renáta Škrabalová, se sídlem Polička; Věra Charvátová, se sídlem Polička; Olga Zezulová, se sídlem Březiny; KOTOUR s.r.o., se sídlem Polička; Petra Urbanová, se sídlem Polička; Oblastní charita Polička, se sídlem Polička; Řeznictví Libra s.r.o., se sídlem Čelákovice; Anna Andrlová, se sídlem Stašov 87; Jílková Marcela, se sídlem Polička; Mužík Josef – ZPF Group, Polička

b/ RM schvaluje zvýšení nájemného v r. 2024 za pronájem prostor sloužících podnikání o průměrnou meziroční míru inflace za rok 2023 ve výši 10,7 % nájemci KOTOUR-INFO s.r.o., se sídlem Polička.

RM schvaluje objednávku na poskytování služeb komunikačního systému Munipolis s f. MUNIPOLIS s.r. o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 11 ke směrnici Rady města Poličky o poskytování paušálních náhrad cestovného zaměstnancům zařazeným na odboru lesního hospodářství dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 3711711715, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností od 4. 2. 2024, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800112271 a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou, jako povinným a GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem,  jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

b/ RM uděluje souhlas s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následným uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 1278/2 v k.ú. Polička
v souvislosti s realizací stavby plynárenského zařízení „Městské bydlení Polička – přeložka plynovodní přípojky“ za město Poličku, jako zástavního věřitele, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 2+1 s příslušenstvím, v 1. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 2. 2024 do 31. 1. 2025, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 64 Kč/m2 podlahové plochy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 2+1 s příslušenstvím, v 1. NP domu č.p. 1012, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 2. 2024 do 31. 1. 2025, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 32 Kč/m2 podlahové plochy.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 4, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v 1. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 2. 2024 do 31. 1. 2025, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 64 Kč/m2 podlahové plochy.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, velikosti 2+kk s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 2. 2024 do 31. 1. 2025, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 170 Kč/m2 podlahové plochy.

e/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, velikosti 2+kk s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 2. 2024 do 31. 1. 2025, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 170 Kč/m2 podlahové plochy.

f/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 10, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 2. 2024 do 31. 1. 2025, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 170 Kč/m2 podlahové plochy.

g/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 13, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 2. 2024 do 31. 1. 2025, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 170 Kč/m2 podlahové plochy.

h/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 14, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 2. 2024  do 31. 1. 2025, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 170 Kč/m2 podlahové plochy.

i/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 15, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 2. 2024 do 31. 1. 2025, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 170 Kč/m2 podlahové plochy.

j/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 16, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 2. 2024 do 31. 1. 2025, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 170 Kč/m2 podlahové plochy.

k/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem,  bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 2. 2024 do 31. 1. 2025, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 170 Kč/m2 podlahové plochy.

l/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 23, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 2. 2024 do 31. 1. 2025, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 170 Kč/m2 podlahové plochy.

m/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců od 1. 2. 2024 do 31. 7. 2024, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 64 Kč/m2 podlahové plochy, dle důvodové zprávy.

n) RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 21, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden měsíc od 1. 2. 2024 do 29. 2. 2024, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 170 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje v souladu s čl. IX, odst. 2 Směrnice Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadání zakázky „Zpracování Změny č. 5 Územního plánu Polička“, v uzavřené výzvě, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky - opravy a rekonstrukce obecních bytů a opravy hřbitovní zdi ve složení dle důvodové zprávy.

a/ RM ruší své usnesení č. 503 ze dne 18. 12. 2023 dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti pro stavbu „Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4 v Poličce“ s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR s. p., se sídlem Praha 4, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č. 1000025482/4000253201 - plynovod 1. etapy výstavby technické infrastruktury v lokalitě JIH I v Poličce, mezi městem Poličkou, jako pronajímatelem, a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, jako nájemcem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje směrnici pro nakládání s pohledávkami města Poličky s účinností od 1. 2. 2024, dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                                                  

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.