Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. února 2024

RM doporučuje ZM schválit záměr financování stavby „Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4 v Poličce“ z rozpočtu města Poličky na roky 2024 až 2025 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace POST BELLUM, z. ú., se sídlem Praha 2, na realizaci projektu „Příběhy našich sousedů v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výroční zprávu za rok 2023 dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu kopírovacího stroje s firmou ASC HB, a.s., se sídlem Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 2, o velikosti 2 + kk, v I. NP domu, ul. 9. května č.p. 491, 572 01  Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 3. 2024, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 84,70 Kč za 1m² podlahové plochy bytu.

a/ RM rozhoduje v souladu s čl. IX, odst. 2 směrnice Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Stavební práce v bytě č. 5, P. Jilemnického 361, Polička“ takto: vybraným dodavatelem je firma E-STAF s.r.o., se sídlem Praha 9, provozovna Starohradská 249, 572 01 Polička, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce bytu č. 5, P. Jilemnického 361, Polička“ s vybraným dodavatelem firmou E-STAF s.r.o., se sídlem Praha 9, provozovna Starohradská 249, 572 01 Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výběrovou komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Hrad Svojanov dle důvodové zprávy.

RM schvaluje změnu umístění mramorového kříže dle návrhu akademického sochaře Petra Váni v areálu Centrálního hřbitova v Poličce p.č. 2891 dle důvodové zprávy.

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Komunikace ze sídliště Hegerova do průmyslové zóny v Poličce“ takto: vybraným dodavatelem je firma APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička,  a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Komunikace ze sídliště Hegerova do průmyslové zóny v Poličce“ s vybraným dodavatelem APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Poličkou, jako pronajímatelem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 2379/11 o výměře cca 18 m2 v k.ú. Polička, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, cena nájmu činí 20 Kč/m2 a rok, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje záměr prodej pozemku p.č. 176/6  o výměře 47 m2 v k.ú. Modřec dle důvodové zprávy.

b/ RM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č 182/4 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Modřec dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 220, o velikosti 1+ kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01  Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 3. 2024, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.415 Kč/měsíc.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 503, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícími nájemníky, a to na dva roky, s účinností od 1. 3. 2024, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 2.818 Kč/měsíc.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 110, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 3. 2024, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.156 Kč/měsíc.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 112 o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 3. 2024, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.156 Kč/měsíc.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 3. 2024 do 28. 2. 2025, dle důvodové zprávy. Výše základního měsíčného nájemného bude činit 64 Kč/m2 podlahové plochy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 1+0 s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 3. 2024 do 28. 2. 2025, dle důvodové zprávy. Výše základního měsíčného nájemného bude činit 64 Kč/m2 podlahové plochy.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 12, velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 3. 2024 do 28. 2. 2025, dle důvodové zprávy. Výše základního měsíčného nájemného bude činit 170 Kč/m2 podlahové plochy.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 24, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 3. 2024 do 28. 2. 2025, dle důvodové zprávy. Výše základního měsíčného nájemného bude činit 170 Kč/m2 podlahové plochy.

e/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 3, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců od 1. 3. 2024 do 31. 8. 2024, dle důvodové zprávy. Výše základního měsíčného nájemného bude činit 64 Kč/m2 podlahové plochy.

f/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 21, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden měsíc od 1. 3. 2024 do 31. 3. 2024. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 170 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky Ošetření stromů v Poličce 2024_2 ve složení dle důvodové zprávy.  

                                                                              

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                                                  

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.