Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. března 2023

                                                                               

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce č. OKŘ/24/20475 z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2024 s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování Změny č. 5 Územního plánu Polička“ takto: vybraným dodavatelem je Ing. arch. Marek Janatka, se sídlem Lázně Bohdaneč a pořadí dalších účastníků výběrového řízení je dle předloženého protokolu o hodnocení nabídek, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zpracování Změny č. 5 Územního plánu Polička“ se zhotovitelem Ing. arch. Markem Janatkou, se sídlem Lázně Bohdaneč, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování 6. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Polička“ takto: vybraným dodavatelem je společnost EKOTOXA s.r.o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Oprava chodníku mezi ul. Revoluční a U Trati v Poličce“, společnost Ditera, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava chodníku mezi ul. Revoluční a U Trati v Poličce“ se společností Ditera, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM souhlasí se stavební úpravou místnosti č. 60 a č. 62 v  DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička,  dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření  smlouvy č. OSV/24/20816 o poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb  pro DPS „Penzion“ Polička s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zprávu o činnosti příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, za rok 2023, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje doplatek roční odměny za rok 2023 Ing. Bc. Štěpánce Dvořákové, ředitelce příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička.

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 5, o velikosti 2 + kk, v  III. NP domu, ul. 9. května č.p. 491, 572 01  Polička, s nájemcem, a to na 1 rok, s účinností od 1. 4. 2024, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 84,70 Kč za 1 m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo pro zakázku „Výměna podlahové krytiny v sále č. 214 v budově radnice, Palackého nám. 2. Polička“ se společností Design Alfa s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace KH/24/20606 na konání multižánrového festivalu „Polička*555“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje změnu odpisového plánu pro rok 2024 Základní škole Na Lukách Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zakázky Ošetření stromů v Poličce 2024_2: vybraným dodavatelem je firma URBAN FORESTRY s.r.o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Ošetření stromů v Poličce 2024_2 s vybraným dodavatelem URBAN FORESTRY s.r.o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Stavební úpravy části chodníku u silnice I/34, ul.  Starohradská v Poličce“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Stavební úpravy části komunikací ul. Hegerova, Polička“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Praha, vybudovat na území města Poličky optickou síť pro vysokorychlostní internetové připojení a související služby dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č.  SML  - 2024 - 031- 000058 do domu čp. 221 v ulici Nová s dodavatelem VHOS a.s., se sídlem Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků se společností NEVAJGLUJ, a.s., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zprávy o činnosti za rok 2023 příspěvkových organizací: Tylův dům, se sídlem Polička, Městské muzeum a galerie Polička, se sídlem Tylova Polička, Hrad Svojanov, se sídlem Svojanov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje pravidla pro poskytování finančního příspěvku na narozené dítě dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí rezignaci RNDr. Jakuba Skalníka na funkci člena Zastupitelstva města Poličky a vydání „Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Poličky“ Mgr. Milanu Matoušovi dle důvodové zprávy.

 

Polička 4. 3. 2024

                                                              

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                                                  

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.