Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. dubna 2024

RM schvaluje pořízení 4 ks výpočetní techniky s příslušenstvím pro stavební úřad na základě  Dynamického nákupního systému na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí - Výzva 2-2024
od Aricoma Systems a.s., se sídlem Ostrava, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. Praha 2, k havarijnímu pojištění vozidla Opel Vivaro Tour RZ: 3E59550, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití znaku a loga města Poličky pro Atelier Deva de Saat, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Výměna kanalizace ul. Družstevní, Polička – rekonstrukce“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. OS24144 s firmou RI OKNA a.s., se sídlem Bzenec, na zakázku „Výměna vchodových dveří v objektu kulturního centra Modřec č.p. 64.“, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 7. 12. 2023 usnesením č. 19 a), dle důvodové zprávy, a to pro:

- Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Polička ve výši 15.000 Kč na opravu skupinového vodovodu na zahrádkách

- Jaroslav Jan Gloser, bytem Štěpánov nad Svratkou, ve výši 50.000 Kč na vydání knihy vlastivědného charakteru (Polička, Poličsko)

b/ RM neschvaluje poskytnutí dotace, dle důvodové zprávy, pro:

- Tomáš Maixner, bytem Kamenec u Poličky, ve výši 20.000 Kč na účast na mezinárodních motocyklových závodech

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9, velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, a to od 1. 5. 2024 do 30. 4. 2025, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemné činí 170 Kč/m2 podlahové plochy bytu.

a/ RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o vytvoření autorského díla (mramorový kříž) a jeho užití s akademickým sochařem Petrem Váňou, se sídlem Karlík, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje umístění mramorového kříže akademického sochaře Petra Váni na Centrálním  hřbitově v Poličce v prostoru proti obřadní síni dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vytvoření dřevěného vyřezávaného betléma s panem Františkem Malým, se sídlem Sebranice, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 4, o velikosti 1 + kk, ve II. NP domu č.p. 374, ul. Hegerova, 572 01  Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 5. 2024, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 84,70 Kč za 1m² podlahové plochy bytu.

b/ RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 6, o velikosti 1 + kk, ve III. NP domu č.p. 374, ul. Hegerova, 572 01  Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 5. 2024, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 84,70 Kč za 1m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje uzavření prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 3, o velikosti 2 + kk, ve II. NP domu č.p. 491, ul. 9. května, 572 01  Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 5. 2024, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 84,70 Kč/m² podlahové plochy bytu.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 204, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 5. 2024, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.432 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 219, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 5. 2024, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.415 Kč.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 501, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícími nájemnicemi, a to na dva roky, s účinností od 1. 5. 2024, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 2.817 Kč.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3, velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 972, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 5. 2024 do 30. 4. 2025, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemního činí 70 Kč/m2 podlahové plochy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 5. 2024 do 30. 4. 2025, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 64 Kč/m2 podlahové plochy.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, velikosti 2+kk s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět
na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 5. 2024 do 30. 4. 2025, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 170 Kč/m2 podlahové plochy.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 21, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden měsíc od 1. 5. 2024 do 31. 5. 2024, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 170 Kč/m2 podlahové plochy.                      

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Poličkou, jako pronajímatelem a Spellbinder s. r.o., se sídlem Praha 5,  jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 1210/48 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 4 měsíce, nájemné bude činit 800 Kč.

a/ RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 5284304286, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 22. 5. 2024, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 4082733760, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 22. 5. 2024, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 278000371 na akci „Vestavba dvou bytových jednotek do podkroví, Lezník č.p.68, Polička“ se Státním fondem podpory investic, se sídlem Praha 2,  dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje zapsání sídla společnosti MD job s.r.o., IČO 21169179, na adresu Sídliště Hegerova č.p. 932, 572 01 Polička, dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje uzavření smlouvy o spolupráci na projektu „Rozvoj Digitální technické mapy Pardubického kraje“ se subjektem Pardubický kraj, se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje návrh řešení Digitálně technické mapy ČR pro město Poličku od firmy GEOVAP spol. s r.o., se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr pokračování v přípravě výkupů a směn pozemků v lokalitě Hegerova pro projednání ZM ve variantě B s předpokládanou hodnotou výkupů dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr přípravy výkupu nemovitostí v areálu firmy AGRONEA a.s. Polička v sousedství Čistírny odpadních vod Polička dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                                                  

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.