Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. května 2024

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. čtvrtletí 2024 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje pořízení wifi řešení úřadu od firmy MAJT s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Stavba chodníku podél silnice III/3621 v Modřeci, Polička“, společnost JV Logistika s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Stavba chodníku podél silnice III/3621
v Modřeci, Polička“, společnost JV Logistika s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Úpravy části prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova v Poličce“, společnost ROCKY STAVBY COMPANY CZ s.r.o., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Úpravy části prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova v Poličce“ se společností ROCKY STAVBY COMPANY CZ s.r.o., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Malá scéna v parku v Poličce“ pana Martina Pachovského, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Malá scéna v parku v Poličce“ s panem Martinem Pachovským, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „II. etapa PD fotovoltaických elektráren na vybraných objektech v majetku města Poličky“ se společností etagere sansfil, s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění odchytu a následné péče o toulavá a opuštěná zvířata s paní Alenou Zapletalovou, se sídlem Lezník - Polička,
dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí závěry „Analýzy možností provozování kanalizace ve vlastnictví města Poličky“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele zakázky „Zajištění výběru provozovatele kanalizace ve vlastnictví města Polička“ společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy ve věci zajištění výkonů a poradenských služeb v rámci zakázky „Zajištění výběru provozovatele kanalizace ve vlastnictví města Polička“ se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. OKSCR/24/22102 z Programu „C2: Podpora energetických úspor sportovních zařízení v majetku obcí“ na akci „Modernizace tělocvičny ZŠ Na Lukách Polička“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele výběrového řízení k veřejné zakázce „Vestavba 3 bytů do podkroví, Smetanova 309, Polička“ takto: vybraným dodavatelem je společnost TSM Design s.r.o., se sídlem Hlinsko a pořadí dalších účastníků výběrového řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele výběrového řízení k veřejné zakázce „Výměna kanalizace ul. Družstevní, Polička - rekonstrukce“ takto: vybraným dodavatelem je společnost  APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, a pořadí dalších účastníků výběrového řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Výměna kanalizace ul. Družstevní, Polička - rekonstrukce“ s vybraným dodavatelem společností APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyhrazení místa pro ohniště ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 písm. k) a § 20 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) na p.p.č. 3701/1 v k.ú. Polička dle projektové dokumentace stavby „Park Liboháj, Polička - etapa 1“ zpracované firmou FLORSTYL s.r.o., se sídlem Kunovice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na „Digitalizaci rukopisů ze sbírek Městského muzea a galerie Polička“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na „Zatemňovací systém a výstavní systém pro galerijní expozici“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Restaurování pomníku Svatopluka Čecha“ BcA. Daniela Bartoše, se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Restaurování pomníku Svatopluka Čecha“   s BcA. Danielem Bartošem, se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Modernizace tělocvičny ZŠ Na Lukách Polička“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje změnu platového výměru Mgr. Davida Šafáře, ředitele Základní škola Na Lukách Polička, se sídlem Polička, od 1. 6. 2024, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje jako dodavatele akce „Rekonstrukce zdravotně technické instalace 1. a 2. NP - Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181, Polička“ společnost STAVOTREND Poříčí s.r.o., se sídlem Poříčí -Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce zdravotně technické instalace 1. a 2. NP - Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181, Polička“ s STAVOTREND Poříčí s.r.o., se sídlem Poříčí - Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí výsledek šetření České školní inspekce a vyjádření Mgr. Lenky Novotné, ředitelky Masarykovy základní školy, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy a považuje přijatá opatření za dostatečná.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-2027535/SY Polička p.č. 3267/11 knn a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 82/5 o výměře cca 45  m2 v  k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 5769/80 o výměře 170 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

 

Polička 6. května 2024

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                                                  

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.