Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. března 2024

a/ RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 5698268419, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností od 8. 4. 2024, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 5480184411, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 14. 5. 2024, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dlouhodobého majetku do vlastnictví města Polička se svazkem obcí Kraje Smetany a Martinů, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM potvrzuje paní Janu Žďárovou ve funkci ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřízených městem Poličkou pro školní rok 2024/2025 dne 6. 5. 2024 dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje účetní závěrku za rok 2023:

Mateřské školy Rozmarýnek Polička, Mateřské školy Polička, Mateřské školy Čtyřlístek Polička, Mateřské školy Luční Polička, Masarykovy základní školy Polička, Základní školy Na Lukách Polička, Školní jídelny Polička, Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička, Střediska volného času Mozaika Polička

b/ RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů za rok 2023:

Mateřské školy Rozmarýnek Polička, Mateřské školy Polička, Mateřské školy Čtyřlístek Polička, Mateřské školy Luční Polička, Masarykovy základní školy Polička, Základní školy Na Lukách Polička, Školní jídelny Polička, Rumunská 646, Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička, Střediska volného času Mozaika Polička

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 220106 na akci „Stavební úpravy obvodového pláště budovy radnice čp. 2 na Palackého náměstí v Poličce“  s dodavatelem firmou BÁČA, s.r.o. se sídlem Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 220106 na akci „Stavební úpravy obvodového pláště budovy radnice čp. 2 na Palackého náměstí v Poličce“ s dodavatelem firmou BÁČA, s.r.o. se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 22 ke smlouvě č. 38/2001/O o nakládání s komunálním odpadem včetně separace a nebezpečného odpadu se společností LIKO SVITAVY, a.s., se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje účetní závěrku za rok 2023 organizací dle důvodové zprávy:

Městská knihovna Polička, Městské muzeum a galerie Polička, Hrad Svojanov, se sídlem Svojanov, Tylův dům Polička

b/ RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů za rok 2023 organizací dle důvodové zprávy:

Městská knihovna Polička, Městské muzeum a galerie Polička, Hrad Svojanov, Tylův dům Polička

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 2+1 s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 86, ul. Otakarova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dobu určitou tři měsíce od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 64 Kč/m2 podlahové plochy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 20, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 932, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička,  opět na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2025, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 64 Kč/m2 podlahové plochy.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 21, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na jeden měsíc od 1. 4. 2024 do 30. 4. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 170 Kč/m2 podlahové plochy.

RM bere na vědomí zprávu o činnosti turistického informačního centra Polička, se sídlem Palackého nám. 160, 572 01 Polička, IČO 06704964, za rok 2023, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 201, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 4. 2024, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.473 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 205, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 4. 2024, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.432 Kč.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 217, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, Polička, a to na dva roky, s účinností od 1. 4. 2024, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 2.126 Kč.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 304, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, Polička, a to na dva roky, s účinností od 1. 4. 2024, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.432 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 402, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 4. 2024, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.232 Kč/ měsíc.

RM jmenuje hodnotící komisi a náhradníky komise výběrového řízení na akci „Úpravy části prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 6, o velikosti 2 + kk, ve  3. NP domu č.p. 491, ul. 9. května, 572 01  Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1.4.2024, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného 84,70 za 1 m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 2+kk s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 520, Paseky, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců od 1. 4. 2024 do 30. 9. 2024, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 100 Kč/m2 podlahové plochy.

a/ RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje finanční vypořádání výsledku hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů  za rok 2023 příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Projektová dokumentace ČOV Polička – kalová koncovka“ firmě KONEKO, spol. s r.o., se sídlem Ostrava, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky Projektová dokumentace ČOV Polička – kalová koncovka s firmou KONEKO, spol. s r.o., se sídlem Ostrava, dle důvodové zprávy.

a/ RM bere na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2023 dle důvodové zprávy.                                                                                                         

b/ RM schvaluje obecné informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2023 určené ke zveřejnění v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod vlastnického práva k části pozemku p.č. 5537/42 o výměře 76 m2 v k.ú. Polička městu Poličce, jako nabyvateli. Město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zpracování 6. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Polička“ se společností EKOTOXA s.r.o., Brno - Černá Pole, dle důvodové zprávy.

a/ RM ruší, v souladu s § 127 odst. 2, písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávací řízení na výběr dodavatele na akci „Stavební úpravy zimního stadionu v Poličce“´, dle důvodové zprávy.

b/ RM souhlasí se zahájením jednání s projektanty akce „Stavební úpravy zimního stadionu v Poličce“ k vypracování projektové dokumentace na normové pevnostní požadavky bez nutné podmínky instalace elektronického monitorovacího systému pro zatížení sněhem.

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Poličkou, jako půjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka pozemku p.č. 6082/3 o výměře 60 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

a/ RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 9/b ze dne 22. 2. 2024 dle důvodové zprávy.

b/ RM doporučuje ZM schválit prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 19 nacházející se na pozemcích p.č. 6690/17 o výměře 166 m2, p.č. 6690/28 o výměře 151 m2, p.č. 6690/37 o výměře 155 m2 a p.č. 6690/46 o výměře 274 m2, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3138 Kč/m2 včetně DPH a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na zpracování žádosti o dotaci (IROP 2021-2027) na projekt: „Stavební úpravy a transformace RD na BD při zřízení sociálního bydlení, Nová 221, Polička“, a to společnosti Centrum investic, rozvoje a inovací, se sídlem Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb na zpracování žádosti o dotaci (IROP 2021-2027) na projekt „Stavební úpravy a transformace RD na BD při zřízení sociálního bydlení, Nová 221, Polička“ se společností Centrum investic, rozvoje a inovací, se sídlem Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje doplatek roční odměny za rok 2023 ředitelům příspěvkových organizací dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o stanovení rozsahu a ceně činností pro rok 2024 včetně ceníku služeb a výkonů pro rok 2024 s T.E.S. s. r. o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Rozšíření parkovacích míst u bytového domu č.p. 983, ul. Hegerova v Poličce“, společnost Ditera, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rozšíření parkovacích míst u bytového domu č.p. 983, ul. Hegerova v Poličce“ se společností Ditera, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

Polička 18. 3. 2024

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                                                  

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.