Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. 5. 2024

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z programu „Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2024“ na projekt „Cesta z města“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z „Podprogramu 1 - Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2024“ na realizaci akce „Celostátní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů 2024“ s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníky komise výběrového řízení na akci „Oprava střechy objektu DPS Penzion v Poličce - I. etapa“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje podání žádosti z operačního programu zaměstnanost - výzva č. 03_24_066 - Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy na zpracování projektového záměru ve věci výzvy č.  03_24_066 programu OPZ plus ESF „Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé“, s Tremedias z.s., Třebíč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 100, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávajícími nájemníky, a to na dva roky, s účinností od 1. 6. 2024, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 2.126 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 203 o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 6. 2024, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.432 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 404 o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 6. 2024, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.310 Kč.

RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Repase vzduchotechnické jednotky a dodávka a instalace nového systému měření a regulace v prostoru Divadelního spolku TYL POLIČKA, Divadelního klubu, Vrchlického 53, Polička“, společnost VTS Czech Republic s.r.o, Praha 9, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Repase vzduchotechnické jednotky a dodávka a instalace nového systému měření a regulace v prostoru Divadelního spolku TYL POLIČKA, Divadelního klubu Vrchlického 53, Polička“, se společností VTS Czech Republic s.r.o, Praha 9, IČO 63987538, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje realizaci projektů participativního rozpočtu „Dřevěné molo na Synském rybníku“ a „Hřiště jako zrcadlo“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Obnova obvodového pláště radnice Polička, Palackého nám. 2“ s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Restaurování pomníku Bedřicha Smetany, Polička“ s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Zažít Martinů“ s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Divadelní pouť na hradě Svojanov 2024“ s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Oslava 800 let od založení hradu Svojanov“ s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Martinů fest 2024“ s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Jazz fest 2024 Czech Sound“ s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Zákrejsova Polička“ s Pardubickým krajem, Pardubice dle důvodové zprávy.

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu startovacího bytu č. 4, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP domu č. p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, dle důvodové zprávy. Smlouva o nájmu bytu bude ukončena dohodou k 31. 5. 2024.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, o velikosti 3+1 s příslušenstvím, ve III. NP domu č. p. 875, ul. 9. května, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců od 1. 6. 2024 do 30. 11. 2024, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 140 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č. p. 940, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 6. 2024 do 31. 5. 2025, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 70 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 21, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve III. NP domu č. p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden měsíc od 1. 6. 2024 do 30. 6. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 170 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-2027956/SOBS VB/01 Lezník č. p. 68 knn nn a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 1, o velikosti 1 + kk, v 1. NP domu č. p. 374, ul. Hegerova, 572 01  Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 6. 2024, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 84,70 Kč za 1 m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 5, o velikosti 1 + kk, ve 3. NP domu č. p. 374, ul. Hegerova, 572 01  Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 6. 2024, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 84,70 Kč za 1 m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 1, o velikosti 2 + kk, v I. NP domu č. p. 491, ul. 9. května, 572 01  Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 6. 2024, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 84,70 Kč za 1m² podlahové plochy bytu.

RM rozhoduje o výběru dodavatele poptávkového řízení k veřejné zakázce "Vestavba 3 bytů do podkroví, Smetanova 309, Polička - zajištění služeb autorského dozoru“ takto: vybraným dodavatelem je společnost APOLO s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na veřejnou zakázku "Vestavba 3 bytů do podkroví, Smetanova 309, Polička - zajištění služeb autorského dozoru“ s vybraným dodavatelem společnost APOLO s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 7. 12. 2023 usnesením č. 19/a pro Spolek NÁŠ MARTINŮ Polička ve výši 25.000 Kč na částečnou úhradu nákladů na koncert Jaroslava Svěceného v Poličce dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí výsledky ankety a povoluje užívání zvoleného znaku a vlajky ve prospěch Osadního výboru v Modřeci při oficiálních akcích ve spojení s užívanou symbolikou města Poličky dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na moderování akce „110. výročí založení SDH Lezník a IV. Setkání rodáků z Lezníka“, se společností JOŽIN s.r.o. se sídlem Starovičky, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr směny pozemku p. č. 1771 o výměře 12610 m2 a pozemku p. č. 1773 o výměře 522 m2 v k. ú. Hamry nad Křetínkou za část pozemku p. č. 1612/1 o výměře 999 m2 v k. ú. Hamry nad Křetínkou ve vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy. Náklady spojené se směnou pozemků uhradí všechny strany směny společně.

RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod vlastnického práva k částem pozemku p. č. 6088/7 odděleným dle geometrického plánu č. 2831-190/2020 a označených jako pozemková parcela č. 6088/41 o výměře 22 m2 a pozemková parcela č. 6088/42  o výměře 10 m2 v k. ú. Polička mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, jako převodcem a městem Poličkou, jako nabyvatelem, dle důvodové zprávy. Náklady spojené s převodem uhradí dle návrhu smlouvy převodce.

RM schvaluje uzavření dohody o postupu úhrady finančních závazků vzniklých dle smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace „Stavební úpravy zimního stadionu v Poličce“ s firmou LP staving s.r.o., Domašov, dle důvodové zprávy.

Polička 20. května 2024

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                                                  

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.