Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. června 2024

RM  projednala a doporučuje ZM odsouhlasit celoroční hospodaření a Závěrečný účet města Poličky za rok 2023 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2023 bez výhrad dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Poličky za rok 2023 dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 2/2024 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 1889798513, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, s platností od 20. 6. 2024, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 4189219138, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, s platností od 17. 7. 2024, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS Fenix č. F-14-00039 s firmou ASSECO Solutions, a.s., se sídlem Praha dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí zprávu o bezpečnosti v poličském parku dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Podprogramu D: „Podpora aktivního trávení volného času dětí a mládeže“ na projekt „Podpora zájmového vzdělávání na Poličsku“ s Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“ na „Doplnění vybavení Dětského dopravního hřiště“ s Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje platový výměr Mgr. Pavly Štusákové Martínkové, ředitelky příspěvkové organizace Hrad Svojanov, se sídlem Svojanov, s účinností od 1. 7. 2024, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje mimořádnou odměnu panu Miloši Dempírovi, DiS., řediteli příspěvkové organizace Hrad Svojanov, se sídlem Svojanov.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Vestavba 3 bytů do podkroví, Smetanova 309, Polička“ s vybraným dodavatelem TSM Design s.r.o., se sídlem Hlinsko, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele poptávkového řízení k veřejné zakázce „Vestavba 3 bytů do podkroví, Smetanova 309, Polička - zajištění služeb technického dozoru investora" takto: vybraným dodavatelem je Ing. Milan Beneš, se sídlem Polička, a pořadí dalších účastníků poptávkového řízení je dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na veřejnou zakázku „Vestavba 3 bytů do podkroví, Smetanova 309, Polička - zajištění služeb technického dozoru investora" s vybraným dodavatelem Ing. Milanem Benešem, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele výběrového řízení k veřejné zakázce „Modernizace tělocvičny ZŠ Na Lukách Polička“ takto: vybraným dodavatelem je firma Tojapa s.r.o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Modernizace tělocvičny ZŠ Na Lukách Polička“ s vybraným dodavatelem Tojapa s.r.o., se sídlem Brno,  dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4 v Poličce“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zahájení jednání se společností APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, za účelem uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Infrastruktura Polička lokalita JIH - I. etapa“ se společností“ PKS Stavby a.s., se sídlem Žďár nad Sázavou, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Komunikace ze Sídl. Hegerova do průmyslové zóny v Poličce“ se společností APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Restaurování pomníku Svatopluka Čecha, Polička“ s Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo pro zakázku „Výmalba místností č. 202, 203, 205, 206, 207, 212, 214, 215 a schodiště v budově radnice, Palackého nám. 2, Polička“ s panem Pavlem Konečným, se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje koncept zápisu do kroniky města Poličky za rok 2023 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu umělcem s hudební skupinou VEPŘO-KNEDLO-ZELO k hudebnímu doprovodu akce „110. výročí založení SDH Lezník a IV. Setkání rodáků z Lezníka“, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit udělení souhlasu se zcizením pozemkových parcel p.č. 5545/75, p.č. 5545/76 a p.č. 6132/15, vše v katastrálním území Polička, stávajícím vlastníkem společností EVT Stavby s.r.o., se sídlem Svitavy, společnosti EVT Development s.r.o., se sídlem Svitavy, když tento souhlas je podmíněn tím, že EVT Development s.r.o. se společně a nerozdílně s EVT Stavby s.r.o. vůči městu Poličce zaváže dodržet veškeré závazky související se stavbou Bytového domu Polička, U Vlečky, k nimž se EVT Stavby s.r.o. zavázala v kupní smlouvě ze dne 29. 1. 2024 a v článku I. smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 18. 11. 2021, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM uzavření trojstranné smlouvy mezi městem Poličkou, EVT Stavby s.r.o., se sídlem Svitavy, a EVT Development s.r.o., se sídlem Svitavy, dle předloženého návrhu, která bude upravovat dodržení veškerých závazků, jimiž město podmiňuje udělení souhlasu se zcizením pozemkových parcel p.č. 5545/75, p.č. 5545/76 a p.č. 6132/15, vše v katastrálním území Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy jejímž předmětem je zvýšení ceny za nájem pozemku p.č. 2508/11, v obci a k.ú. Polička, dle důvodové  zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku jejímž předmětem je užívání části pozemku parcela č. 260 o výměře cca 350 m2 v k.ú. Lezník, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit Koncepci bydlení města Poličky 2024 - 2028 dle důvodové zprávy.

Polička 3. června 2024

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                                                  

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.