OZV 4/2018, o odchylném vymezení doby nočního klidu

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 13. prosince 2018 usnesením č. 22 usneslo vydat na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb., a podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon[1].

Článek 2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se dle zákona rozumí doba od 22. do 6. hodiny

Článek 3
Stanovení výjimečných případů

 1. Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší, a to od 2. do 6. hodiny, pro
  • noc z 30. dubna na 1. května;
  • noc z 31. prosince na 1. ledna.
 2. Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší, a to od 2. do 6. hodiny pro konání následujících tradičních veřejnosti přístupných akcí
  • „Festival Polička 555“ - dva dny v srpnu z pátku na sobotu a ze soboty na neděli; tato výjimka se vztahuje na části města Dolní Předměstí, Horní Předměstí a Město;
  • multižánrový hudební festival „Rockoupání“ - dva dny v květnu z pátku na sobotu a ze soboty na neděli; tato výjimka se vztahuje na části města  Dolní Předměstí, Horní Předměstí a Město;
  • „Den otevřených sklepů“ v areálu Měšťanského pivovaru a.s. Polička – dva dny v červnu z pátku na sobotu a ze soboty na neděli; tato výjimka se vztahuje na části města Dolní Předměstí, Horní Předměstí a Město;
  • večerní putování Poličkou „Čas pro neobyčejné zážitky“ - dva dny v červnu z pátku na sobotu a ze soboty na neděli; tato výjimka se vztahuje na  části města  Dolní Předměstí, Horní Předměstí a Město;
  • festival s mezinárodní účastí „Coulour Meeting“ - dva dny v červenci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli; tato výjimka se vztahuje na části města Dolní Předměstí, Horní Předměstí a Město;
  • tradiční taneční zábavy na zahradě SDH Polička - dva dny v květnu a dva dny v srpnu z pátku  na sobotu a ze soboty na neděli; tato výjimka se vztahuje na části města  Dolní předměstí, Horní předměstí a Město;
  • doprovodné akce k mezinárodním závodům ve skateslalomu - dva dny v srpnu   z pátku na sobotu a ze soboty na neděli; tato výjimka se vztahuje na části města   Dolní Předměstí, Horní Předměstí a Město;
  • oslavy založení Sboru dobrovolných hasičů   - jeden den v červnu, dva dny v červenci a jeden den v srpnu; tato výjimka se vztahuje na části města Lezník, Modřec a  Střítež;
  • fotbalové turnaje včetně doprovodných hudebních produkcí „ Fotbalové dny Polička“ - dva dny v červenci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli; tato výjimka se vztahuje na části města  Dolní Předměstí, Horní Předměstí a Město.
  • půlnoční bohoslužba z 24. na 25. prosince, tato výjimka se vztahuje na část města Město.
 3. Informace o termínu konání akcí uvedených v odst. 2 bude městským úřadem zveřejněna minimálně 5 dnů před počátkem konání na úřední desce městského úřadu.

Článek 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 1/2018, o odchylném vymezení doby nočního klidu, ze dne 22. února 2018.

Článek 5
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Přílohy

404 kB

Informace

Číslo vyhlášky: 4/2018
Účinnost od: 17. 12. 2018