Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 9/2019, o místním poplatku za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška č. 9/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 12. prosince 2019 usnesením č. 10 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Město Polička touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále také „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je městský úřad.1

Čl. 2
Poplatník

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování. Současně uvede skutečnosti zakládající nárok na osvobození od poplatku.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
(4) Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.
(7) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.

Čl. 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 624 Kč a je tvořena:
a) z částky 120 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 504 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Skutečné náklady za rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 4 768 410 Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 4 768 410 Kč děleno 9017 (8772 počet přihlášených osob na území obce + 245 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba) = 529 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 504 Kč.
(3) V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Čl. 5
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Čl. 6
Osvobození

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného
zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
(2) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a)
a) která je třetím a dalším nezaopatřeným dítětem v domácnosti,
b) do měsíce předcházejícího dovršení 3 let věku (včetně),
c) od měsíce ve kterém dovrší 85 let věku,
d) po dobu, kdy pobývá v zahraničí, pokud v zahraničí pobývá déle než 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců,
e) po dobu, kdy je umístěna ve vazbě nebo ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, pokud ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody pobývá déle než 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců,
f) po dobu, kdy pobývá v pobytovém zařízení sociálních služeb, neuvedeném v odst. 1 tohoto článku, pokud v zařízení sociálních služeb pobývá déle než 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců,
g) po dobu, kdy pobývá ve zdravotnickém zařízení následné lůžkové péče a zdravotnickém zařízení dlouhodobé lůžkové péče (psychiatrická léčebna, léčebna
dlouhodobě nemocných), pokud v tomto zdravotnickém zařízení pobývá déle než 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
(3) Od poplatku se osvobozuje poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a), této vyhlášky, který je zároveň poplatníkem podle čl. 2 odst. 1 písm. b), a to od povinnosti platit poplatek dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky.
(4) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a dle odst. 2 písm. a), d), e), f) g) tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.
(5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou, nárok na osvobození zaniká.9

Čl. 7
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 13. prosince 2018.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Informace

Číslo vyhlášky: 9/2019
Účinnost od: 1. 1. 2020