OZV města Poličky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 7. prosince 2023 usnesením č. 6 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1) Město Polička touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

2) Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.[1]

3) Správcem poplatku je městský úřad.[2]

Čl. 2
Poplatník

1) Poplatníkem poplatku je[3]:

a) fyzická osoba přihlášená ve městě[4] nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.

2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.[5]

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon.[6]

2) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.[7]

Čl. 4
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí 996 Kč.

2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby ve městě, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci[8]

a) není tato fyzická osoba přihlášena ve městě, nebo

b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.

3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, umístěné na území města, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci[9]

a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,

b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo

c) je poplatník od poplatku osvobozen.

Čl. 5
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.

2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 3 odst. 1 této vyhlášky.

Čl. 6
Osvobození

1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která je[10]

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,

b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která

a) je třetím a dalším nezaopatřeným dítětem v domácnosti,

b) je mladší 3 let věku,

c) je starší 85 let věku (včetně),

d) pobývá v zahraničí nepřetržitě po dobu nejméně 6 po sobě jdoucích měsíců,

e) pobývá nejméně 6 po sobě jdoucích měsíců v pobytovém zařízení sociálních služeb, neuvedeném v odst. 1 písm. d) tohoto článku,

f) pobývá nejméně 6 po sobě jdoucích měsíců ve zdravotnickém zařízení následné nebo dlouhodobé lůžkové péče (např. psychiatrická léčebna, LDN),

3) Od poplatku podle čl. 2 odst. 1 písm. b) se osvobozuje osoba, která je současně jak poplatníkem podle čl. 2 odst. 1 písm. a), tak této osobě poplatková povinnost vznikla i z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území tohoto města. Toto osvobození se vztahuje vždy pouze na jednu nemovitost.

4) Od poplatku podle čl. 2 odst. 1) písm. b) vyhlášky se osvobozuje město Polička, jakožto vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.

5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou, nárok na osvobození zaniká.[11]

Čl. 7
Přechodné a zrušovací ustanovení

1) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ze dne 8. prosince 2022.

Čl. 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

            ........................................                                                  ........................................

                  Jaroslav Martinů, v.r.                                                           Pavel Štefka, v.r.

                        starosta                                                                           místostarosta

 

[1] § 10o odst. 1 zákona, o místních poplatcích

[2] § 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích

[3] § 10e zákona o místních poplatcích

[4] Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje

a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo 

b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,

1. kterému byl povolen trvalý pobyt,

2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,

3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo

4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

[5] § 10p zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích; v ohlášení poplatník uvede zejména své identifikační údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku

[7] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[8] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[9] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[10] § 10g zákona o místních poplatcích

[11] § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

Informace

Číslo vyhlášky: 1/2023
Účinnost od: 1. 1. 2024