OZV města Poličky o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 7. prosince 2023 usnesením č. 8 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1) Město Polička touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“).

2) Správcem poplatku je městský úřad.[1]

Čl. 2
Předmět, poplatník a plátce poplatku

1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.[2]

2) Předmětem poplatku není[3]

a) pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda,

b) pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí, s výjimkou lázeňské léčebné rehabilitační péče.

3) Poplatníkem poplatku je osoba, která ve městě není přihlášená (dále jen „poplatník“).[4]

4) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.[5]

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon.[6]

2) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.[7]

Čl. 4
Evidenční povinnost

Evidenční povinnost plátce, včetně povinnosti vést evidenční knihu, upravuje zákon.[8]

Čl. 5
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 15 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Čl. 6
Splatnost poplatku

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 25. dne následujícího pololetí, tj. do 25. ledna a do 25. července.

Čl. 7
Osvobození

Od poplatku z pobytu jsou osvobozeny osoby vymezené v zákoně o místních poplatcích.[9]

Čl. 8
Přechodné a zrušovací ustanovení

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu, ze dne 25. února 2021.

Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

            ........................................                                                  ........................................

                  Jaroslav Martinů, v.r.                                                              Pavel Štefka, v.r.

                        starosta                                                                              místostarosta

 

[1] § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[2] § 3a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 3a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 3 zákona o místních poplatcích

[5] § 3f zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích; v ohlášení plátce uvede zejména své identifikační údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku

[7] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[8] § 3g a § 3h zákona o místních poplatcích

[9] § 3b zákona o místních poplatcích

Informace

Číslo vyhlášky: 3/2023
Účinnost od: 1. 1. 2024