OZV města Poličky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 7. prosince 2023 usnesením č.  9 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1) Město Polička touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

2) Správcem poplatku je městský úřad.[1]

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[2]

2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).[3]

Čl. 3
Veřejná prostranství

Poplatek se platí za užívání těchto veřejných prostranství:

A. Lidmilové, Alšova, B. Březovského, B. Němcové, B. Šmída, Baldecká, Betlém, Bezručova, Bořiny, Bysterská, Čsl. armády, Družstevní, Dukelská, Dvořákova, E. Beneše, E. Beranové, E. Vencovského, Eimova, Eiseltova, Erbenova, F. Bukáčka, Fortna, Haškova, Havlíčkova, Hegerova, Heydukova, Hradební, Hrubínova, Husova, J. F. Pacáka, J. Seiferta, J. Smoly, J. Suka, J. V. Michla, J. V. Sládka, Janáčkova, Jiráskova, Jungmannova, K. Světlé, Komenského, Kostelní, Ladova, Lidická, Luční, M. Bureše, M. Švabinského, Mánesova, Masarykova, Modřecká, Na Bídě, Na Jordáně, Na Valech, Na Vyšehradě, nábř. Svobody, Nádražní, Nám. B. Martinů, Nerudova, Nová, Obránců míru, Otakarova, P. Jilemnického, Palackého nám., Pálená, Parkány, Paseky, Pivovarská, Pod Kopečkem, Polní, Revoluční, Riegrova, Rumunská, Růžová, Sídliště Hegerova, Smetanova, Starohradská, Střítežská, Svépomoc, Šaffova, Štěpničná, Švermova, T. Novákové, Tylova, Tyršova, U Královské aleje, U Liboháje, U Masných krámů, U Trati, U Vlečky, Úzká, V. Hálka, Václavská, Vrchlického, Wolkerova, Zákrejsova, 1. máje, 9. května, a dále městský park U Synského rybníku, který se nachází na pozemkových parcelách č.: 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 249, 4789/1, 4789/3, 4789/4, 4790, 5913/17, 6231/1.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen ohlásit užívaní veřejného prostranství nejpozději 5 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě neplánovaného užívání veřejného prostranství[4] je nutno splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

2) Údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon.[5]

3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.[6]

4) Ohlašovací povinnost má i osoba, která je podle čl. 7 této vyhlášky od poplatku osvobozena.

Čl. 5
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

 

Způsob užívání

Kč/m2 a den

Týdenní paušál Kč/m2

Měsíční paušál Kč/m2

Roční paušál

Umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb

2

12

40

 

Umístění dočasných staveb a mimo tržišti[7] stojících zařízení sloužících pro poskytování prodeje

2

12

40

 

Umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje ovoce, zeleniny, potravin, květin, živých ryb a stromků na tržišti

15

90

300

 

Umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje ostatního zboží na tržišti

100

 

 

 

Umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje bezprostředně navazující na provozovnu poplatníka (vystavené zboží)

5

 

80

 

Umístění skládek nad 48 hodin

5

 

 

 

Umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí

5

 

 

 

Umístění reklamních zařízení

5

30

100

900 Kč/m2

Vyhrazení trvalého parkovacího místa

5

 

 

12 000

Vyhrazení trvalého parkovacího místa pro poskytovatele úplatného pobytu

5

 

 

6 000

Užívání veřejného prostranství pro sportovní, kulturní a reklamní akce nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

10

 

 

 

Volbu placení poplatku paušální částkou včetně výběru varianty paušální částky sdělí poplatník správci poplatku v rámci ohlášení dle čl. 4 odst. 1.

Čl. 6
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.

2) Poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa při vyhrazení 3 a více parkovacích míst může poplatník uhradit ve dvou splátkách, jejichž splatnost je vždy do 31. 3. a 30. 9. příslušného roku.

3) Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 7
Osvobození

1) Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely[8].

2) Od poplatku se dále osvobozují:

a) město Polička,

b) příspěvkové organizace,

c) zvláštní užívání veřejného prostranství, jestliže vlastníkem užívaného pozemku není obec, kraj nebo stát,

d) umístění přenosné reklamní tabule před provozovnou poplatníka,

e) umístění až tří přenosných reklamních tabulí provozovatelů místních provozoven,

f) zvláštní užití veřejného prostranství organizacemi zájmovými a neziskovými,

g) užívání veřejného prostranství na základě smlouvy s městem Polička o užívání tohoto veřejného prostranství k danému účelu,

h) umístění skládky stavebního materiálu,

i) umístění zařízení sloužících pro prodej květin a květinových vazeb před provozovnou poplatníka.

3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou, nárok na osvobození zaniká.[9]

Čl. 8
Přechodné a zrušovací ustanovení

1) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 12. prosince 2019.

Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

            ........................................                                                  ........................................

                  Jaroslav Martinů, v.r.                                                                                     Pavel Štefka, v.r.

                        starosta                                                                                                     místostarosta

 

[1] § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[2] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] např. z důvodu odstraňování havárie inženýrských sítí

[5] § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích, v ohlášení poplatník uvede zejména své identifikační údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku

[6] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[7] čl. V Nařízení města Poličky č. 1/2022 – tržní řád

[8] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9] § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

Informace

Číslo vyhlášky: 4/2023
Účinnost od: 1. 1. 2024