OZV 2/2010, o místním poplatku ze psů

 

 
Město Polička
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010,
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 9. prosince 2010 usnesením č. 6/a usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)          Město Polička touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
(2)          Řízení o poplatcích vykonává městský úřad prostřednictvím odboru finančního a plánovacího (dále jen „správce poplatku“).[1]
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1)          Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Poličky [2]
(2)          Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[3]
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)          Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
(2)          V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[4]
(3)          Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1)          Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15-ti dnů ode dne jejího vzniku.Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
(2)          Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3)          Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15-ti dnů ode dne, kdy nastala.[5]
Čl. 5
Sazba poplatku
(1)          Sazba poplatku za kalendářní rok činí v Kč:
                                                                                                 za 1. psa           za 2. a každého           
                                                                                                                          dalšího psa
 
a/ držitel má trvalý pobyt v rodinném domku                                300,--                450,-- 
 
b/ držitel má trvalý pobyt v bytovce se třemi a více byty               600,--                900,-- 
 
c/ držitel má trvalý pobyt v Lezníku, Modřeci nebo Stříteži            150,--               225,--             
d/ držitel má trvalý pobyt v Bořinách                                               300,--               450,-- 
 
e/ držitel je poživatelem invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je  
     jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatelem sirotčího důchodu
-          s trv. pobytem v rodinném domku                                            150,--               225,--
           
-          s trv. pobytem v bytovce se třemi a více byty                           200,--              300,--             
-          s trv. pobytem v částech obce Lezník, Modřec, Střítež               80,--              120,--                           
-          s trv. pobytem v Bořinách                                                           150,--              225,--                                                       
Čl. 6
Splatnost poplatku
(1)          Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
(2)          Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy povinnost platit poplatek vznikla.
Čl. 7
Osvobození a úlevy
(1)          Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[6].
(2)          Od poplatku se dále osvobozují:
a)         Osoba, která je členem canisterapeutického svazu a tuto činnost provádí.
b)         Osoba, která si převzala psa z útulku a má to písemně doloženo.
 
(3)          Úleva se poskytuje členům kynologické organizace ve  výši 50 % z konkrétní sazby.
Členství v kynologické organizaci prokáže držitel psa platným potvrzením   každoročně, souběžně s úhradou poplatku. Členové místní kynologické organizace mohou členství prokázat společným potvrzením, které kynologická organizace doručí správci poplatku každoročně nejpozději do 15. února.
 
Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2003 o místních poplatcích  ze dne 11. 12. 2003 ve znění novel č. 2/2004 ze dne 8. 4. 2004,  č. 4/2004 ze dne 8. 12. 2004, č. 3/2005 ze dne 8. 12. 2005, č. 2/2009 ze dne 10. 12. 2009 a č. 1/2010 ze dne 16. 9. 2010.
 
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.
 
 
 
 
……………………………………
Jaroslav Martinů
starosta
 
 
                                                                                                                    
...................................................                                                   ...............................................
           Marie Kučerová                                                                JUDr. Marie Tomanová Ph.D.
            místostarostka                                                                          místostarostka
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 13. 12. 2010
Sejmuto z úřední desky dne: 28. 12. 2010
 
[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
[2] § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[3] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[4] § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[6] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

Přílohy

 Tato vyhláška již není platná!

Informace

Číslo vyhlášky: 2/2010
Účinnost od: 1. 1. 2011
Účinnost do: 31. 12. 2019