OZV 5/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity

 

MĚSTO POLIČKA
Obecně závazná vyhláška č. 5/2010
o místním poplatku z ubytovací kapacity
 
 
Zastupitelstvo města Poličky  se na svém zasedání dne 9. prosince 2010 usnesením č. 6/d usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s  § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona    č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
 
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)          Město Polička touto vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“).
 
(2)          Řízení o poplatcích vykonává městský úřad prostřednictvím odboru finančního   a plánovacího (dále jen „správce poplatku“). [1]
 
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1)          Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.[2]
 
(2)          Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
 
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)          Poplatník (ubytovatel)  je povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 15 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti. Ubytovatel obdobným způsobem a ve stejných lhůtách  oznámí správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování.
  
(2)      V ohlášení poplatník (ubytovatel) uvede[3]
a)         jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)         čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c)         další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
 
(3)          Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[4]
 
(4)          Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[5]
 
Čl. 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den
          - v Poličce..................................................................................4,-- Kč
          - v části obce: Lezník, Modřec, Střítež ..................................2,-- Kč
 
Čl. 5
Splatnost poplatku
 
            Ubytovatel vybrané poplatky zaplatí správci poplatku nejpozději do 25 dnů po uplynutí každého pololetí,   tj. do 25. ledna a do 25. července příslušného kalendářního roku.
 
Čl. 6
Účinnost
Tato  obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.
 
 
 
 
 
                                               Jaroslav Martinů
                                                       starosta
 
 
      Marie   Kučerová                                            JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
       místostarostka                                                          místostarostka
   
 
 
                 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:   13. 12. 2010
Sejmuto z úřední desky dne:         28. 12. 2010
 
 
[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
[2] § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[3] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
[4] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[5] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

Přílohy

 Tato vyhláška již není platná!

Informace

Číslo vyhlášky: 5/2010
Účinnost od: 1. 1. 2011
Účinnost do: 31. 12. 2019