OZV 3/2014, o místním poplatku za povolení k vjezdu

MĚSTO  POLIČKA

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2014,

o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem

do vybraných míst a částí měst

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 16. 12. 2014 usnesením č. 17 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

  1. Město Polička touto vyhláškou zavádí místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst (dále jen „poplatek“).

  2. Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Polička (dále jen „správce poplatku“). [1]

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

  1. Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst (dále jen „vybraná místa"), do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou.

  2. Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst.[2]

Čl. 3

Vybraná místa

Vybraná místa podléhající poplatku, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou, se vymezují takto:

ulice Fortna (od křižovatky s ul. Parkány), Komenského, Kostelní, Masarykova, Nová, Otakarova, Pálená, Riegrova, Růžová, Šaffova, Štěpničná, Tylova, Tyršova od čp. 1, U Masných krámů, Václavská, náměstí Bohuslava Martinů a Palackého náměstí.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

  1. Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost vůči správci poplatku při podání žádosti o povolení k vjezdu.

  2. V ohlášení poplatník uvede údaje dle § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích.

  3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. [3]

  4. Při vydání povolení k jednorázovému vjezdu (na jeden den nebo jeho část) se splnění ohlašovací povinnosti nevyžaduje.

  5. Splnění ohlašovací povinnosti podle čl. 4 se nevyžaduje od osob osvobozených podle čl. 7 odst. 2 této vyhlášky.

 

Čl. 5

Sazba poplatku

Sazba poplatku za vozidlo a den činí  20 Kč.

Čl. 6

Splatnost poplatku

Poplatek ve smyslu čl. 2 a čl. 5 této vyhlášky je splatný současně s vydáním povolení.

Čl. 7

Osvobození

  1. Poplatek neplatí:

           a) fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo vlastnící nemovitosti ve vybraných místech, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti,

           b) osoby, které ve vybraných místech užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti,

           c) osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci. [4]

      2.  Od poplatku se dále osvobozují:

           a) osoby, které jsou držiteli parkovacích karet,

           b) prodejci při trzích ve vybraných místech, konaných dle platného tržního řádu,

           c) osoby ubytované ve vybraných místech v ubytovacím zařízení,

           d) osoby, vjíždějící do vybraných míst za účelem zajištění sňatků a smutečních obřadů.

Čl. 8

Zvláštní ustanovení

Zaplacení poplatku dle této vyhlášky nenahrazuje parkovací lístek dle platného nařízení města Poličky, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, v platném znění.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.

 

 

 

 

 

 

                 …………………………                                           ……………………………………

            Jaroslav Martinů                                                  Marie Kučerová

                  starosta                                                          místostarostka

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:                              

Sejmuto z úřední desky dne:                                   

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

 

[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 10 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[4] § 10 odst. 1 zákona o místních poplatcích

Přílohy

 Tato vyhláška již není platná!

Informace

Číslo vyhlášky: 3/2014
Účinnost od: 1. 1. 2015
Účinnost do: 31. 12. 2019