Veřejné zakázky, výběrová řízení a smlouvy

Aktuální veřejné zakázky

Oprava kanalizace v ulici Svépomoc – rekonstrukce šachet

23. 7. 2020
Předmětem zakázky je rekonstrukce 9 stávajících kanalizačních šachet (šachty č. 693 až 696 a 705 až 709 dle technické mapy města) na rozhraní chodníku a komunikace - zvětšení na DN 1000 (při zachování funkce šachet jako dešťových vpustí) a vybudování nové revizní šachty DN 1000 v úseku mezi šachtami č. 708 a 709 na pozici 29,5m (v místě změny profilu kanalizace) v Poličce na ul. Svépomoc a dále výměna 4m kanalizace mezi šachtami č. 692 a 705 (zkapacitnění z DN 250 na DN 300), dle přiloženého výkazu výměr. Napojení ze šachet na kanalizační stoku bude provedeno potrubím o stejném vnitřním průměru, (zhotovitel průměr stok před provedením prací přesně prověří), tak aby v místě napojení nevznikal přechod. Zhotovitel se zavazuje ke koordinaci prací s firmou, která bude provádět bezvýkopovou sanaci kanalizačního potrubí, tj. že umožní průběžné provedení sanace v úsecích mezi již provedenými šachtami.
  Více...

Architektonická soutěž o návrh - Městské bydlení Polička

20. 7. 2020
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu rekonstrukce a dostavby nebo přístavby dětského domova v Poličce pro využití jako bytového domu. Předmětem soutěže je urbanistické a architektonické řešení pozemku s objektem stávajícího dětského domova. Cílem zadavatele je využití na rezidenční funkci při zachování, dostavbě, nebo přestavbě stávajícího objektu, případně i jeho odstranění tak, aby vznikl plnohodnotný rezidenční komplex jednoho nebo více objektů. Je možné uvažovat o demolici objektu Dětského domova. Soutěžící musí toto řešení řádně zdůvodnit, zejména s ohledem na výhody a nevýhody, které toto řešení přinese. Podrobné požadavky na řešení jsou obsaženy v soutěžním podkladu P.01. Návrh by měl respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele, blíže popsané v soutěžním podkladu P.01. Předpokládané investiční náklady záměru jsou cca 60.000.000,- Kč.
  Více...

Chodník u silnice II/353, ul. Heydukova v Poličce

2. 6. 2020
Předmětem zakázky je výstavba nového pravostranného chodníku u silnice II/353 na ul. Heydukova v Poličce (směr Polička – Kamenec u Poličky – Sádek). V současné době je úsek podél silniční komunikace zatravněn nebo částečně slouží jako rigol podél komunikace. Chodci pro svůj pohyb využívají krajnici stávající komunikace. S ohledem na šířku vozovky a provoz jak motorových vozidel, tak chodců, se jedná o úsek s nebezpečím vzniku úrazu pěších. Chodník bude navazovat na stávající chodníky tak, aby byla zaručena bezpečnost a plynulost pro chodce. Navržené úpravy umožní bezbariérový provoz, bezpečné užívání osobami s omezenou zrakovou schopností a zlepší celkovou bezpečnost provozu. Chodníky a navržené úpravy pozitivně ovlivní provoz užívání. Jedná se o stavbu trvalého charakteru. Pro lepší popis výstavby chodníku byla zastaničena osa silnice II/353: Výstavba chodníku po levé straně ve směru na od Kamence do Poličky bude provedena ve staničení silnice II/353 v km 0,000 - 0,433, celkové délky 448 m, s minimální šířkou chodníku 1,5 m. Nový chodník bude proveden ze zámkové dlažby obdélník šedé barvy tl. 60 mm. V km 0,000, v km 0,049 25, v km 0,404 40 a v km 0,424 jsou navrženy vytvoření nového místa pro přecházení. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná projektantem Ing. Vítem Pučálkem, M.Bureše 809, 572 01 Polička, IČO: 04373863, odpovědný projektant Ing. Jaroslav Ondra - autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT 1001099 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 11.5.2020, č.j.: MP/11127/2020, • stavební povolení a rozhodnutí o umístění stavby ze dne 9.1.2018, č.j.: MP/00606/2018/SÚ/Pu včetně prodloužení platnosti tohoto stavebního povolení ze dne 7.8.2019, č.j.: MP/21695/2019/SÚ/Pu (příloha č. 8 zadávací dokumentace).
  Více...

Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2021 pro město Polička a jeho příspěvkové organizace

20. 4. 2020
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh (plyn - maloodběr) na období od 1.1.2021 - 31.12.2021 pro město Polička a jeho příspěvkové organizace prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno. Celkové množství dodávky je 1532 MWh.
  Více...

Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2021 pro město Polička a jeho příspěvkové organizace

20. 4. 2020
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí na rok 2021 pro město Polička a jeho příspěvkové organizace prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno. Celkové předpokládané množství dodávky je 1414 MWh.
  Více...

Výměna svítidel veřejného osvětlení v Poličce – 2. etapa

11. 3. 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v dodávce a výměně výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku za účelem provedení renovace soustavy veřejného osvětlení a provedení dokladujících světelně technických výpočtů prokazujících splnění požadovaných světelně-technických požadavků. Dále je předmětem výměna 9 ks stávajících stožárů a doplnění 3 ks nových stožárů do stávající soustavy. Ve městě Polička je určeno k výměně a doplnění celkem 386 ks. Účastník musí deklarovat a prokázat úsporu spotřeby elektrické energie v rozsahu předmětu díla ve výši dle jeho nabídky, minimálně ve výši 35 % při dodržení normativních hodnot pro osvětlení komunikací v souladu s ČSN EN 13 201 (blíže viz příloha č.1 této ZD). Výše požadovanou úsporu elektrické energie účastník prokáže tím, že v krycím listu nabídky vyplní instalovaný příkon jím navržených svítidel. Přičemž maximální hodnota nově navržených svítidel nesmí přesáhnout 13,548 kW. Další informace jsou uvedeny v příloze č. 1 této zadávací dokumentace — Technická dokumentace.
  Více...

Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička, Park Zahrádky, část SO 01 – Komunikace, SO 04 - Veřejné osvětlení

10. 3. 2020
Předmětem zakázky je provedení komunikací (bez mlatových povrchů) a veřejného osvětlení dle přiložené projektové dokumentace Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička, Park Zahrádky, SO 01 – Terénní úpravy a komunikace a SO 04 - Veřejné osvětlení, zpracované firmou AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí v lednu 2019, v návaznosti na již provedené terénní úpravy.
  Více...

Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení

7. 1. 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího rodinného domu č.p. 374 na ul. Hegerova v Poličce spočívající v úpravě na bytový dům se šesti malometrážními bytovým jednotkami ve třech podlažích pro účely sociálního bydlení. V každém podlaží budou situovány vždy dvě bytové jednotky. Stávající objekt je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu (voda, kanalizace, elektro a slaboproud). V rámci stavebních úprav bude provedena přestavba 1. a 2. NP a nástavba obytného podkroví za vzniku sociálních bytů, vč. jejich standardního vybavení (WC, sprchové kouty, kuchyňské linky s dřezem a sporákem a odvětráním kuchyní). Nově bude k objektu vybudována také přípojka plynu, která bude napojena na stávající plynovod v chodníku před objektem. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná projekční firmou WHY ME Group, s.r.o., Popovická 915/6, 101 00 Praha 10, IČ: 24746886, odpovědný projektant ing. Filip Třoska, autorizace ČKAIT 9465 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 7.1.2020, č.j.: MP/00379/2020, • stavební povolení ze dne 23.2.2018, č.j.: MP/04883/2018/SÚ/K (příloha č. 8 zadávací dokumentace).
  Více...

Rekonstrukce ul. Fortna, Pálená a Štěpničná v Poličce

23. 12. 2019
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikací v ulici Fortna, Pálená a Štěpničná v Poličce. Do rekonstrukce jsou zahrnuty místní komunikace s povrchem z asfaltového betonu a chodníky s povrchem ze žulové dlažby. V rámci rekonstrukce komunikací se uvažuje s odstraněním stávajícího krytu s povrhem z asfaltového betonu a žulové dlažby včetně stáváních konstrukčních vrstev a s provedením nových konstrukčních vrstev komunikací. Rekonstrukce bude provedena na celou šířku ulice Fortna, Pálená a Štěpničná v Poličce. Dále je do rekonstrukce ulice Fortna, Pálená a Štěpničná zahrnuta i rekonstrukce kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a přeložky STL plynovodu. Navrhovaná stavba je rozdělena na pět stavebních objektů: • SO – 101 Komunikace - ulice Fortna, Pálená, Štěpničná • SO – 301 Kanalizace - ulice Fortna, Pálená, Štěpničná • SO – 302 Vodovod - ulice Fortna, Pálená, Štěpničná • SO – 401 Veřejné - osvětlení ulice Fortna, Pálená, Štěpničná • SO – 501 Přeložka STL plynovodu Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby (SO-101 Komunikace) zpracovaná generálním projektantem Lubomírem Klodnerem, Projektová a inženýrská firma, Rohozná 366, 569 72 Rohozná, IČO: 45568481, autorizace v oboru dopravní stavby, ČKAIT-0700880 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • projektová dokumentace pro provedení stavby (SO-301 Kanalizace a SO-302 Vodovod) zpracovaná Ing. Františkem Pravcem, PC PROJEKT – projekční kancelář, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl, IČO: 44403445, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT-1002372 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • projektová dokumentace pro provedení stavby (SO-401 Veřejné osvětlení) zpracovaná Ing. Petrem Hasenöhrlem, Antonína Slavíčka 691/44B, 568 02 Svitavy, IČO: 69132224, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, elektrotechnická zařízení, ČKAIT-0700990 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • projektová dokumentace pro provedení stavby (SO-501 Přeložka STL plynovodu) zpracovaná Jaroslavem Přikrylem, Františka Hrubína 778/21, 568 02 Svitavy, IČO: 11103132, autorizovaný technik pro technické zařízení budov, ČKAIT- 0700290 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4.1 a 4.2 zadávací dokumentace), • výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 23.12.2019, č.j.: MP/35113/2019, • stavební povolení ze dne 24.7.2019, č.j.: MP/20218/2019/SÚ/Pu (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • sdělení Vodoprávního úřadu MÚ Polička k SO-301 Kanalizace ze dne 13.6.2018, č.j.: MP/14449/2018/OÚPRaŽP/RK (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • sdělení Vodoprávního úřadu MÚ Polička k SO-302 Vodovod ze dne 13.6.2018, č.j.: MP/14450/2018/OÚPRaŽP/RK (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • závazné stanovisko Městského úřadu Litomyšl oddělení státní památkové péče ze dne 12.4.2018, č.j.: MěÚ Litomyšl 29052/2018 (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • vyjádření dotčených orgánů, která jsou součástí projektové dokumentace (příloha č. 5 zadávací dokumentace). Zadavatelem stavebních objektů SO-101 Komunikace, SO-301 Kanalizace, SO-401 Veřejné osvětlení a SO-501 Přeložka STL plynovodu je Město Polička. Zadavatelem stavebního objektu SO-302 Vodovod je Svazek obcí Vodovody Poličsko. Zhotovitel musí umožnit v rámci realizace akce případnou výměnu inženýrských sítí, které spravují jiní investoři.
  Více...

Stavební úpravy hlavního mostu v parku v Poličce

20. 12. 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající v celkové obnově konstrukce ocelového příhradového nýtovaného mostu. Stavba obsahuje stavební práce v tomto rozsahu: • odstranění stávající živičné vozovky na mostě, • podepření a vyzdvižení konstrukce mostu na stávajících dřevěných bárkách, • otryskání stávající konstrukce, • výměnu zkorodovaných kovových částí mostu za nové nanýtováním, • odstranění závěrných zdí a křídel mostu včetně zábradlí, • výměnu úhelníků a pásnic dolního pásu hlavních nosníků a koncových příčníků, • zesílení konstrukce v místech lokálního poškození, • nanýtování čtyř řad podélníků z válcovaných profilů HE 160 B mezi příčníky, • vyhotovení nového zavětrování mostu a nových ložisek, • otryskání nových dílů konstrukce a celkové zhotovení nové protikorozní ochrany, • přišroubování dubových hranolů o rozměrech 100 mm x 160 mm na podélníky, na nichž je uložena vozovka z dubových hranolů velikosti 80 mm x 160 mm, • opatření dřevěné konstrukce ochranným nátěrem, • zesílení opěr mostu injektáží cementovou směsí, • odstranění spárování na hloubku 100 mm a zhotovení nového spárování, • dozdění vypadaných částí zdiva, • přezdění závěrných zdí, křídel a říms mostu, • oprava části zábradlí a zhotovení nového zábradlí shodného tvaru na pravém břehu, • statické zajištění křídel mostu, terénní úpravy v okolí mostu a odstranění dřevěných bárek. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná projekční firmou POREM Ing. Pavel Starý, Kraskov 118, 538 05 Seč, IČO: 11136740, zodpovědný projektant Ing. Pavel STARÝ, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, č.osv. ČKAIT – 0700345. (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 20.12.2019, č.j.: MP/35068/2019, • stavební povolení ze dne 14.1.2019, č.j.: MP/01296/2019/SÚ/K (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • závazné stanovisko Městského úřadu Litomyšl oddělení státní památkové péče ze dne 8.10.2018, č.j.: MěÚ Litomyšl 85181/2018 (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • stanovisko NPÚ, územní odborné pracoviště v Pardubicích ze dne 27.6.2018, č.j.: NPÚ-361/51447/2018 (příloha č.8 zadávací dokumentace), • Rozhodnutí Ministerstva kultury o prohlášení ocelového mostu za kulturní památku ze dne 27.5.2019, č.j.: MK 41439/2019 OPP (příloha č.8 zadávací dokumentace).
  Více...

Rozšíření parkoviště na Sídl. Hegerova v Poličce

14. 11. 2019
Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v červenci 2019 L. Klodnerem, Rohozná, zak. č.: 05-04-19. http://leteckaposta.cz/197694829
  Více...

Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička, Park Zahrádky, část SO 01 – Terénní úpravy

20. 9. 2019
Předmětem zakázky je provedení terénních úprav dle přiložené projektové dokumentace Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička, Park Zahrádky, SO 01 – Terénní úpravy a komunikace (tj. dle situace C 05 - bez komunikací) zpracované firmou AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí v lednu 2019.
  Více...

Oprava části komunikace na E. Beranové a Eiseltova v Poličce, Oprava části komunikace a chodníků na ul. Bezručova a Jiráskova v Poličce

10. 9. 2019
Oprava části komunikace na E. Beranové a Eiseltova v Poličce, Oprava části komunikace a chodníků na ul. Bezručova a Jiráskova v Poličce dle projektových dokumentací zhotovených v srpnu 2019 Ing. V. Pučálkem, Polička.
  Více...

Místo pro přecházení na I/34, ul. Hegerova v Poličce

21. 8. 2019
Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v červenci 2019 společností PRODIN a.s. Pardubice, zak. č.: 3110_19_021.
  Více...

Parkoviště na ul. Na Bídě v Poličce – I. etapa, III. etapa (SO 102)

20. 8. 2019
Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v dubnu 2019 L. Klodnerem, Rohozná, zak. č.: 06-04-19.
  Více...

Parkoviště u ZŠ Na Lukách na ul. Švermova v Poličce

20. 8. 2019
Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v dubnu 2019 L. Klodnerem, Rohozná, zak. č.: 07-04-19.
  Více...

Parkoviště v lokalitě Bezručova v Poličce

20. 8. 2019
Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v dubnu 2019 L. Klodnerem, Rohozná, zak. č.: 03-04-19.
  Více...

Grafické zpracování a tisk Novin občanů města Poličky a okolí - měsíčníku „Jitřenka“

9. 8. 2019
Grafické zpracování a tisk Novin občanů města Poličky a okolí - měsíčníku „Jitřenka“, počet stran 24, náklad: 4 700 ks, formát 220 x 285 cm Požadovaný rozsah prací a služeb: - Grafické zpracování jednotlivých čísel dle návrhu zpracovaného firmou REK plus, s.r.o., Střítežská 583, Polička (příloha č. 1 výzvy) - Sazba - Prvotní korektury - Tisk - Dodání 500 ks do Informačního centra, Palackého nám. 160, předání 4 200 výtisků k distribuci prostřednictvím České pošty, s. p., pobočka Polička, Eimova 245 Závazné podmínky kvality tisku: - Formát š. 220 mm x v. 285 mm, vazba V1, 24 stran, barevnost 2/2 (black + 1 pantone), měsíční náklad 4 700 ks. - Tisk na papír soporset premium 90 g - Nadpisové písmo Vida Pro (4 řezy) a odstavcové Andulka Sans (4 řezy), oboje od grafika Františka Štorma.
  Více...

Zvýšený přechod pro chodce u ZŠ na ul. Švermova v Poličce

9. 8. 2019
Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v červenci 2019 společností PRODIN a.s. Pardubice, zak. č.: 3110_19_021.
  Více...

Zvýšený přechod pro chodce u ZŠ na ul. E. Beneše v Poličce

9. 8. 2019
Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v červenci 2019 společností PRODIN a.s. Pardubice, zak. č.: 3110_19_021.
  Více...

Stavební úpravy lávky v parku v Poličce

31. 7. 2019
Stavba představuje: - Nahrazení stávající ocelové lávky v havarijním stavu přes Bílý potok v parku lávkou novou, sestávající z ocelové svařované příhradové konstrukce s dolní mostovkou, s ocelovými příčníky I č. 200, s chodníkem z hoblovaných dubových fošen tl. 5 cm uložených na podélnících z dubových hranolů o rozměrech 12 x 16 cm, s ocelovým zábradlím a se spodní stavbou lávky, opěrami a rovnoběžnými křídly ze železového betonu. Rozpětí lávky: 12,00 m, vzdálenost hlavních nosníků: 2,22 m, šířka chodníku: 2,00 m, světlost mostního otvoru: 11,40 m. Stavba obsahuje tyto stavební objekty: - SO-01 Lávka pro pěší.
  Více...

Stavební úpravy objektu pohřební služby č.p. 579, ul. Starohradská v Poličce

18. 7. 2019
Předmětem zakázky je přístavba zděné místnosti pro úpravu zemřelého pozůstalými ke stávajícímu objektu č.p. 579, ul. Starohradská v Poličce. Dále úprava hygienického zázemí pro veřejnost, chlazení stávajících rekonstruovaných prostor pohřební služby, zpevněné plochy a výměna dveří a oken u obřadní síně. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Ing. Milanem Benešem, M. Bureše 819, 572 01 Polička, IČO: 3831001 - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT - 1004142 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace).
  Více...

Stavební úpravy části chodníků u silnice I/34, ul. Čsl. armády a nábřeží Svobody v Poličce

4. 7. 2019
Předmětem zakázky je oprava stávajících chodníků, a to zejména zvýšení bezpečnosti provozu a zahrnutí bezbariérových řešení. V současné době je povrch komunikaci převážně s živičným krytem, který již nesplňuje základní požadavky na něj kladené. Komunikace je navržena s krytem z betonové dlažby uloženým na nestmelené podkladní vrstvy. Odvodnění komunikace zůstane stávající, převážně zásakem do přilehlých zelených ploch. Stavebními úpravami nedojde ke změně rozhledových poměrů na dotčené ani na přilehlých komunikacích. V rámci realizace dojde k přesunu stožárů veřejného osvětlení na třech místech a výměně jednoho stožáru VO u přechodu pro chodce u Družstevní ulice. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Ing. Petrem Klusoňem, Zákrejsova 543, 572 01 Polička, IČO: 45519587, zodpovědný projektant Ing. Jan Březina – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT - 1201979 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • rozhodnutí s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 14.11.2018,č.j. MP/27765/2018/SÚ/Pu (příloha č. 8 zadávací dokumentace).
  Více...

Oprava části chodníků na ul. Družstevní v Poličce

2. 7. 2019
Předmětem zakázky je oprava stávajícího chodníku umístěného před domem č.p. 886-888 a před domem č.p. 889-891 v ulici Družstevní v Poličce. Oprava chodníku bude provedena ve stávajících směrových a šířkových poměrech. Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v dubnu 2019 L. Klodnerem, Rohozná, zak. č.: 02-04-19.
  Více...

Stavební úpravy části chodníku u silnice II/362, ul. Čsl. armády v Poličce

17. 4. 2019
Předmětem zakázky je rekonstrukce části chodníků u silnice II/362, ul. Čsl. armády v Poličce. Realizací úprav budou opraveny a vytvořeny chodníky tak, aby zvýšily bezpečnost a komfort užívání. Navržené úpravy umožní bezbariérový provoz, bezpečné užívání osobami s omezenou zrakovou schopností a zlepší celkovou bezpečnost provozu. Chodníky a navržené úpravy pozitivně ovlivní provoz užívání. Jedná se o stavbu trvalého charakteru. Pro lepší popis rekonstrukce chodníku byla zastaničena osa silnice II/362: Rekonstrukce chodníku po levé straně ve směru na Jedlovou bude provedena ve staničení silnice II/362 v km 0,000 - 0,217, celkové délky 421 m, s minimální šířkou chodníku 1,3 m. Stávající chodník je převážně ze živice a zámkové dlažby a nový bude proveden ze zámkové dlažby obdélník šedé barvy tl. 60 mm. V km 0,059 50 a v km 0,210 50 jsou navrženy vytvoření nového místa pro přecházení. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Ing. Vítem Pučálkem, M.Bureše 809, 572 01 Polička, IČO: 04373863, zodpovědný projektant Ing. Jaroslav Ondra – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 6.12.2017, č.j.: MP/29890/2017/SÚ/Pu (příloha č. 8 zadávací dokumentace).
  Více...

Profil zadavatele

Město Polička
Palackého nám. 160
57201 Polička
Pardubický kraj
Česká republika
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ: 60053842
Výběrová řízení Veřejné zakázky Registr smluv