Veřejné zakázky, výběrová řízení a smlouvy

Aktuální veřejné zakázky

Trafostanice u plaveckého bazénu v Poličce

6. 4. 2021
Předmětem zakázky je výstavba nové trafostanice u plaveckého bazénu v Poličce dle projektové dokumentace zhotovené v prosinci 2020 společností K energo s.r.o. Lanškroun, č. stavby: IC-12-2020301
  Více...

„Výměna svítidel veřejného osvětlení v Poličce – 3. etapa"

3. 3. 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v renovaci části sítě VO ve městě Polička zahrnující výměnu stávajících výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku, výměnu 45 ks stávajících stožárů a provedení dokladujících světelně technických výpočtů prokazujících splnění požadovaných světelně-technických požadavků. Zakázkou je ve městě Polička dotčeno celkem 420 ks svítidel.
  Více...

„Základní škola Na Lukách Polička – vzduchotechnika“ a „Rekonstrukce sociálního zařízení – ZŠ Na Lukách“

22. 1. 2021
Základní škola Na Lukách Polička – vzduchotechnika • instalace větrací jednotky s rekuperací tepla a dohřevem vzduchu na střeše každého ze dvou učebnových pavilonů, • rozvod po obou učebnových pavilonech (3 podlaží) pomocí ocelového potrubí v podhledech kryté sádrokartonem nebo kazetovým minerálním podhledem (chodby), • v učebnách instalace regulátorů průtoku vzduchu s čidly měřícími hladinu CO2, • v učebnách instalace venkovních okenních žaluzií k omezení přehřívání prostor, • ve strojovně tělocvičny bude vyměněna větrací jednotka, nová bude umožňovat rekuperaci tepla a dohřev, rozvody zůstanou původní. Rekonstrukce sociálního zařízení – ZŠ Na Lukách • kompletní rekonstrukce WC a umýváren pro chlapce, dívky a zaměstnance s úpravou dispozičního řešení v souladu s hygienickými předpisy (doplněna hygienická kabina) a s možností umístění odloučeného pracoviště Mateřské školy Luční Polička v případě potřeby (doplnění sprchy a úpravy regulace teplé a studené vody). V každém ze dvou učebnových pavilonů jsou 3 podlaží a v každém z nich je zázemí pro WC vč. umývárny pro chlapce, pro dívky a pro zaměstnance úměrné vždy jejich počtu dle kapacity školy (podlaží cca 9 - 11 umyvadel, 5 - 9 wc, 4 - 5 pisoárů, na druhém stupni hygienické kabiny), dále úklidové komory, • rekonstrukce žákovského WC a umývárny ve školní jídelně (3x wc, 2x pisoár, 8x umyvadlo,2x výlevka, sprcha). Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby (stavební část projektu „Základní škola Na Lukách Polička – vzduchotechnika“ a kompletní projekt „Rekonstrukce sociálního zařízení – ZŠ Na Lukách“) zpracovaná projekční firmou APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička, IČO: 27492851, zodpovědný projektant Ing. Martin Kozáček – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby – ČKAIT 0700954 (příloha č. 5.1 zadávací dokumentace), • projektová dokumentace pro provedení stavby (instalace VZDT jednotek) zpracovaná projekční firmou INTERKLIMA spol. s r.o., Semtín 92, 533 53 Pardubice (příloha č. 5.2 zadávací dokumentace), • projektová dokumentace pro provedení stavby (měření a regulace) zpracovaná projekční kanceláří Michal Černý, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČO: 42209501 (příloha č. 5.3 zadávací dokumentace), • energetický posudek a EŠOB zpracovaný firmou DD Energo, s.r.o., Tyršova 237, 570 01 Litomyšl, IČO: 25276417, energetický specialista p. Jaromír Džbánek s následným dopracováním Ing. Vladislava Schmidta, IVS - Energetické poradenství, s.r.o., Malecká 221, 537 05 Chrudim, IČO:27552977 (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 7 zadávací dokumentace), • stavební povolení ze dne 4.1.2021, č.j.: MP/00111/2021/SÚ/K (příloha č. 9 zadávací dokumentace), • souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 7.8.2020, č.j.:MP/19980/2020/SÚ/K (příloha č. 9 zadávací dokumentace), • vyjádření dotčených orgánů (součástí projektové dokumentace – příloha č.5 zadávací dokumentace), • výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 22.1.2021, č.j.: MP/01988/2021.
  Více...

Zvýšený přechod pro chodce u ZŠ na ul. E. Beneše v Poličce

17. 12. 2020
Předmětem zakázky je výstavba nového zvýšeného přechodu pro chodce, včetně instalace 2 ks osvětlovacích bodů u ZŠ na ul. E. Beneše v Poličce. Zvýšený přechod pro chodce – š. přechodu 4,00m, dl. přechodu 6,50m – tj. vozovka je v místě přechodu lokálně zúžena na š. 6,50m. Náběhové hrany zpomalovacího prahu mají š. 2,00m. Rozhraní mezi vozovkou/prahem a chodníkem bude z kamenné obruby OP2 v návaznosti na obrubu stávající. Zpomalovací retardér je navržen s povrchem ze žulových kostek, vč. nájezdových hran. Navržené řešení umožní bezbariérový přístup, bezpečné užívání osobami s omezenou zrakovou i pohybovou schopností a zlepší celkovou bezpečnost provozu. Stavba je členěna na stavební objekty: • SO 100 Komunikace • SO 400 Veřejné osvětlení
  Více...

Rekonstrukce ul. Otakarova a Václavská v Poličce

16. 12. 2020
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikací v ulici Otakarova a Václavská v Poličce. Do rekonstrukce jsou zahrnuty místní komunikace se stávajícím povrchem z asfaltového betonu a chodníky s povrchem ze žulové dlažby. V rámci rekonstrukce komunikací se uvažuje s odstraněním stávajícího krytu s povrchem z asfaltového betonu a žulové dlažby včetně stáváních konstrukčních vrstev a s provedením nových konstrukčních vrstev komunikací. Rekonstrukce bude provedena na celou šířku ulice Václavská a Otakarova v Poličce. Do rekonstrukce ulice Otakarova a Václavská je zahrnuta i rekonstrukce kanalizace a veřejného osvětlení a výměna vodovodu. Navrhovaná stavba je rozdělena na čtyři stavební objekty: • SO – 101 Komunikace - ulice Otakarova a Václavská • SO – 301 Kanalizace - ulice Otakarova a Václavská • SO – 302 Vodovod - ulice Otakarova a Václavská • SO – 401 Veřejné osvětlení - ulice Otakarova a Václavská Zadavatelem stavebních objektů SO-101 Komunikace, SO-301 Kanalizace, a SO-401 Veřejné osvětlení je Město Polička. Zadavatelem stavebního objektu SO-302 Vodovod je Svazek obcí Vodovody Poličsko.
  Více...

Polička_Trvalkové a letničkové záhony

8. 12. 2020
Předmětem zakázky je realizace akce Polička_Trvalkové a letničkové záhony dle přiložené dokumentace zpracované firmou GARDEN SERVIS – Ing. Renata Břeňová v květnu 2020 (bez lokality č. 3 Na bídě) včetně výkazu výměr.
  Více...

Realizace úspor energie - Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181

12. 10. 2020
Předmětem zakázky je snížení energetické náročnosti budovy zahrnující úpravu otvorových prvků vyměněných v roce 2008. Dále výměna původních otvorových prvků z roku 1975. Zateplení obvodové stěny směrem do zahrady. Zateplení interiérové příčky v 1.NP oddělující nevytápěné zádveří a vytápěných prostor školky. Zateplení klenby v zádveří. Přístavba venkovního únikového schodiště. Provedení nového vytápění budovy a nového zdroje tepla, kterým bude tepelné čerpadlo, včetně potřebné elektroinstalace. Vestavba nové technické místnosti do půdního prostoru vč. návrhu nového přístupového schodiště. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná projekční firmou APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička, IČO: 27492851, zodpovědný projektant Ing. Martin Kozáček - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, č. autorizace ČKAIT – 0700954 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • energetický posudek zpracovaný firmou DD Energo, s.r.o., Tyršova 237, 570 01 Litomyšl, IČO: 25276417, energetický specialista p. Jaromír Džbánek, číslo oprávnění 0203 + dodatek k energetickému posudku zpracovaný Ing. Vladislavem Schmidtem, energetický specialista, IVS – Energetické poradenství s.r.o., Malecká 221, 537 05 Chrudim, IČO: 27552977 (příloha č. 6.1 zadávací dokumentace), • EŠOB výchozí a návrhový stav zpracovaný Ing. Vladislavem Schmidtem, energetický specialista, IVS – Energetické poradenství s.r.o., Malecká 221, 537 05 Chrudim, IČO: 27552977 (příloha č. 6.2 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 7 zadávací dokumentace), • stavební povolení ze dne 10.9.2020, č.j.: MP/22935/2020/SÚ/K (příloha č. 9 zadávací dokumentace).
  Více...

Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce

9. 10. 2020
Předmětem zakázky je výstavba cyklostezky k Masokombinátu v Poličce. Navrhovaná stezka bude vedena po levé straně silnice I/34 směrem na Havlíčkův Brod. Silnice I/34 tvoří páteřní komunikaci města a je vedena ze směru Svitavy–Havlíčkův Brod. Navrhovaná cyklostezka je na začátku úseku napojena na místní komunikaci ulice Starohradská, která je na konci města Poličky směrem na Havlíčkův Brod. Tato místní komunikace tvoří propojení silnice I/34 (Svitavy – Havlíčkův Brod) a silnice II/353 (Polička – Sádek). Začátek navrhované stezky je v blízkosti stykové křižovatky místní komunikace ulice Starohradská a silnice I/34 ulice Starohradská. Délka navrhované stezky bude cca 1 890 m. Cyklostezka bude ukončena u zálivu autobusové zastávka Polička - Masokombinát. Cyklostezka bude mít dva jízdní pruhy šířky 1,50m, celková šířka bude 3,00m. Podél jízdních pruhů je navržena nezpevněná krajnice o šířce 0,25m. Celková šířka koruny stezky bude 3,50m. Stezka bude umístěna za hranu stávajícího odvodňovacího příkopu, který je veden podél silnice I/34. V této hraně jsou umístěny stávající vzrostlé stromy. Za navrhovanou hranou je umístěn zelený pruh o šířce 3,00m. Tento pruh je navržen i jako ochranné pásmo stávajících vzrostlých stromů. Za tímto zeleným pruhem je navrženo těleso stezky. Navržená stezka bude provedena s povrchem z asfaltového betonu. Za cyklostezkou směrem k poli bude ponechán zelený pruh o šířce 1-2m. Navrhovaná stezka bude napojena na dvě polní cesty. První napojení je v km 0.425. Druhé křížení s polní cestou je v km 1.350. Obě polní cesty jsou napojeny na stávající silnici I/34. Na trase v místě km 1.360 povede navrhovaná stezka přes železniční trať Svitavy-Žďárec u Skutče (km 21,323). V místě křížení se železniční tratí bude proveden železniční přejezd přes tuto trať se světelnou signalizací. Stezka bude v celé délce osvětlena veřejným osvětlením v normou požadované intenzitě. V další etapě po realizací této zakázky by měly být provedeny úpravy na obou koncích trasy, které zajistí propojení stezku s dalšími navazujícími komunikacemi pro cyklisty a chodce (není předmětem této veřejné zakázky).
  Více...

Parkoviště mezi plaveckým bazénem a areálem nemocnice v Poličce

24. 8. 2020
Předmětem zakázky je realizace uvedené akce vč. všech dalších vyvolaných prací. Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v červnu 2020 L. Klodnerem, Rohozná, zak. č.: 01-03-20. Účastník zadávacího řízení zpracuje cenovou nabídku formou položkového rozpočtu dle výkazu výměr, který je součástí projektové dokumentace. Případný nesoulad mezi výkazem výměr a PD bude oceněn samostatně.
  Více...

Chodníky mezi čp. 597-598, 599-600 a 601, ul. Jiráskova a Obr. míru v Poličce

21. 8. 2020
Předmětem zakázky je realizace uvedené akce vč. všech dalších vyvolaných prací. Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v červnu 2020 L. Klodnerem, Rohozná, zak. č.: 02-03-20. Účastník zadávacího řízení zpracuje cenovou nabídku formou položkového rozpočtu dle výkazu výměr, který je součástí projektové dokumentace. Případný nesoulad mezi výkazem výměr a PD bude oceněn samostatně.
  Více...

Osvětlení komunikací mezi ul. Starohradská a Heydukova v Poličce

20. 8. 2020
Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v březnu 2020 J. Kuličkou, Týniště n. O., zak. č.: 2020-0003. Účastník zadávacího řízení zpracuje cenovou nabídku formou položkového rozpočtu dle výkazu výměr, který je součástí projektové dokumentace. Případný nesoulad mezi výkazem výměr a PD bude oceněn samostatně.
  Více...

Oprava kanalizace v ulici Svépomoc bezvýkopovou metodou

14. 8. 2020
Předmětem zakázky je oprava kanalizačních stok: DN 150 – 22m, DN 250 - 51 m, DN 300 - 283m a DN 350 – 4 m v Poličce ul. Svépomoc bezvýkopovou metodou vložkování za použití bezešvého skelného rukávce syceného polyesterovými pryskyřicemi a vytvrzovaného UV zářením. Úsek mezi šachtami Š 709 a Š nová bude vzhledem k dimenzi vyvložkován inverzní technologií. Na stoku je zaústěno 67 ks kanalizačních přípojek, které budou po sanaci otevřeny. 66 ks kanalizačních přípojek bude zatěsněno injektáží. Předmětem díla je také zpevnění kanalizačního řadu v místech, kde chybí části kanalizačních trub, instalací krátkých sanačních rukávců (KSR). Jedná se o úseky Š695 – Š696, pozice 5,5m; Š 705 – Š 706, pozice 1,8m. Předmětem zakázky je dále před začátkem sanačních prací rekonstrukce 9 stávajících kanalizačních šachet (šachty č. 693 až 696 a 705 až 709 dle technické mapy města) na rozhraní chodníku a komunikace - zvětšení na DN 1000 (při zachování funkce šachet jako dešťových vpustí) a vybudování nové revizní šachty DN 1000 v úseku mezi šachtami č. 708 a 709 na pozici 29,5m (v místě změny profilu kanalizace) v Poličce na ul. Svépomoc a dále výměna 4m kanalizace mezi šachtami č. 692 a 705 (zkapacitnění z DN 250 na DN 300), dle přiloženého výkazu výměr. Napojení ze šachet na kanalizační stoku bude provedeno potrubím o stejném vnitřním průměru. Zhotovitel průměr stok před provedením prací přesně prověří, tak aby v místě napojení nevznikal přechod. Zhotovitel před provedením prací přesně prověří i hloubku šachet.
  Více...

Oprava kanalizace v ulici Svépomoc – rekonstrukce šachet

23. 7. 2020
Předmětem zakázky je rekonstrukce 9 stávajících kanalizačních šachet (šachty č. 693 až 696 a 705 až 709 dle technické mapy města) na rozhraní chodníku a komunikace - zvětšení na DN 1000 (při zachování funkce šachet jako dešťových vpustí) a vybudování nové revizní šachty DN 1000 v úseku mezi šachtami č. 708 a 709 na pozici 29,5m (v místě změny profilu kanalizace) v Poličce na ul. Svépomoc a dále výměna 4m kanalizace mezi šachtami č. 692 a 705 (zkapacitnění z DN 250 na DN 300), dle přiloženého výkazu výměr. Napojení ze šachet na kanalizační stoku bude provedeno potrubím o stejném vnitřním průměru, (zhotovitel průměr stok před provedením prací přesně prověří), tak aby v místě napojení nevznikal přechod. Zhotovitel se zavazuje ke koordinaci prací s firmou, která bude provádět bezvýkopovou sanaci kanalizačního potrubí, tj. že umožní průběžné provedení sanace v úsecích mezi již provedenými šachtami.
  Více...

Architektonická soutěž o návrh - Městské bydlení Polička

20. 7. 2020
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu rekonstrukce a dostavby nebo přístavby dětského domova v Poličce pro využití jako bytového domu. Předmětem soutěže je urbanistické a architektonické řešení pozemku s objektem stávajícího dětského domova. Cílem zadavatele je využití na rezidenční funkci při zachování, dostavbě, nebo přestavbě stávajícího objektu, případně i jeho odstranění tak, aby vznikl plnohodnotný rezidenční komplex jednoho nebo více objektů. Je možné uvažovat o demolici objektu Dětského domova. Soutěžící musí toto řešení řádně zdůvodnit, zejména s ohledem na výhody a nevýhody, které toto řešení přinese. Podrobné požadavky na řešení jsou obsaženy v soutěžním podkladu P.01. Návrh by měl respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele, blíže popsané v soutěžním podkladu P.01. Předpokládané investiční náklady záměru jsou cca 60.000.000,- Kč.
  Více...

Chodník u silnice II/353, ul. Heydukova v Poličce

2. 6. 2020
Předmětem zakázky je výstavba nového pravostranného chodníku u silnice II/353 na ul. Heydukova v Poličce (směr Polička – Kamenec u Poličky – Sádek). V současné době je úsek podél silniční komunikace zatravněn nebo částečně slouží jako rigol podél komunikace. Chodci pro svůj pohyb využívají krajnici stávající komunikace. S ohledem na šířku vozovky a provoz jak motorových vozidel, tak chodců, se jedná o úsek s nebezpečím vzniku úrazu pěších. Chodník bude navazovat na stávající chodníky tak, aby byla zaručena bezpečnost a plynulost pro chodce. Navržené úpravy umožní bezbariérový provoz, bezpečné užívání osobami s omezenou zrakovou schopností a zlepší celkovou bezpečnost provozu. Chodníky a navržené úpravy pozitivně ovlivní provoz užívání. Jedná se o stavbu trvalého charakteru. Pro lepší popis výstavby chodníku byla zastaničena osa silnice II/353: Výstavba chodníku po levé straně ve směru na od Kamence do Poličky bude provedena ve staničení silnice II/353 v km 0,000 - 0,433, celkové délky 448 m, s minimální šířkou chodníku 1,5 m. Nový chodník bude proveden ze zámkové dlažby obdélník šedé barvy tl. 60 mm. V km 0,000, v km 0,049 25, v km 0,404 40 a v km 0,424 jsou navrženy vytvoření nového místa pro přecházení. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná projektantem Ing. Vítem Pučálkem, M.Bureše 809, 572 01 Polička, IČO: 04373863, odpovědný projektant Ing. Jaroslav Ondra - autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT 1001099 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 11.5.2020, č.j.: MP/11127/2020, • stavební povolení a rozhodnutí o umístění stavby ze dne 9.1.2018, č.j.: MP/00606/2018/SÚ/Pu včetně prodloužení platnosti tohoto stavebního povolení ze dne 7.8.2019, č.j.: MP/21695/2019/SÚ/Pu (příloha č. 8 zadávací dokumentace).
  Více...

Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2021 pro město Polička a jeho příspěvkové organizace

20. 4. 2020
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh (plyn - maloodběr) na období od 1.1.2021 - 31.12.2021 pro město Polička a jeho příspěvkové organizace prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno. Celkové množství dodávky je 1532 MWh.
  Více...

Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2021 pro město Polička a jeho příspěvkové organizace

20. 4. 2020
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí na rok 2021 pro město Polička a jeho příspěvkové organizace prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno. Celkové předpokládané množství dodávky je 1414 MWh.
  Více...

Výměna svítidel veřejného osvětlení v Poličce – 2. etapa

11. 3. 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v dodávce a výměně výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku za účelem provedení renovace soustavy veřejného osvětlení a provedení dokladujících světelně technických výpočtů prokazujících splnění požadovaných světelně-technických požadavků. Dále je předmětem výměna 9 ks stávajících stožárů a doplnění 3 ks nových stožárů do stávající soustavy. Ve městě Polička je určeno k výměně a doplnění celkem 386 ks. Účastník musí deklarovat a prokázat úsporu spotřeby elektrické energie v rozsahu předmětu díla ve výši dle jeho nabídky, minimálně ve výši 35 % při dodržení normativních hodnot pro osvětlení komunikací v souladu s ČSN EN 13 201 (blíže viz příloha č.1 této ZD). Výše požadovanou úsporu elektrické energie účastník prokáže tím, že v krycím listu nabídky vyplní instalovaný příkon jím navržených svítidel. Přičemž maximální hodnota nově navržených svítidel nesmí přesáhnout 13,548 kW. Další informace jsou uvedeny v příloze č. 1 této zadávací dokumentace — Technická dokumentace.
  Více...

Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička, Park Zahrádky, část SO 01 – Komunikace, SO 04 - Veřejné osvětlení

10. 3. 2020
Předmětem zakázky je provedení komunikací (bez mlatových povrchů) a veřejného osvětlení dle přiložené projektové dokumentace Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička, Park Zahrádky, SO 01 – Terénní úpravy a komunikace a SO 04 - Veřejné osvětlení, zpracované firmou AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí v lednu 2019, v návaznosti na již provedené terénní úpravy.
  Více...

Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení

7. 1. 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího rodinného domu č.p. 374 na ul. Hegerova v Poličce spočívající v úpravě na bytový dům se šesti malometrážními bytovým jednotkami ve třech podlažích pro účely sociálního bydlení. V každém podlaží budou situovány vždy dvě bytové jednotky. Stávající objekt je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu (voda, kanalizace, elektro a slaboproud). V rámci stavebních úprav bude provedena přestavba 1. a 2. NP a nástavba obytného podkroví za vzniku sociálních bytů, vč. jejich standardního vybavení (WC, sprchové kouty, kuchyňské linky s dřezem a sporákem a odvětráním kuchyní). Nově bude k objektu vybudována také přípojka plynu, která bude napojena na stávající plynovod v chodníku před objektem. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná projekční firmou WHY ME Group, s.r.o., Popovická 915/6, 101 00 Praha 10, IČ: 24746886, odpovědný projektant ing. Filip Třoska, autorizace ČKAIT 9465 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 7.1.2020, č.j.: MP/00379/2020, • stavební povolení ze dne 23.2.2018, č.j.: MP/04883/2018/SÚ/K (příloha č. 8 zadávací dokumentace).
  Více...

Rekonstrukce ul. Fortna, Pálená a Štěpničná v Poličce

23. 12. 2019
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikací v ulici Fortna, Pálená a Štěpničná v Poličce. Do rekonstrukce jsou zahrnuty místní komunikace s povrchem z asfaltového betonu a chodníky s povrchem ze žulové dlažby. V rámci rekonstrukce komunikací se uvažuje s odstraněním stávajícího krytu s povrhem z asfaltového betonu a žulové dlažby včetně stáváních konstrukčních vrstev a s provedením nových konstrukčních vrstev komunikací. Rekonstrukce bude provedena na celou šířku ulice Fortna, Pálená a Štěpničná v Poličce. Dále je do rekonstrukce ulice Fortna, Pálená a Štěpničná zahrnuta i rekonstrukce kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a přeložky STL plynovodu. Navrhovaná stavba je rozdělena na pět stavebních objektů: • SO – 101 Komunikace - ulice Fortna, Pálená, Štěpničná • SO – 301 Kanalizace - ulice Fortna, Pálená, Štěpničná • SO – 302 Vodovod - ulice Fortna, Pálená, Štěpničná • SO – 401 Veřejné - osvětlení ulice Fortna, Pálená, Štěpničná • SO – 501 Přeložka STL plynovodu Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby (SO-101 Komunikace) zpracovaná generálním projektantem Lubomírem Klodnerem, Projektová a inženýrská firma, Rohozná 366, 569 72 Rohozná, IČO: 45568481, autorizace v oboru dopravní stavby, ČKAIT-0700880 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • projektová dokumentace pro provedení stavby (SO-301 Kanalizace a SO-302 Vodovod) zpracovaná Ing. Františkem Pravcem, PC PROJEKT – projekční kancelář, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl, IČO: 44403445, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT-1002372 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • projektová dokumentace pro provedení stavby (SO-401 Veřejné osvětlení) zpracovaná Ing. Petrem Hasenöhrlem, Antonína Slavíčka 691/44B, 568 02 Svitavy, IČO: 69132224, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, elektrotechnická zařízení, ČKAIT-0700990 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • projektová dokumentace pro provedení stavby (SO-501 Přeložka STL plynovodu) zpracovaná Jaroslavem Přikrylem, Františka Hrubína 778/21, 568 02 Svitavy, IČO: 11103132, autorizovaný technik pro technické zařízení budov, ČKAIT- 0700290 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4.1 a 4.2 zadávací dokumentace), • výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 23.12.2019, č.j.: MP/35113/2019, • stavební povolení ze dne 24.7.2019, č.j.: MP/20218/2019/SÚ/Pu (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • sdělení Vodoprávního úřadu MÚ Polička k SO-301 Kanalizace ze dne 13.6.2018, č.j.: MP/14449/2018/OÚPRaŽP/RK (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • sdělení Vodoprávního úřadu MÚ Polička k SO-302 Vodovod ze dne 13.6.2018, č.j.: MP/14450/2018/OÚPRaŽP/RK (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • závazné stanovisko Městského úřadu Litomyšl oddělení státní památkové péče ze dne 12.4.2018, č.j.: MěÚ Litomyšl 29052/2018 (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • vyjádření dotčených orgánů, která jsou součástí projektové dokumentace (příloha č. 5 zadávací dokumentace). Zadavatelem stavebních objektů SO-101 Komunikace, SO-301 Kanalizace, SO-401 Veřejné osvětlení a SO-501 Přeložka STL plynovodu je Město Polička. Zadavatelem stavebního objektu SO-302 Vodovod je Svazek obcí Vodovody Poličsko. Zhotovitel musí umožnit v rámci realizace akce případnou výměnu inženýrských sítí, které spravují jiní investoři.
  Více...

Stavební úpravy hlavního mostu v parku v Poličce

20. 12. 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající v celkové obnově konstrukce ocelového příhradového nýtovaného mostu. Stavba obsahuje stavební práce v tomto rozsahu: • odstranění stávající živičné vozovky na mostě, • podepření a vyzdvižení konstrukce mostu na stávajících dřevěných bárkách, • otryskání stávající konstrukce, • výměnu zkorodovaných kovových částí mostu za nové nanýtováním, • odstranění závěrných zdí a křídel mostu včetně zábradlí, • výměnu úhelníků a pásnic dolního pásu hlavních nosníků a koncových příčníků, • zesílení konstrukce v místech lokálního poškození, • nanýtování čtyř řad podélníků z válcovaných profilů HE 160 B mezi příčníky, • vyhotovení nového zavětrování mostu a nových ložisek, • otryskání nových dílů konstrukce a celkové zhotovení nové protikorozní ochrany, • přišroubování dubových hranolů o rozměrech 100 mm x 160 mm na podélníky, na nichž je uložena vozovka z dubových hranolů velikosti 80 mm x 160 mm, • opatření dřevěné konstrukce ochranným nátěrem, • zesílení opěr mostu injektáží cementovou směsí, • odstranění spárování na hloubku 100 mm a zhotovení nového spárování, • dozdění vypadaných částí zdiva, • přezdění závěrných zdí, křídel a říms mostu, • oprava části zábradlí a zhotovení nového zábradlí shodného tvaru na pravém břehu, • statické zajištění křídel mostu, terénní úpravy v okolí mostu a odstranění dřevěných bárek. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná projekční firmou POREM Ing. Pavel Starý, Kraskov 118, 538 05 Seč, IČO: 11136740, zodpovědný projektant Ing. Pavel STARÝ, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, č.osv. ČKAIT – 0700345. (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 20.12.2019, č.j.: MP/35068/2019, • stavební povolení ze dne 14.1.2019, č.j.: MP/01296/2019/SÚ/K (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • závazné stanovisko Městského úřadu Litomyšl oddělení státní památkové péče ze dne 8.10.2018, č.j.: MěÚ Litomyšl 85181/2018 (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • stanovisko NPÚ, územní odborné pracoviště v Pardubicích ze dne 27.6.2018, č.j.: NPÚ-361/51447/2018 (příloha č.8 zadávací dokumentace), • Rozhodnutí Ministerstva kultury o prohlášení ocelového mostu za kulturní památku ze dne 27.5.2019, č.j.: MK 41439/2019 OPP (příloha č.8 zadávací dokumentace).
  Více...

Rozšíření parkoviště na Sídl. Hegerova v Poličce

14. 11. 2019
Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v červenci 2019 L. Klodnerem, Rohozná, zak. č.: 05-04-19. http://leteckaposta.cz/197694829
  Více...

Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička, Park Zahrádky, část SO 01 – Terénní úpravy

20. 9. 2019
Předmětem zakázky je provedení terénních úprav dle přiložené projektové dokumentace Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička, Park Zahrádky, SO 01 – Terénní úpravy a komunikace (tj. dle situace C 05 - bez komunikací) zpracované firmou AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí v lednu 2019.
  Více...

Oprava části komunikace na E. Beranové a Eiseltova v Poličce, Oprava části komunikace a chodníků na ul. Bezručova a Jiráskova v Poličce

10. 9. 2019
Oprava části komunikace na E. Beranové a Eiseltova v Poličce, Oprava části komunikace a chodníků na ul. Bezručova a Jiráskova v Poličce dle projektových dokumentací zhotovených v srpnu 2019 Ing. V. Pučálkem, Polička.
  Více...

Profil zadavatele

Město Polička
Palackého nám. 160
57201 Polička
Pardubický kraj
Česká republika
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ: 60053842
Výběrová řízení Veřejné zakázky Registr smluv