Město Polička

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 16. června 2016

ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, Mgr. Davida Šafáře a Bc. Antonína Kadlece.

 

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání p. Oldřicha Báču, ověřením p. Radima Totuška a p. Miloše Grubhoffera.

 

a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2015 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2015 bez výhrad.

b/ ZM schvaluje účetní závěrku města Poličky za rok 2015.

 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016 dle důvodové zprávy.

 

a/ ZM bere na vědomí zprávu o projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Polička předloženou pořizovatelem.

b/ ZM po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), konstatuje, že návrh Změny č. 2 Územního plánu Polička je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky v platném znění, se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje v platném znění, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Pardubického kraje.

c/ ZM, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a ve spojení s ustanoveními § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, vydává v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona opatření obecné povahy Změna č. 2 Územního plánu Polička.

 

ZM schvaluje odložení rozhodnutí o pořízení změny Regulačního plánu Městské památkové zóny Polička do doby po projednání problematiky parkování a dopravní situace v ul. Na Bídě a na celém území městské památkové zóny v příslušných orgánech města.

 

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 6611/27 o výměře 941 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 včetně věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 1.079 Kč/m2 včetně DPH a bude uhrazena do 31. 8. 2016.

 

a/ ZM ruší své usnesení č. 13 ze dne 3. 3. 2016.

b/ ZM schvaluje směnu pozemkových parcel p. č. 275/35 o výměře 4 m2 a p.č. 6088/12 o výměře 28 m2 ve vlastnictví města Poličky za pozemkovou parcelu č. 6164/23 o výměře 49 mv  k.ú. Polička ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha 4. Rozdíl ve výměrách bude předmětem finančního vypořádání v cenách v daném místě a čase obvyklém.

 

ZM schvaluje prodej podílu ve výši id. 1/6 na pozemku p.č. 691 o výměře 212 m2 a podílu ve výši  id. 1/6 na pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci PK č. 691 o výměře 1127 m2  v k. ú. Modřec. Kupní cena pozemku p.č. 691 činí 40 Kč/m2, kupní cena pozemku PK č. 691 činí 15 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

 

ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty a zákonného úroku z prodlení za období od 1. 5. 2015 - 31. 7. 2015 ve výši 56.032,92 Kč vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené dne 27. 2. 2015, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje poskytnutí daru ve výši 24.090 Kč, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č. 2327 o výměře 21 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 100 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

 

ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 146 o výměře cca 160 m2 v k.ú. Polička.

 

ZM schvaluje v souladu s § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. odůvodnění veřejné zakázky „Stavba bytových domů v pasivním standardu včetně přípojek a terénních úprav, I. etapa lokality Bezručova v Poličce a s ní související projektová a inženýrská činnost”, pro účely zadávacího řízení.

 

ZM schvaluje Program podpory sportu - odměny trenérů, cvičitelů a instruktorů 2016 v souladu se Zásadami poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2016 ze dne 10. 12. 2015.

 

ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí České inspirace za rok 2015 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření dle důvodové zprávy.

 

ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Královská věnná města za rok 2015 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření dle důvodové zprávy.

 

ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Kraj Smetany a Martinů za rok 2015 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření dle důvodové zprávy.

 

ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Poličsko za rok 2015 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření dle důvodové zprávy.

 

ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2015 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření dle důvodové zprávy.

 

ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí AZASS za rok 2015 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření dle důvodové zprávy.

 

a/ ZM bere na vědomí rezignaci paní Mgr. Petry Zemanové na funkci člena Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky.

b/ ZM volí členem Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky pana Tomáše Jandla, Dis. dle důvodové zprávy.

 

a/ ZM schvaluje protinávrh na vypuštění názvu ulice „Svojanovská“ ze zásobníku názvů nových ulic v Poličce. 

b/ ZM schvaluje navržené názvy nových ulic v Poličce dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje termín příštího zasedání Zastupitelstva města Poličky na 15. 9. 2016.

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.