Město Polička

Oznámení o pořízení Územní studie Bystré - lokalita Hradčany

Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Spis. zn.:    MP/12576/2016/05                                                                   Polička, 16. 8. 2016
Č. j.:          MP/19161/2016/OÚPRaŽP/AM
 
OZNÁMENÍ
 
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování příslušný k pořízení územně plánovacích podkladů podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), oznamuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 stavebního zákona, že pořídil
 
Územní studii Bystré – lokalita Hradčany
 
jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území dle ustanovení § 30 stavebního zákona.
Pořízení územní studie bylo uloženo Územním plánem (ÚP) Bystré účinným od 8. 3. 2016, který vymezil plochy a koridory, v nichž je prověření jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování.
 
Územní studie Bystré – lokalita Hradčany řeší využití převážné části v ÚP Bystré vymezené zastavitelné plochy Z11 bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Územní studie vymezuje pozemky pro umístění staveb pro bydlení v rodinných domech a pozemky pro veřejná prostranství. V rámci pozemků veřejných prostranství je řešen návrh veřejné dopravní a technické infrastruktury. Územní studie zpřesňuje regulativy stanovené v ÚP Bystré pro danou lokalitu a stanovuje podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, včetně staveb veřejné infrastruktury, dle navrženého charakteru zástavby.
Územní studie obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří hlavní výkres (urbanistické řešení), výkres dopravní infrastruktury, výkres technické infrastruktury, koordinační výkres a výkres širších vztahů.
 
OÚPRaŽP Městského úřadu Polička, jako pořizovatel územní studie, prověřil navržené řešení, schválil možnost využití územní studie jako podkladu pro rozhodování v území a v souladu s ustanovením § 162 odst. 5 stavebního zákona podal krajskému úřadu návrh na vložení dat o této územní studii do evidence územně plánovací činnosti.
 
Do dokumentace Územní studie Bystré – lokalita Hradčany je možné nahlížet na OÚPRaŽP Městského úřadu Polička, Stavebním úřadu Městského úřadu Bystré a na sekretariátu starosty Města Bystré. Dokumentace je rovněž zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na adresách www.policka.org a www.bystre.cz v sekcích Územní plánování.
 
 
Ing. Antonín Mihulka
referent odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička
 
Obdrží:
Dotčené orgány dle rozdělovníku

Přiložené PDF:
Dokumentace Územní studie Bystré - lokalita Hradčany (viz přílohy):
A) Textová část
B) Grafická část:
    B.1 Hlavní výkres - urbanistické řešení
    B.2 Výkres dopravní infrastruktury
    B.3 Výkres technické infrastruktury
    B.4 Koordinační výkres
    B.5 Výkres širších vztahů