Město Polička

Vydání opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Pomezí a vyhotovení právního stavu ÚP

Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Spis. zn.:    MP/18733/2017/25                                                                 Polička, 11. 12. 2017
Č. j.:          MP/30253/2017/OÚPRaŽP/AM
Opr. úřední osoba:  Ing. Antonín Mihulka
 
OZNÁMENÍ
 
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a jako pořizovatel, příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona oznamuje
 
vydání Změny č. 1 Územního plánu Pomezí
 
a současně oznamuje, že v souladu s ustanovením § 55 odst. 5 stavebního zákona zajistil vyhotovení
 
Územního plánu Pomezí
zahrnujícího právní stav po vydání jeho Změny č. 1
 
Změnu č. 1 Územního plánu Pomezí vydalo Zastupitelstvo obce Pomezí jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona na svém zasedání dne 22. 11. 2017
 
opatřením obecné povahy č. 1/2017, které nabylo účinnosti dne 9. 12. 2017.
 
Opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Pomezí (dále jen Změna č. 1 ÚP Pomezí) obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části jsou výkres základního členění území (výřezy A, B), hlavní výkresy (1:5000, 1:10000) a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.
Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Pomezí obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří koordinační výkresy (1:5000, 1:10000) a výkres předpokládaných záborů půdního fondu (výřezy A, B).
Do dokumentace Změny č. 1 ÚP Pomezí včetně odůvodnění a do dokumentace vyhotovení ÚP Pomezí, zahrnujícího právní stav ÚP po vydání Změny č. 1 ÚP Pomezí, je možné nahlížet na OÚPRaŽP Městského úřadu Polička a na Obecním úřadu Pomezí, kde jsou v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebního zákona uloženy doklady o pořizování změny ÚP.
Dokumentace Změny č. 1 ÚP Pomezí a dokumentace právního stavu ÚP Pomezí jsou dále poskytnuty Stavebnímu úřadu Městského úřadu Polička a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje – oddělení územního plánování.
Dokumentace Změny č. 1 a právního stavu ÚP Pomezí po vydání Změny č. 1 a údaje o nich a místech, kde je možné nahlížet do této územně plánovací dokumentace a do dokumentace o jejím pořizování (dokladová část) jsou rovněž v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách pořizovatele na adrese www.policka.org (Městský úřad/Územní plánování) a na adrese www.obecpomezi.cz.
 
 
Ing. Antonín Mihulka
odbor územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička
 
Obdrží:
Dotčené orgány dle rozdělovníku

Přiložené PDF (viz přílohy):
Dokumentace Změny č. 1 ÚP Pomezí:
       I.0a Textová část změny ÚP a jejího odůvodnění
       I.0b Textová část odůvodnění změny ÚP - příloha
Grafická část změny ÚP:
       I.1 Výkres základního členění území - výřezy A, B
       I.2a Hlavní výkres - 1:5000
       I.2b Hlavní výkres - 1:10000
       I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Grafická část odůvodnění změny ÚP:
       II.1a Koordinační výkres - 1:5000
       II.1b Koordinační výkres - 1:10000
       II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - výřezy A, B
 
Dokumentace ÚP Pomezí v právním stavu po vydání Změny č. 1 zde

Pořizovatel Změny č. 1 ÚP Pomezí:  Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Projektant Změny č. 1 ÚP Pomezí:  REGIO, projektový ateliér s.r.o. Hradec Králové