Město Polička

Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 13. září 2018

ZM schvaluje doplnění programu o úpravu usnesení č. 12 ze dne 22. 2. 2018 týkající se prodeje pozemků v k. ú. Polička společnosti APOLLO CZ s. r. o. Polička.

 

ZM volí za členy návrhové komise paní Marii Kučerovou, Mgr. Markétu Šafářovou a Mgr. Jana Matouše.

 

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Oldřichu Báču, ověřením Mgr. Davida Šafáře a pana Pavla Štefku.

 

ZM schvaluje rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2018 dle důvodové zprávy.

 

a/ ZM schvaluje doplnění předloženého návrhu rozpočtového opatření č. 5/2018 v kapitole 40 - Komunální služby. Navýšení v kapitálových výdajích o 400,0 tis. Kč na rekonstrukci nemovitosti ul. 9. května č. p. 491, 572 01 Polička na práce nad rámec původního rozsahu prací.

b/ ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 včetně doplnění dle usnesení 4a.

 

ZM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 7. 12. 2017 usnesením č. 5, a to pro:

- Divadelní spolek TYL POLIČKA, ve výši 5.000 Kč na pořízení scénické výbavy - kostýmů a rekvizit pro Divadelní školu, drobné provozní výdaje (cestovné na přehlídky a soutěže)

- 1. ZO ČSOP Polička, ve výši 25.000 Kč na výrobu webových stránek, sportovní vybavení - horolezecké potřeby, dřevěné postele na hájenku Damašek, dofinancování dotace MAS Poličsko na opravu havarijního stavu střechy klubovny

- Oblastní charita Polička, ve výši 9.000 Kč na zajištění promítání pohádky pro koledníky Tříkrálové sbírky v Tylově domě v Poličce

- Český svaz chovatelů, z.s., Polička, ve výši 15.000 Kč na zakoupení stolů a židlí do zasedací místnosti nově zrekonstruované budovy v areálu Pod Pivovarem

- pan Miroslav Jindra Polička, ve výši 23.000 Kč na vedení a provoz hudební skupiny Small Band.

 

ZM schvaluje cenu za prodej pozemků na stavbu rodinných domů v „lokalitě pro bydlení Bezručova v Poličce - III. etapa“ ve výši 1.133 Kč/m2 + 21 % DPH, tj. 1.370 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy.

 

ZM neschvaluje prodej uvolněného bytu č. 10, velikosti 1+1, v 5. NP v domě č. p. 806 na ulici M. Bureše v Poličce a schvaluje jeho další využití k nájemnímu bydlení pro sociálně potřebné občany na základě doporučení odboru sociálních věcí a zdravotnictví dle důvodové zprávy.

 

a/ ZM schvaluje započtení částky ve výši 116.842 Kč na úhradu kupní ceny bytu č. 10 v domě č. p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce z titulu smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 30. 8. 2002 proti pohledávce města Poličky proti dluhu na nájemném a službách souvisejících s užíváním předmětného bytu včetně příslušenství z titulu Smlouvy o nájmu bytu ze dne 1. 12. 2006,
dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje odpis pohledávky ve výši 248.059,34 Kč vyplývající z neuhrazeného nájemného a služeb včetně příslušenství vyplývající ze smlouvy o nájmu bytu ze dne 1. 12. 2006, dle důvodové zprávy.

c/ ZM schvaluje zastavení exekučního řízení proti povinnému pro nemajetnost a z důvodu hospodárnosti a účelnosti zbývající pohledávky města nevymáhat dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 5076/1 o výměře 5714 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 15 Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

 

a/ ZM schvaluje  směnu  části pozemku p.č. 90 o výměře 51 m2 za část pozemku p.č. 2/3 o výměře 14 m2, část pozemku p.č. 444/4 o výměře 128 m2 a část pozemku p.č. 88 o výměře 90 m2 ve vlastnictví města Polička, vše k.ú. Střítež u Poličky, dle důvodové zprávy. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude předmětem finančního vyrovnání za cenu 40 Kč/m2.

b/ ZM schvaluje směnu části pozemku p.č. 93 o výměře 115 m2 a části pozemku p.č. 440 o výměře 10 m2 za část pozemku p.č. 89 o výměře 203 m2 a část pozemku p.č. 411 o výměře 55 m2 ve vlastnictví města Polička, vše v k.ú. Střítež u Poličky, dle důvodové zprávy. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude předmětem finančního vyrovnání za cenu 40 Kč/m2.

c/ ZM schvaluje směnu části pozemku p.č. 292/18 o výměře 52 m2 a části pozemku st.p.č. 8 o výměře 107 m2 za část pozemku p.č. 411 o výměře 42 m2 ve vlastnictví města Polička, vše v k.ú. Střítež u Poličky, dle důvodové zprávy. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude předmětem finančního vyrovnání za cenu 40 Kč/m2.

 

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 5769/91 o výměře  493 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2 + DPH v zákonem stanové výši. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.

 

ZM schvaluje směnu  pozemků v k.ú. Polička - část pozemkové parcely č. 3883/2 o výměře 1051 m2 a část pozemkové parcely č. 4023/10 o výměře 35 m2 pod cyklostezkou Polička - Bořiny ve vlastnictví Českého svazu chovatelů z.s., Základní organizace Polička, za část pozemkové parcely č. 3885 o výměře 2172 m2 ve vlastnictví města Polička, dle důvodové zprávy. Veškeré náklady spojené se směnou uhradí město Polička.   

 

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 131/1 o výměře 237 m2, části pozemku p.č. 131/3 o výměře cca 160 m2 a části pozemku p.č. 6488/1 o výměře cca 260 m2, vše v k.ú. Polička, a to podílem id. ½ a podílem id. ½ za podmínky, že pozemky vymezené Regulačním plánem městské památkové zóny pro veřejné prostranství s cestou v šíři 3 m zůstanou ve vlastnictví města, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující, zpracování geometrického plánu pro oddělení plánovaného veřejného prostranství s cestou uhradí prodávající.

 

ZM schvaluje záměr realizace a financování investiční akce „Úprava objektu pohřební služby, ul. Starohradská v Poličce“ v souladu s novelou zákona o pohřebnictví z 1. 9. 2017, dle důvodové zprávy.          

 

ZM schvaluje realizaci a financování investiční akce týkající se rekonstrukce vytápění bytového domu č. p. 309 v ul. Smetanova v Poličce z rozpočtu města na r. 2019, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje realizaci a financování rekonstrukce elektroinstalace v I. NP domu č. p. 9 ul. Masarykova v Poličce z rozpočtu města na r. 2019, dle důvodové zprávy - varianta a).

 

ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č.112/1 o výměře 7 m2, st.p.č.112/2 o výměře 10 m2, p.č. 12/1 o výměře  18 m2, p.č. 24/3 o výměře 24 m2, p.č. 28/1 o výměře 4 m2, p.č. 28/2 o výměře 29 m2, p.č.28/3 o výměře 18 m2 a části pozemku p.č. 11/30 o výměře 4 m2, části pozemku p.č. 11/31 o výměře 7 m2 a části pozemku p.č. 650/1 o výměře  26 m2, vše v k.ú. Střítež u Poličky, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 40 Kč/m2, s tím že veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu uhradí kupující.

 

ZM schvaluje prodej nemovitých věcí - podílu id. ½ na nemovitých věcech: pozemek p.č.st. 2829 - zastavěná plocha a nádvoří , jehož součástí je budova bez čp./če - výroba, pozemek p.č.st. 2971 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 930, pozemek p.č. 4877/117 - ostatní plocha, pozemek p.č. 6415 - ostatní plocha, budova č. p. 930 - občanská vybavenost, která je součástí parcely č.st. 2971 a budova bez čp/če - výroba, která je součástí parcely č.st. 2829, vše v obci a k.ú. Polička Poličským strojírnám  a.s., Polička. Kupní cena činí 526.200 Kč, veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje „Koncepci dostupného bydlení města Poličky“ dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje vložení vodovodního řadu Vodovod Průmyslová zóna I. etapa  - PVC DN 150,80,100 - 494 m/77 m odboček PE 63 vedeného v majetku na kap. 02 účtu 21/70, IČ 5002, do hospodaření Svazku obcí Vodovody Poličsko, podle § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle důvodové zprávy.

 

ZM bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Vodovody Poličsko za rok 2017 dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje aktualizaci financování akce „Intenzifikace ČOV Polička“ z rozpočtu města Poličky v letech 2018 – 2019 dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje prominutí dluhu - odpis pohledávky příspěvkové organizace Hrad Svojanov ve výši 43 507 Kč dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci Městské knihovně Polička až do výše 8 000 000 Kč se splatností nejpozději do 31. 7. 2019, dle důvodové zprávy.

 

a/ ZM schvaluje dodatek č. 3 zřizovací listiny Masarykovy základní školy Polička ve znění dle důvodové zprávy účinný od 20. 9. 2018.

b/ ZM schvaluje vydání plného znění zřizovací listiny Masarykovy základní školy Polička podle stavu k 20. 9. 2018 dle důvodové zprávy.

 

ZM doplňuje své usnesení č. 12 ze dne 22. 2. 2018 tak, že ke stanové kupní ceně ve výši 200 Kč/m2 bude připočtena DPH v zákonné výši dle důvodové zprávy.

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.