Město Polička

Oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Pomezí

Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

 

Spis. zn.:

MP/12876/2018

 

V Poličce, dne 10. 04. 2019

 

 

Č.j.:

MP/09894/2019/OÚPRaŽP/VeM

 

 

 

 

 

 

Opr. úřední osoba:

Ing. Monika Veselá

 

 

OZNÁMENÍ

 

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování a pořizovatel příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Pomezí zajistil v souladu s § 55a odst. 1 a § 55b odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu Pomezí, která je pořizována zkráceným postupem.

Protože na základě veřejného projednání došlo k úpravě návrhu změny územního plánu, pořizovatel v souladu s § 55b odst. 2 ve spojení s § 52 odst. 1 a § 53 odst. 1 stavebního zákona oznamuje

ZAHÁJENÍ OPAKOVANÉHO ŘÍZENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU POMEZÍ SE BUDE KONAT V PONDĚLÍ

27. května 2019 v 1500hod

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU POMEZÍ, Č. P. 4

 

Upravený návrh změny č. 2 územního plánu Pomezí (dále jen „ÚP Pomezí“) je vystaven k veřejnému nahlédnutí na úseku územního plánování a rozvoje odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160 (1. patro, kancelář č. 41) a na Obecním úřadě v Pomezí v době od 11. 4. 2019 do 3. 6. 2019.

V uvedené době je upravený návrh Změny č. 2 ÚP Pomezí rovněž vystaven na webových stránkách zde.

Předmětem Změny č. 2 ÚP Pomezí je doplnění podmíněně přípustného využití v plochách výroby a skladování – lehký průmysl – VL o stavby a zařízení pro chov hospodářského zvířectva do 30 ks dobytčích jednotek v konkrétní stabilizované ploše. S ohledem na výsledky veřejného projednání došlo ke snížení původního počtu ks na třetinu, tedy ze 30ks dobytčích jednotek na 10 ks dobytčích jednotek – viz kap. F) textové části odůvodnění upraveného návrhu Změny č. 2 ÚP Pomezí.

Zveme dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce, oprávněné investory a obec, pro kterou je změna územního plánu pořizována, k účasti na opakovaném veřejném projednání.

Dotčené orgány mohou uplatnit do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. do 3. 6. 2019 stanoviska k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání opakovaného veřejného projednání, tj. do 3. 6. 2019, může oprávněný investor dle ustanovení § 23a stavebního zákona podat u pořizovatele písemně své námitky k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Ve stejné lhůtě mohou k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny uplatnit své připomínky sousední obce.

Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, úsek územního plánování a rozvoje, Palackého nám. 160, 572 01 Polička.

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží. 

 

…………………………………

Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního plánování,  rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička
v zastoupení RNDr. Mgr. Jiří Coufal 

Obdrží: Dle rozdělovníku