Město Polička

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. března 2020

RM schvaluje dodatek č. 7 k směrnici Rady města Poličky o poskytování paušálních náhrad cestovného zaměstnancům zařazeným na odboru lesního hospodářství dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 6 k organizační směrnici oběh účetních dokladů dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zprávu o činnosti příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička za rok 2019.
 

RM schvaluje doplatek roční odměny za rok 2019 dle důvodové zprávy řediteli příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky „Zhotovení repliky altánku v Liboháji“ firmě František Večeřa, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Zhotovení repliky altánku v Liboháji“ s firmou František Večeřa, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2015 ze dne 24. 3. 2020 na akci "Stavební úpravy hlavního mostu v Poličce" se zhotovitelem firmou Chládek a Tintěra, se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2/2015 ze dne 24. 3. 2020 na akci „Stavební úpravy hlavního mostu v Poličce“ se zhotovitelem firmou Chládek a Tintěra, se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o stanovení rozsahu a ceně činností pro rok 2020 včetně ceníku služeb a výkonů T.E.S. s.r.o. Polička pro rok 2020 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Masarykovou základní školou Polička a Spolkem přátel a absolventů Masarykovy základní školy Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2023 příspěvkových organizací, dle důvodové zprávy:

Mateřská škola Rozmarýnek Polička

Mateřská škola Polička, Hegerova 427

Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181

Mateřská škola Čtyřlístek Polička

Mateřská škola Luční Polička,

Masarykova základní škola Polička

Základní škola Na Lukách Polička,

Školní jídelna Polička, Rumunská 646

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička

Středisko volného času Mozaika Polička

Městská knihovna Polička

Městské muzeum a galerie Polička

Hrad Svojanov

Tylův dům Polička 

Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička

RM schvaluje účetní závěrku za rok 2019 dle důvodové zprávy:

Mateřské školy Rozmarýnek Polička

Mateřské školy Polička Hegerova 427

Mateřské školy Polička Palackého nám. 181,

Mateřské školy Čtyřlístek Polička

Mateřské školy Luční Polička

Masarykovy základní školy Polička

Základní školy Na Lukách Polička

Školní jídelny Polička

Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička

Střediska volného času Mozaika Polička

 

RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů za rok 2019 dle důvodové zprávy:

Mateřské školy Rozmarýnek Polička

Mateřské školy Polička Hegerova 427

Mateřské školy Polička Palackého nám. 181

Mateřské školy Čtyřlístek Polička

Mateřské školy Luční Polička

Masarykovy základní školy Polička

Základní školy Na Lukách Polička

Školní jídelny Polička

Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička

Střediska volného času Mozaika Polička

 

RM bere na vědomí rezignaci paní Jitky Jeřábkové na funkci ředitelky Mateřské školy Polička Hegerova 427, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit sloučení příspěvkové organizace Mateřské školy Polička Hegerova 427, s Mateřskou školou Luční Polička od 1. 9. 2020, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 201, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ se stávajícím nájemcem, a to na 2 roky, s účinností od 1. 4. 2020. Výše měsíčního nájemného činí 1.247 Kč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 215, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávajícím nájemcem, a to na 2 roky, s účinností od 1. 4. 2020. Výše měsíčního nájemného činí 1.011 Kč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 304, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávajícím nájemcem, a to na 2 roky, s účinností od 1. 4. 2020. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zakázky „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova - Polička, Park Zahrádky, část SO 01 - Komunikace, SO 04 - Veřejné osvětlení“ takto: vybraným dodavatelem je firma Ulehla Ivan s.r.o., se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy; pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předloženého protokolu.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova - Polička, Park Zahrádky, část SO 01 - Komunikace, SO 04 - Veřejné osvětlení“ s vybraným dodavatelem Ulehla Ivan s.r.o., se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 102018 na akci „Revitalizace hradebního okruhu městského opevnění v Poličce - 1. a 2. etapa“ - III. část, s firmou GEOGARD s.r.o., se sídlem Chrudim, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zprávu o činnosti za rok 2019 příspěvkové organizace Městská knihovna Polička.

 

a/ RM bere na vědomí rezignaci Ing. Štěpána Vlčka na členství ve sportovní komisi dle důvodové zprávy.

b/ RM odvolává RNDr. Ladislava Scheiba ze sportovní komise dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje účetní závěrku za rok 2019 dle důvodové zprávy:

Městské knihovny Polička

Městského muzea a galerie Polička

Hradu Svojanov

Tylova domu Polička

b/ RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů za rok 2019:

Městského muzea a galerie Polička

Hradu Svojanov

Tylova domu Polička 

c/ RM schvaluje Městské knihovně Polička vyúčtování závazných ukazatelů 2019, finanční vypořádání ztráty zavedením úsporných opatření dle návrhu ředitele městské knihovny, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor v I. NP domu č.p. 52 na ul. Riegrova v Poličce, uzavřené mezi městem Poličkou, jako půjčitelem a spolkem Pontopolis z.s., Polička, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je prodloužení doby trvání výpůjčky do 31. 12. 2030, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 12. 12. 2019 usnesením č. 13, a to pro:

Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce ve výši 7.000 Kč na besedu o zdravém životním stylu

Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička ve výši 10.000 Kč na Zahradní slavnost pro žáky prvních tříd

Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička ve výši 12.000 Kč na rozloučení s deváťáky aneb Zahradní slavnost na druhou

Česká tábornická unie - T. O. PEKLO Polička ve výši 6.500 Kč na setkání se skauty, nákup materiálu  na údržbu srubu

Petr Vomáčka Polička, ve výši 2.500 Kč na uspořádání turnaje v deskových hrách pro děti i dospělé

Svárava s.r.o., se sídlem Polička ve výši 7.500 Kč na jezdecký tábor

Tomáš Hořínek Polička ve výši 5.000 Kč na akci především pro děti - zahájení prázdnin na koupališti v Poličce

Věra Grossmannová, DiS., se sídlem Pomezí ve výši 7.500 Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s uspořádáním příměstských táborů během letních prázdnin pro děti z Poličky a okolí a z dětského domova

Zdislava Vostřelová Polička ve výši 5.000 Kč na zábavné odpoledne pro děti a dospělé

Adam Smolek Polička ve výši 20.000 Kč na 5. ročník Artového mini festivalu „SkArtovačka“

Marie Štaudová Polička ve výši 15.000 Kč na jednotné oblečení členů pěveckého kroužku Poupata

Okrašlovací spolek v Lezníku ve výši 9.000 Kč na Leznický masopust 2020

Plavecký oddíl Orka Polička, z.s., ve výši 4.886 Kč na činnost - startovné na závodech, cestovné, ubytování, užívání plaveckého bazénu

ÚAMK – AMK se sídlem Polička ve výši 5.000 Kč na činnost mládežnického družstva motokrosařů

ÚAMK - AMK Polička se sídlem Polička na uspořádání motokrosových závodů v areálu Pod kopcem

Vodácký spolek Neptun, se sídlem Polička ve výši 13.960 Kč na pronájem bazénu, pořízení sportovního vybavení

Canis z.s., se sídlem Olešnice na Moravě ve výši 6.000 Kč na poskytování canisterapie v zařízení DNZ Bystré a v Poličce

Miloslav Zezula  Polička ve výši 8.000 Kč na Běh naděje

Pavlína Telecká se sídlem Široký Důl ve výši 5.000 Kč  na domácí zdravotní péči - hardwarové a softwarové vybavení kanceláře pro sestry

SPMP ČR pobočný spolek Polička ve výši 20.000 Kč na provádění hipoterapie pro postižené děti

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace kardio Svitavy,
ve výši 18.600 Kč na dopravu členů na akce, vstupné do historických a turistických objektů, spolupráci s klubem seniorů, uspořádání výletu pro těžce chodící a aktivní bývalé členy

AEROKLUB POLIČKA z.s. ve výši 5.000 Kč na nákup prvků vytyčení ukazatele směru větru (WDI)  ze stálokontrastního materiálu

Jiří Pikula Polička ve výši 3.000 Kč na zajištění bezpečnostního a lokálního řezu a následné vazby stromu jasan ztepilý na parcele 717/1, Polička, Hegerova 1008, v blízkosti dětského hřiště

Klub českých turistů Jiřího Gutha - Jarkovského Polička ve výši 2.000 Kč na pořádání turistické akce „Svrateckou hornatinou k rozhledně Horní les“, pořádání zájezdu do Stolových hor

Myslivecký spolek Polička ve výši 4.000 Kč na pořízení a opravy zařízení, nákup obilí a minerálních solí pro přikrmování zvěře

Opuštěné kočky Polička, z.s., ve výši 3.000 Kč na péči o opuštěné kočky

ZO ČSOP Zelené Vendolí ve výši 5.000 Kč na činnost záchranné stanice

 

RM neschvaluje poskytnutí dotací pro:

Mgr. Jana Pazderová, Polička ve výši 15.000 Kč na příměstský jazykový tábor

Mgr. Jan Váňa, Poděbrady ve výši 7.500 Kč na sportovně-edukační program pro mládež a děti z Poličky

Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Polička ve výši 20.000 Kč na náklady na jarní výstavu

Ivan Kropáček Polička ve výši 3.000 Kč na podporu turistiky a poznávání regionu formou výletů

Miroslav Jandera Polička ve výši 10.000 Kč na zahájení motocyklové sezóny, svěcení motorek, vystoupení kaskadérů

Myslivecký spolek Sebranice – Lezník ve výši 3.000 Kč na nákup pachových zradidel, nákup krmení pro zvěř

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Oldřiš ve výši 15.000 Kč na soutěž Oldřišská večerní o pohár starosty obce v požárním útoku

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Polička ve výši 20.000 Kč na opravu veřejných cest od „Balatonu“ kolem „Olšiny“ až ke „Křížku“

 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 12. 12. 2019 usnesením č. 13, a to pro:

Ekocentrum Skřítek z.s., Pomezí ve výši 10.000 Kč na environmentální vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ a SŠ

Ekocentrum Skřítek z.s., Pomezí ve výši 9.000 Kč na zábavně vzdělávací dvoudenní program „Den stromů 2020“

Gymnázium Polička ve výši 8.000 Kč na zajištění besed (jaro, podzim 2020) pro rodiče žáků, pedagogy, i samotné žáky na aktuální témata

Gymnázium Polička ve výši 5.000 Kč na oblastní kolo pěvecké soutěže Skřivánek 2020

Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce ve výši 18.000 Kč na matematický seminář Mates

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., ve výši 27.000 Kč na soutěž odborných dovedností žáků školy (body art, líčení, nehtová modeláž, účesová tvorba) pořádanou v Tylově doměv Poličce

ZO ČSOP Polička ve výši 32.000 Kč na vytvoření webových stránek, lampu k dataprojektoru, opravu klubovny, vytvoření kuchyňského koutku v klubovně, výukové pomůcky, kamna do klubovny

Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s., ve výši 32.000 Kč na opravy a údržbu skautské základny, klubovny a auta, obnovu sportovního a táborového vybavení, doplnění a obnovu nářadí, opravy malotraktoru

Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Polička ve výši 31.000 Kč na nákup letních pneumatik, nákup podsadových stanů, dovybavení vodáckého oddílu, opravy a STK auta, doplnění táborového vybavení

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník ve výši 5.000 Kč na tradiční dětský den

Svatojosefská jednota Polička z.s., ve výši 25.000 Kč na nákup digitálního piana jako doprovodného nástroje k hudební produkci dětí, mládeže a ostatních hudebních skupin

Jiří Štourač Bystré ve výši 15.000 Kč na úhradu fotografické přípravy, event. grafického řešení monografie malířského a kreslířského díla žadatele

Mužský pěvecký sbor B. Martinů města Poličky, z.s., ve výši 25.000 Kč na koncertní festival mužských pěveckých sborů k 130. výročí narození Bohuslava Martinů

Pontopolis z.s., Polička ve výši 35.000 Kč na mezinárodní filmový festival o lidských právech „Jeden svět 2020“

Speciální mateřská škola a základní škola Polička ve výši 15.000 Kč na Benefiční koncert pro Speciální mateřskou školu a základní školu Polička

Spolek NÁŠ MARTINŮ Polička ve výši 70.000 Kč na pořádání koncertů klasické hudby a pořádání kulturních akcí k 130. výročí narození Bohuslava Martinů

Spolek Planeta Chaos z.s., Střítež ve výši 31.000 Kč na celoroční výstavní, kulturní, sociální a vzdělávací program Galerie Kabinet Chaos ve Stříteži

Gymnázium Polička ve výši 20.000 Kč na preventivní protidrogový program „Psychohrátky“

Laxus z.ú., se sídlem Nymburk, ve výši 40.000 Kč na terénní programy pro uživatele drog

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., ve výši 14.660 Kč na preventivní program Kyberšikana, Skrytá nebezpečí internetu, Hrdinství, Osobní zodpovědnost, Kult krásného těla, Jak se nenechat podvést

FBC Polička, z.s., ve výši 83.760 Kč na činnost mládeže florbalového klubu

ATLETIKA Polička, spolek, ve výši 10.036 Kč na Běh kolem poličských hradeb

ATLETIKA Polička, spolek, ve výši 45.370 Kč na sportovní činnost mládeže

CYKLO-SKI klub Polička z.s., ve výši 20.000 Kč na pořádání závodu na kolečkových lyžích, bruslích a koloběžkách; pořádání závodu „Časovka na Lucký vrch“ a závodu „Pohár Českomoravské vrchoviny“

HC Spartak Polička z.s., ve výši 125.640 Kč na činnost hokejového klubu

HC Spartak Polička z.s., ve výši 3.490 Kč na turnaj přípravek v minihokeji

Mgr. Stanislav Nožka Polička ve výši 20.940 Kč na pořádání oblastního a okresního kola ve sportovním lezení, přípravu lezeckých cest, závodů a tréninků, medaile, poháry a ceny, účast na soutěžích, obnovu výstroje a výzbroje, náčiní a nářadí kroužku sportovního lezení

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník, ve výši 20.940 Kč na účast družstev mládeže na soutěžích v požárním sportu

SK Kometa Polička, z.s., ve výši 75.000 Kč na činnost sportovního klubu mládeže v hokejbalu

SK8 Slalom Polička, z.s., ve výši 111.680 Kč na sportovní činnost žákovských družstev a juniorů a zajištění jejich účasti v Českém a Světovém poháru v roce 2020

SK8 Slalom Polička, z.s., ve výši 20.940 Kč na týdenní tréninkový kemp

Sportovní kluby Polička, z.s., ve výši 125.640 Kč na činnost mládežnických oddílů

Sportovní kluby Polička, z.s. (oddíl házené) ve výši 34.900 Kč na činnost mládežnických oddílů v házené

Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s., ve výši 100.000 Kč na činnost šachového oddílu - cestovné na soutěže, turnajové náklady mládeže, pronájem hracích prostor, nákup šachového a metodického materiálu, náklady na pořádání turnajů

Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s., ve výši 5.000 Kč na několikadenní soustředění mládeže spojené s turnajem

TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené) ve výši 146.580 Kč na činnost mládeže oddílu odbíjené

TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené) ve výši 2.792 Kč na Pohár mladšího žactva Pardubického kraje v odbíjené

TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené) ve výši 10.470 Kč na uspořádání turnajů barevného minivolejbalu, finále MČR v minivolejbalu

TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl stolního tenisu) ve výši 22.336 Kč na činnost mládeže stolního tenisu

TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu) ve výši 111.680 Kč na činnost mládeže tenisového oddílu

TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu) ve výši 13.960 Kč na tenisový kemp pro děti a mládež

Bonanza Vendolí, z.ú,, ve výši 27.000 Kč na osobní a materiálové náklady sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“

Květná Zahrada, z.ú., se sídlem Květná ve výši 70.000 Kč na spolufinancování provozu Domu na půl cesty v Květné, včetně mzdových nákladů

MaTami, centrum pro rodinu z.s., se Polička ve výši 64.000 Kč na dofinancování projektu „Čas pro rodinu“

Náš domov Koclířov, z.s., ve výši 9.000 Kč na dofinancování provozu sociální služby Most naděje - azylového domu pro rodiče s dětmi

Oblastní charita Polička ve výši 27.900 Kč na pořízení kyslíkového koncentrátoru

Oblastní charita Polička ve výši 17.500 Kč na týdenní pobyt v Hostinném v Podkrkonoší pro sociálně handicapované děti z Poličska žijící v různých typech péče

Potravinová banka Pardubice, z.s., se sídlem Chotovice, ve výši 15.000 Kč na potravinovou pomoc pro potřebné

Rodinné Integrační Centrum z.s., se sídlem Pardubice, ve výši 3.000 Kč na financování sociální služby Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami komunikace a sociální interakce

Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú., se sídlem, Svitavy, ve výši 17.000 Kč na sociální poradenství, osobní asistenci, návštěvy v rodinách

CYKLO-SKI klub Polička z.s. ve výši 2.000 Kč na údržbu a rozvoj stop pro běžecké lyžování

Český kynologický svaz ZKO Polička – 525 ve výši 7.000 Kč na částečné pokrytí finančních nákladů k zajištění provozu organizace

Český kynologický svaz ZKO Polička – 525 ve výši 3.000 Kč na částečné pokrytí nákladů k zajištění Podzimního Poličského závodu ve sportovní kynologii

Ekocentrum Skřítek z.s., se sídlem Pomezí, ve výši 5.000 Kč na přednášky, besedy a filmy z environmentální oblasti pro veřejnost

IHC Rebels Polička, z.s., ve výši 10.000 Kč na činnost družstva v ledním hokeji a inline hokeji

Klub českých turistů, odbor Polička ve výši 10.000 Kč na organizování turistických akcí, značení turistických tras, činnost

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník ve výši 10.000 Kč na provoz zájmového kroužku mladých hasičů

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička ve výši 2.000 Kč na poháry, medaile a věcné ceny na Poličskou pohárovou soutěž

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička ve výši 3.500 Kč na vybavení na požární soutěže pro družstvo mužů

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička ve výši 3.500 Kč na vybavení na požární soutěže pro družstvo žen

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička 41.000 Kč na vybavení na soutěže v požárním sportu - překážky na požární sport

Svatojosefská jednota Polička z.s., ve výši 10.000 Kč na nákup stolů do spolkových prostor

Jan Faltýnek, ve výši 2.000 Kč na náklady na startovné, závody, soustředění, materiální vybavení pro syna Jana, ročník 2006

Zdeněk Červený, ve výši 12.000 Kč na činnost sportovního atletického družstva mládeže

 

RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí dotací pro:

Josef Soukal, Praha, ve výši 25.000 Kč na vydání básnické sbírky pro děti s názvem Strašná Lenka ze Strašnic (náklady na ilustrace a vytvoření sazby)

Rodinné Integrační Centrum z.s., se sídlem Pardubice, ve výši 15.000 Kč na zajištění Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra

Český kynologický svaz ZKO Polička - 525, ve výši 7.000 Kč na částečné pokrytí nákladů k zajištění Jarního Poličského závodu ve sportovní kynologii

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit doplnění zásad poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2020, schválených ZM dne 12. 12. 2019 usnesením č. 13, a to o převedení částky 4.000 Kč v programu podpory výchovy a vzdělávání a převedení částky 31.000 Kč v programu podpory Ostatní veřejně prospěšné aktivity z 1. kola do 2. kola poskytování programových dotací dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje účetní závěrku za rok 2019 DPS „Penzion“ Polička dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje finanční vypořádání výsledku hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů za rok 2019 DPS „Penzion“ Polička dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 2, o velikosti 2 + kk, nacházejícího se v 1. NP domu č.p. 491, ul. 9. května, 572 01 Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 4. 2020, dle důvodové zprávy. Výše nájemného 57,50 za 1m² podlahové plochy bytu.

b/ RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 5, o velikosti 2 + kk, nacházejícího se v  3. NP domu č.p. 491, ul. 9. května, 572 01  Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 4. 2020, dle důvodové zprávy. Výše nájemného 57,50 za 1m² podlahové plochy bytu.

c/ RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 6, o velikosti 2 + kk, nacházejícího se v  3. NP domu č.p. 491, ul. 9. Května, 572 01 Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 4. 2020, dle důvodové zprávy. Výše nájemného 57,50 za 1m² podlahové plochy bytu.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícími nájemci, bytem tamtéž, na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 3. 2021, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 36,58 Kč/m2 podlahové plochy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 20, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v 8. NP domu č.p. 932, Sídl. Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 3. 2021, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 36,58 Kč/m2 podlahové plochy.

 

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 1, velikosti 2+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 68, Lezník, 572 01 Polička,  bytem tamtéž. Smlouva o nájmu bytu bude ukončena k 31. 3. 2020, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o uznání dluhu. Součástí dohody bude splátkový kalendář na úhradu dlužné částky ve výši 42.343 Kč včetně příslušenství. Částka bude hrazena v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 6.000 Kč měsíčně počínaje měsícem duben 2020, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR od 12. 3. 2020 schvaluje přerušení provozu mateřských škol zřízených městem Polička od 25. 3. 2020 do odvolání dle důvodové zprávy.

b/ RM bere na vědomí provoz Mateřské školy Luční Polička a Základní školy Na Lukách Polička, případně Mateřské školy Čtyřlístek Polička a Masarykovy základní školy Polička v režimu Opatření hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 18. 3. 2020 č. 4/2020, dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.