Město Polička

Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce  za vzniku bytových jednotek pro účely

loga

registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009158
projekt je spolufinancován Evropskou unií

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího rodinného domu č.p. 374 na ul. Hegerova v Poličce spočívající v úpravě na bytový dům se šesti malometrážními bytovým jednotkami ve třech podlažích pro účely sociálního bydlení.  V každém podlaží budou situovány vždy dvě bytové jednotky. Stávající objekt je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu (voda, kanalizace, elektro a slaboproud). V rámci stavebních úprav bude provedena přestavba 1. a 2. NP a nástavba obytného podkroví za vzniku sociálních bytů, vč. jejich standardního vybavení (WC, sprchové kouty, kuchyňské linky s dřezem a sporákem a odvětráním kuchyní). Nově bude k objektu vybudována také přípojka plynu, která bude napojena na stávající plynovod v chodníku před objektem.

Realizací projektu dojde ke stavebním úpravám a rekonstrukci 1 rodinného domu, ze kterého vznikne bytový dům se šesti bytovými jednotkami (5x 1+KK a 1x 1+1). Všechny zřizované byty budou splňovat parametry sociálního bydlení. Předpokládaný počet uživatelů: 12 osob.

Parametry bytových jednotek:
Byt č. 1 - 1+1  podlahová plocha 32,29 m2
Byt č. 2 - 1+kk  podlahová plocha 29,51 m2
Byt č. 3 - 1+kk  podlahová plocha 42,05 m2 
Byt č. 4 - 1+kk  podlahová plocha 29,52 m2
Byt č. 5 - 1+kk  podlahová plocha 45,63 m2 
Byt č. 6 - 1+kk  podlahová plocha 31,55 m2

Stavební část projektu je detailně popsána v projektové dokumentaci pro provedení stavby zpracované projekční firmou WHY ME Group, s.r.o., Popovická 915/6, 101 00 Praha 10, IČ: 24746886, odpovědný projektant Ing. Filip Třoska, autorizace ČKAIT 9465.

POPIS CÍLŮ A VÝSLEDKŮ PROJEKTU

Cílem projektu je vytvořit dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního bydlení. 

Realizací projektu dojde k navýšení bytového fondu města o dalších šest sociálních bytů pro výše uvedenou cílovou skupinu. Tímto bude zajištěno dlouhodobé nájemní bydlení pro tyto osoby, které nemohou za tržních podmínek získat přiměřené, kvalitativně standardní a prostorově nevyloučené bydlení. Bude zajištěno prostředí, v němž bude nájemníkům poskytována doprovodná intenzivní sociální práce (sociálně aktivizační služby či terénní sociální práce) za účelem sanování potřeb rodiny a následné udržení si standardního bytu.


ROZPOČET PROJEKTU A ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

Celkové výdaje projektu: 9 205 547,- Kč vč. DPH
(Celkové výdaje projektu zahrnují stavební úpravy objektu,  koupě nemovitosti vč. pozemku, vypracování projektové dokumentace, zpracování studie proveditelnosti pro žádost o dotaci, výkon technického dozoru investora, autorského dozoru a koordinátora BOZP). 

Způsobilé výdaje projektu: 6 860 928,- Kč

Dotace z EU (85 % ze způsobilých výdajů): 5 831 789,- Kč

Dotace ze státního rozpočtu ČR (5 % ze způsobilých výdajů):  343 046,- Kč

Vlastní zdroje města Poličky (příjemce dotace):  3 030 712,- Kč

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

•    zahájení fyzické (stavební) realizace projektu (předání staveniště):        7.4.2020
•    předpokládané ukončení fyzické (stavební) realizace projektu:             7.11.2020
•    ukončení realizace projektu (vydání kolaudačního souhlasu):             31.12.2020
•    předložení žádosti o platbu se závěrečnou zprávou o realizaci projektu:        29.1.2021
•    ukončení financování projektu:                            30.6.2021
•    předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu):        31.12.2021


PŘEHLED DODAVATELŮ 

Zpracovatel PD: WHY ME Group, s.r.o., Popovická 915/6, 101 00 Praha 10, IČ: 24746886
Zpracovatel studie proveditelnosti: Centrum evropského projektování a. s., Hradec Králové
Zhotovitel: E-STAF s.r.o., Podvinný mlýn 2126, 190 00 Praha 9, IČO: 28795920
Technický dozor investora, koordinátor BOZP: ŠAFÁŘ CZ s.r.o., Polička 


 

Přílohy